Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Pravidla soutěže „Pojďte na Designblok“ pro sociální síť Twitter

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem a organizátorem soutěže, pořádané pod názvem „Pojďte na Designblok“ (dále jen soutěž) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6064 (dále jako pořadatel).

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 29. 9. 2011 do 4. 10. 2011 včetně (dále jako doba platnosti soutěže).
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce) s adresou pro doručování na území České republiky, které v době platnosti soutěže:
odešlou v určeném termínu příspěvek pomocí sociální sítě Twitter obsahující fotografii a hashtag #vf_design.
Pravidla soutěže jsou uvedena dále:

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Zadání soutěže ve znění bude zveřejněno první den soutěže na sociální síti Twitter. Úkolem soutěžících bude v termínu trvání soutěže vložit na sociální síť Twitter příspěvek obsahující fotografii vlastnoručně vytvořeného designového předmětu běžného denního užití či obytné místnosti. V soutěži je rozhodující kreativní ztvárnění daného předmětu či místnosti, jehož autorem je soutěžící. Fotografie musí být vložena jako příspěvek přímo na sociální síti Twitter, nesmí být vložena jako odkaz na jiné webové stránky. Pro zařazení do soutěže musí soutěžící svůj příspěvek označit hashtagem #vf_design.

Délka příspěvku nesmí přesáhnout 140 znaků.

Z jednoho Twitter účtu je možné zaslat maximálně jednu soutěžní fotografii.

Všechny další příspěvky zaslané z této adresy budou považovány za neplatné a nebudou do soutěže zařazeny. O výhře rozhodne Pořadatel soutěže.

4. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Do soutěže bylo vloženo celkem 5 výher: 5 dvojic jednorázových vstupenek do Superstudia Designbloku, mezinárodní přehlídky novinek z oblasti designu nábytku, bytových dopňků, módy a životního stylu, platných v období 4. – 10. 10. 2011. Každý účastník soutěže může vyhrát pouze jednu dvojici vstupenek.

Výherci budou zveřejněni na sociální síti Twitter.

Výherci budou kontaktování prostřednictvím Přímé zprávy přes sociální sít Twitter a vyzváni ke sdělení kontaktní poštovní adresy pro předání výhry. Pokud tak neučiní do 8. 9. 2011, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Výhry budou doručeny prostřednictvím držitele poštovní licence. Nebude-li výherce v době doručování zastižen na adrese, kterou organizátorovi poskytl, bude pro něj výhra uložena na poště a výherce bude o této skutečnosti obvyklým způsobem vyrozuměn s tím, že pokud si výhru nevyzvedne v úložní lhůtě, tato bez dalšího propadá ve prospěch pořadatele.

V případě pochybností se výhercem stává osoba, která organizátorovi prokáže, že oprávněně disponuje s přezdívkou, pod kterou se zúčastnil soutěže.

5. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru nebo obdobném vztahu k pořadateli či k organizátorovi, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům, účastníci, kteří se v rámci herního prostředí chovají vulgárně nebo jinak nevhodně nebo způsobem odporujícím účelu této soutěže či jejím pravidlům, nebo kteří porušují pravidla hry, obecně závazné právní předpisy České republiky nebo obecně přijímaná pravidla společenské morálky.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly; dále právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě nedoručení kontaktní adresy ze strany výherce, jakož ani z jiných důvodů, jež neleží na straně pořadatele.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

Odesláním soutěžního příspěvku (vložení příspěvku s fotografií na sociální síti Twitter) vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly. Prohlašuje, že splnil podmínky pro účast v soutěži. Zároveň poskytuje pořadateli souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, přezdívky, e-mailové adresy, a dalších osobních údajů, které pořadateli poskytne v době trvání soutěže pro účely organizace soutěže a pro obchodní a marketingové účely pořadatele včetně zasílání obchodních sdělení a dále, v případě výhry souhlas se zpracováním osobních údajů, a to jména, příjmení, data narození, adresy a telefonního čísla, a to pro účely organizace soutěže včetně doručení výhry a zveřejnění výsledků soutěže (jméno, příjmení a město bydliště výherce).

Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně na dobu trvání soutěže a dále po dobu 1 roku po ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.

Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výherce souhlasí s tím, že pořadatel zveřejní jméno, příjmení a město bydliště na stránkách soutěže. Výherce dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace soutěže a její propagaci a pro marketingové účely pořadatele.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato pravidla jsou platná a účinná od 29. 9. 2011

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti zveřejněna na webové stránce www.vodafone.cz/designblok

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi organizátorem, pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

Vytisknout