Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže o Woofie

1. Pořadatel soutěže 

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutěž o Woofie“ (dále jen „soutěž“) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).  

1.2 Společnost Vodafone pořádá soutěž ve spolupráci s marketingovou agenturou McCANNERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem Riegrovy Sady 28, 120 00, Praha 2, IČO 17046041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 2080 (dále jen „agentura“). 

1.3 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Instagram. 

2. Doba platnosti soutěže 

2.1 Soutěž probíhá v termínu od 11. 5. 2018 10:00 do 16. 5. 2018 23:59

2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemním profilu Vodafonu na Instagramu (http://www.instagram.com/vodafonecz) s odkazem na tato kompletní pravidla. 

3. Účastníci soutěže 

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafonu i ti, kteří zákazníky Vodafonu nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2  Účastník  musí  splňovat  pravidla  použití  sítě  Instagram  uvedená  na https://help.instagram.com/478745558852511. 

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Výherce je povinen doručit Vodafonu potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.  

4. Pravidla soutěže 

4.1 Soutěžní úkol zní: Vyfoťte pózu psa, fotku nahrajte na Instagram v době konání soutěže a přidejte k fotce soutěžní hashtag #psiselfie.  

 (dále jen „soutěžní příspěvek“). 

4.2 Výherce bude vybrán porotou na straně pořadatele soutěže, porota se skládá ze 3 členů. Výběr bude proveden na základě nejvíce kreativního a esteticky zajímavého zpracování soutěžního příspěvku. Výherce obdrží výhru popsanou v bodě 5.1. 

4.3 Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může v rámci soutěže pouze jednou. 

4.4 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit. 

4.5 Účastníci soutěže musejí mít vytvořený osobní instagramový profil a sledovat český instagramový profil značky Vodafone (https://instagram.com/vodafonecz)

5. Výhry, podmínky získání výher 

5.1 Do soutěže byla vložena výhra: 

• 4x Woofie – držák pro focení zvířat na telefon (dále jen „výhra“) 

5.2 Výherce vybere Vodafone podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.  

5.3 Výherce bude o výhře informován Vodafonem na Instagramu u soutěžního příspěvku nebo formou soukromé zprávy k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude Vodafone potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže. 

5.4 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, kterého opět vybere porota. 

5.5 Aby mohl výherce získat cenu, musí Vodafonu doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, datum narození a telefonní číslo). 

5.6 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele. 

5.7 Vodafone je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek, město bydliště a fotografii výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. 

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště, data narození a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.  

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. 

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 11. 5. 2018. 

Vytisknout