Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Dokumenty k uzavření smlouvy - Tarifní zákazníci s písemnou smlouvou

II. TARIFNÍ ZÁKAZNÍCI S PÍSEMNOU SMLOUVOU

II.I. Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé mohou uzavřít písemnou smlouvu osobně nebo v zastoupení.

Kontaktní místa: Vodafone firemní prodej (zdarma na 800 77 77 00)
Obchodní zástupci

Doklady a vše ostatní, co budete pro uzavření smlouvy potřebovat:
Při uzavírání smlouvy potřebuje Vodafone od zájemce o uzavření smlouvy (dál už jenom "zájemce", abychom to zbytečně nezdržovali) údaje nezbytné pro řádné plnění práv a povinností obou smluvních stran. Od každého zájemce budeme tedy chtít:

 • Sdělit jméno, příjmení (obchodní firmu), rodné číslo, místo podnikání, IČ, případně DIČ.
 • Předložit živnostenský list v případě fyzické osoby podnikající, či jiný doklad opravňující zájemce k podnikání (např. Osvědčení profesní komory o registraci, Osvědčení o zápisu v evidenci zemědělského podnikatele apod.) 
 • Předložit doklad o registraci k dani, nebylo-li zájemci přiděleno IČ.
 • V případě zastoupení je také potřeba, aby zástupce kromě svých dokladů totožnosti předložil plnou moc s úředně ověřeným podpisem fyzické osoby - podnikatele. Plná moc musí zplnomocňovat osobu nejen k zastupování, ale i k uzavírání a podepisování smluv.
 • Případně předložit další doklady či sdělit údaje výslovně sjednané v písemné smlouvě (zejména telefonický kontakt, e-mailovou adresu či fax).

 

Při uzavírání písemné smlouvy se neskládá Volací jistina (nedohodneme-li se společně jinak).

II.II. Právnické osoby podnikatelé či právnické osoby nepodnikatelé

Právnické osoby mohou uzavřít písemnou smlouvu prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce.

Kontaktní místa: Vodafone firemní prodej (zdarma na 800 77 77 00)
Obchodní zástupci

Požadované doklady a úhrady:
Při uzavírání smlouvy potřebuje Vodafone od zájemce o uzavření smlouvy (dál už jenom "zájemce", abychom vás zbytečně nezdržovali) údaje nezbytné pro řádné plnění práv a povinností obou smluvních stran. Od každého zájemce tedy budeme chtít:

 • Sdělit obchodní firmu, sídlo, IČ, případně DIČ (bylo-li přiděleno).
 • Sdělit jméno, příjmení a rodné číslo jednající osoby.
 • V případě právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku výpis z jiné evidence (např. výpis z Registru sdružení, Zřizovací listiny, Jmenovací listinu apod.).
 • Předložit doklad o registraci k dani, nebylo-li zájemci přiděleno IČ.
 • V případě zastoupení je dále potřeba, aby zástupce předložil kromě svých dokladů totožnosti plnou moc s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za společnost/právnickou osobu. Plná moc musí zplnomocňovat zástupce nejen k zastupování, ale i k uzavírání a podepisování písemných smluv.
 • Předložit další doklady či sdělit údaje výslovně sjednané v písemné smlouvě (zejména telefonický kontakt, e-mailovou adresu či fax).

 

Při uzavírání písemné smlouvy se neskládá Volací jistina (nedohodneme-li se společně jinak).

Pokud potřebujete převést telefonní číslo, které je vedené na jiného účastníka pod nově uzavíranou ne prodlužovanou písemnou smlouvu, vyplňte prosím dvakrát tento formulář. Jeden si schovejte a druhý nám pošlete podle instrukcí ve formuláři.

Vytisknout