Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone splátky

Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, (dále jen „Vodafone“) na získání zboží na splátky pro její stávající i nové zákazníky (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím kromě společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

A. Podmínky koupě zařízení na splátky

 1. Možnost zakoupit si vybraná zařízení z nabídky Vodafonu (dále jen „Zařízení“) na splátky může zákazník, který dovršil 18 let věku, se smlouvou o poskytování zvýhodněných podmínek a poskytování služeb (jejíž nedílnou součást tvoří podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, všeobecné podmínky pro poskytování služeb, ceník a podmínky dalších služeb) uzavřenou na 24 měsíců se sjednaným minimálním měsíčním plněním od 249 Kč.
 2. Zákazník může v průběhu 24 po sobě jdoucích měsíců ke svým telefonním číslům nebo ke službě pevného internetu zakoupit maximálně pět Zařízení na splátky. K jednomu telefonnímu číslu / službě lze na splátky zakoupit nanejvýš dvě Zařízení. Před uhrazením celé ceny alespoň jednoho Zařízení není možné zakoupit další Zařízení na splátky ke stejnému telefonnímu číslu / službě. Zákazník nemá nárok na zakoupení Zařízení na splátky, pokud v posledních 24 měsících již využil u stejného telefonního čísla / služby nabídku na zakoupení jiného Zařízení za zvýhodněnou cenu (dle Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu).
 3. Pokud by výše všech dosud neuhrazených splátek zákazníka na zakoupená Zařízení na splátky měla přesáhnout celkem částku ve výši 25000 Kč, není Vodafone povinen umožnit zákazníkovi koupi dalšího Zařízení na splátky.
 4. Využije-li zákazník možnosti uzavření kupní smlouvy na Zařízení na splátky, uhradí Vodafonu při uzavření smlouvy pouze část kupní ceny Zařízení. Zbývající část kupní ceny Zařízení zákazník uhradí v dohodnutém počtu a výši splátek. V konečné ceně Zařízení není zahrnuto žádné navýšení spojené s tímto způsobem úhrady kupní ceny Zařízení.
 5. Ohledně způsobu úhrady kupní ceny Zařízení Vodafone a zákazník uzavřou dohodu. Vodafone si vyhrazuje dohodu o splátkách kupní ceny Zařízení neuzavřít v případě pochybností o schopnosti zákazníka plnit své závazky, zejména pokud neplní své závazky řádně a včas.

B. Splátky a jejich hrazení

 1. V případě uzavírání písemné dohody o splátkách na dálku prostřednictvím kurýrní služby, bude zákazníkovi zaslán návrh dohody o splátkách kupní ceny Zařízení kurýrní službou. Jedno vyhotovení podepsané dohody předá zákazník pracovníku kurýrní služby, který mu návrh doručil. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy na Zařízení na splátky a Zařízení nebude zákazníkovi pracovníkem kurýrní služby předáno. Povinnost hradit splátky Zařízení vzniká zákazníkovi až okamžikem převzetí Zařízení. První splátka Zařízení bude zákazníkovi naúčtována v rámci druhého Vyúčtování za služby, následujícího po převzetí Zařízení.
 2. Pokud zákazník hradí v daném měsíci Vodafonu služby, částku představující měsíční splátku kupní ceny Zařízení Vodafone přičte k částce měsíčního Vyúčtování služeb a Vyúčtování v této podobě Vodafone po skončení zúčtovacího období vystaví zákazníkovi. Jestliže zákazník služby v daném měsíci nehradí, zákazník uhradí pouze splátku kupní ceny Zařízení, na niž mu Vodafone po skončení zúčtovacího období vystaví vyúčtování. Splátku kupní ceny Zařízení zákazník uhradí ve lhůtě splatnosti stanovené pro úhradu měsíčního Vyúčtování služeb nebo stanovené ve Vyúčtování, které je mu v daném měsíci zasláno. Splatnost jednotlivých splátek se vždy řídí splatností jednotlivých Vyúčtování za služby. Změní-li zákazník v souladu s podmínkami Vodafonu své zúčtovací období, společně s touto změnou se změní i splatnost jednotlivých splátek kupní ceny Zařízení. První další splátka kupní ceny Zařízení po změně Vyúčtování, bude zákazníkovi vyúčtována v prvním dalším Vyúčtování služeb následujícím po této změně pouze poměrně (v závislosti na délce takového zkráceného zúčtovacího období) s tím, že zbývající část takto ponížené splátky bude zákazníkovi vyúčtována ve Vyúčtování služeb po uhrazení poslední pravidelné splátky (a bude označena jako „Doplacení splátek za zařízení“).
 3. Zákazník je povinen splácet své závazky z koupě Zařízení řádně a včas, vždy současně s fakturou v rámci Vyúčtování za ostatní služby nebo, nejsou-li služby v daném měsíci poskytovány, v rámci Vyúčtování splátky kupní ceny Zařízení. V případě, že připsaná platba od zákazníka je nižší než celková částka na Vyúčtování, je Vodafone oprávněn rozpočítat připsanou částku mezi splátku na kupní cenu Zařízení a na ostatní poskytnuté služby.
 4. Zákazník je oprávněn kdykoliv zcela splatit celou zbývající kupní cenu Zařízení před dobou stanovenou v příslušné dohodě. Rozhodnutí splatit své závazky musí zákazník oznámit Vodafonu (telefonicky nebo osobně v prodejně), poté mu bude předán či zaslán formulář žádosti o předčasné splacení kupní ceny Zařízení. Po jeho podpisu a předání či zaslání zpět Vodafonu se stane zbývající část kupní ceny ihned splatnou (dále hovoříme o „zesplatnění“).
 5. Zesplatněnou částku kupní ceny Zařízení Vodafone zákazníkovi vyúčtuje v prvním Vyúčtování, které Vodafone zákazníkovi vystaví po obdržení jeho žádosti. Pokud žádost zákazníka je Vodafonu doručena méně než pět dní před datem následujícího Vyúčtování, Vodafone může zesplatněnou část kupní ceny Zařízení zákazníkovi vyúčtovat až v prvním dalším Vyúčtování.
 6. Částečné splacení závazků mimo dohodnutý rámec splátek není možné. V případě, že připsaná platba od zákazníka je vyšší než celková částka na Vyúčtování splátky anebo Vyúčtování služeb, Vodafone je oprávněn započítat přeplatek v celé jeho výši na úhradu jiné splatné pohledávky vůči zákazníkovi, či jej započítat na úhradu následujícího Vyúčtování za služby. Na výslovnou žádost zákazníka (kterou zákazník učiní osobně na prodejně nebo telefonicky) Vodafone částku přesahující veškeré jeho pohledávky vůči Vodafonu zašle zpět na účet zákazníka.
 7. V případě, že zákazník řádně a včas neplatí splátky Zařízení nebo Vyúčtování služeb, je Vodafone oprávněn jeho závazek k úhradě kupní ceny Zařízení zesplatnit, tedy vyúčtovat mu ihned všechny budoucí splátky Zařízení. Vodafone je oprávněn přičíst celou dosud neuhrazenou část kupní ceny Zařízení k prvnímu Vyúčtování služeb, jež zákazníkovi vystaví poté, co se zákazník ocitl s úhradou služeb nebo některé ze splátek kupní ceny Zařízení v prodlení, nebo mu na tuto částku, představující zesplatněnou část kupní ceny Zařízení po skončení zúčtovacího období vyhotoví Vyúčtování.
 8. Právo úhrady kupní ceny Zařízení ve splátkách může zákazník ztratit též pro případ, že ohledně jeho majetku bylo před soudem zahájeno insolvenční řízení, bylo pravomocně rozhodnuto, že zákazník je v úpadku, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka/zákazníka nebo bylo rozhodnuto o zrušení zákazníka s likvidací.
 9. O využití práva zesplatnění zbývající části kupní ceny Zařízení bude zákazník Vodafonem informován.

C. Vady Zařízení

 1. Výskytem vad na Zařízení, jakož i v případech trvalého vyloučení Zařízení z provozu, zániku Zařízení, jeho odcizení, ztráty, zničení atp. není zákazník zproštěn povinnosti hradit řádně a včas sjednané měsíční splátky.
 2. V případě uznané reklamace Zařízení, kdy zákazník zvolí navrácení ceny Zařízení, bude zákazníkovi dosud uhrazená část kupní ceny Zařízení navrácena. Pokud zákazníkovi byla vystavena Vyúčtování na poskytnuté služby, která dosud neuhradil, Vodafone může zákazníkovi doposud uhrazenou část kupní ceny Zařízení na tato Vyúčtování započítat. Případný přeplatek nebo uhrazená část kupní ceny Zařízení bude navrácena způsobem, který zákazník zvolil pro navrácení volací jistiny (jako předplatbu faktury, bankovním převodem, příp. složenkou). V případě, že zvoleným způsobem je platba složenkou a vracená částka nepřesahuje 120 Kč, bude částka navrácena jako předplatba faktury). Poplatek, který zákazník při nákupu Zařízení skládal v hotovosti, bude zákazníkovi navrácen v hotovosti v prodejně, případně převodem na bankovní účet. Na výslovnou žádost zákazníka (kterou zákazník učiní osobně v prodejně) Vodafone částku přesahující veškeré jeho pohledávky vůči Vodafonu zašle na účet zákazníka, popř. vrátí způsobem dohodnutým se zákazníkem.
 3. Pokud zákazník zvolí v případě uznané reklamace výměnu Zařízení za jiné, splátky se převádějí na nové Zařízení. Povinnost zákazníka hradit řádně a včas dohodnuté měsíční splátky Zařízení zůstává zachována.

D. Závěrečná ustanovení

 1. Tuto službu poskytuje přímo Vodafone, uzavřením smlouvy o koupi Zařízení na splátky a uzavřením dohody o splátkách kupní ceny Zařízení zákazníkovi nevzniká závazek k žádné třetí straně. Změny nebo ukončení ostatních smluv mezi zákazníkem a Vodafonem, jako například smlouvy o poskytování služeb, nemají vliv na platnost smlouvy/dohody nebo závazky z nich vyplývající.
 2. Dohodu o splátkách kupní ceny Zařízení lze s Vodafonem uzavřít některým z následujících způsobů:
  1. písemně na prodejně či na dálku (prostřednictvím pošty či jiného doručovatele);
  2. prostřednictvím telefonní linky – v takovém případě nabývá dohoda účinnosti jejím potvrzením ze strany zákazníka zadáním unikátního kódu;
  3. prostřednictvím e-shopu, služby Můj Vodafone na adrese muj.vodafone.cz, nebo mobilní aplikace – v takovém případě nabývá dohoda účinnosti okamžikem zpracování (potvrzení) objednávky Vodafonem, přičemž si Vodafone vyhrazuje možnost odmítnout objednávku a k uzavření dohody tak nedojde. O odmítnutí dohody bude zákazník telefonicky vyrozuměn na kontaktní číslo uvedené v objednávce. Součástí odeslání objednávky nutné označit pole, kterým zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s nimi.
 3. Dojde-li z jakéhokoli důvodu k zániku kupní smlouvy na Zařízení na splátky, zaniká tím současně i dohoda o splátkách kupní ceny Zařízení.
 4. Dojde-li z jakéhokoli důvodu k zániku dohody o splátkách kupní ceny Zařízení, kupní smlouva na Zařízení na splátky tím nezaniká. Vodafone je oprávněn zákazníka k úhradě dosud neuhrazené části kupní ceny kdykoliv po zániku dohody vyzvat. Tímto se dosud neuhrazená část kupní ceny Zařízení stává splatnou.
 5. Je-li zákazník spotřebitelem a kupní smlouva na Zařízení na splátky nebo dohoda o splátkách kupní ceny Zařízení byla uzavřena prostředky komunikace na dálku, zákazník má právo od těchto smluv odstoupit bez udání důvodů a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí plnění (převzetí Zařízení).
 6. Jestliže smlouva nebo dohoda byly uzavřeny mimo prostory obvyklé k podnikání Vodafonu, rovněž v tomto případě zákazník – spotřebitel má právo od nich odstoupit, a to bez udání důvodů a bez jakékoli sankce, do 14 dnů od jejich uzavření. Nedošlo-li dosud ze strany Vodafonu k plnění (dodání Zařízení), může zákazník, který je spotřebitelem, od uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodů a bez jakékoli sankce do jednoho měsíce.
 7. Odstoupení od smlouvy nebo dohody musí být Vodafonu zasláno písemně na adresu jeho sídla.
 8. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy na Zařízení na splátky, Vodafone mu vrátí dosud uhrazenou část kupní ceny Zařízení do 30 dnů od odstoupení. Ve stejné lhůtě zákazník vrátí Vodafonu Zařízení, které mu bylo předáno.
 9. Tato služba není nabízena zákazníkům OneNet a firemním zákazníkům se smlouvou o poskytování zvýhodněných podmínek.
 10. Při nákupu Zařízení na splátky není možné nárokovat vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží mimo EU.
 11. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný ceník služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafonu. Více na stránkách www.vodafone.cz.
 12. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 13. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2022 a nahrazují podmínky ze dne 1. 10. 2020.

Často kladené otázky