Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby VPN firma neomezeně

1. Obecné podmínky

 • Službu VPN firma neomezeně (dále též jen „služba“) si mohou objednat všichni firemní zákazníci Vodafonu. Firemními zákazníky jsou podnikatelé dle platných právních předpisů (s přiděleným IČ či DIČ).
 • Službu je možné aktivovat k SIM kartám s tarify Nabito, Tarify na míru a Red tarify. Službu lze aktivovat již od 2 SIM karet (s Tarify na míru maximálně pro 10 SIM karet).
 • Žádost o aktivaci služby je možno podat společně s objednávkou nového tarifu prostřednictvím bezplatné linky Vodafone firemní prodej na čísle 800 77 77 00. Stávající zákazníci mohou o aktivaci služby požádat prostřednictvím linky Vodafone firemní péče na čísle *77 nebo prostřednictvím Internetové samoobsluhy.
 • Aktivace služby je zdarma a bude provedena nejdříve den následující po aktivaci SIM karty či objednání služby, nejpozději však do 5 pracovních dnů.
 • Nestanoví-li speciální marketingová nabídka jinak, je za každou SIM kartu zařazenou v síti VPN firma neomezeně účtován měsíční paušál ve výši 200 Kč bez DPH (240 Kč s DPH). Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, jsou hovory a SMS zprávy v rámci skupiny VPN firma neomezeně zdarma.
 • Zákazník může kdykoliv požádat o deaktivaci služby VPN firma neomezeně, a to jak u jednotlivé SIM karty, tak celé služby (skupiny) VPN. O deaktivaci může zákazník bez písemné smlouvy požádat prostřednictvím Vodafone firemní péče na čísle *77 a zákazník s písemnou smlouvou písemně na adrese Vodafone Czech Republic a.s., Oddělení péče o zákazníka, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Deaktivace bude provedena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla žádost o deaktivaci doručena Vodafonu.

2. Zvláštní podmínky pro zákazníky s uzavřenou písemnou smlouvou

 • Službu VPN firma neomezeně si zákazník může aktivovat i u SIM karet, u nichž má aktivní službu VPN firma či VPN korporace. V případě hovoru mezi telefonními čísly, u nichž je aktivních více služeb VPN, je cena za volání účtována následovně:
  • (a) Pokud jsou telefonní čísla zařazena v rozdílných typech VPN, je účtována cena za spojení v síti Vodafone dle tarifu volajícího.
  • (b) Pokud jsou obě telefonní čísla zařazena zároveň ve více stejných typech VPN, účtuje se cena v tomto pořadí: (i) VPN korporace, (ii) VPN firma neomezeně a (iii) VPN firma.

3. Společná ustanovení

 • Hovory uskutečněné v rámci VPN firma neomezeně nebudou uvedeny v podrobném výpisu hovorů.
 • Zpětné volání z Hlasové schránky, jakož i příchozí a odchozí hovory v roamingu jsou zpoplatněny dle platného Ceníku služeb i v případě, že se jedná o hovor uskutečněný mezi čísly zařazenými v síti VPN firma neomezeně.
 • Službu VPN firma neomezeně není možné kombinovat s Programem kamarádi.
 • Službu VPN firma neomezeně není možné kombinovat se službou Flexi Strop, pro kontrolu vašich výdajů vám doporučujeme používat v kombinaci s VPN firmou neomezeně naší službu Flexi Limit.
 • Hovory v rámci VPN firma neomezeně mají přednost před účtováním služeb v rámci Programu Rodina.
 • Hovory a SMS v rámci VPN firma neomezeně nejsou odečítány z volných jednotek (tj. volných minut či SMS) poskytnutých zákazníkovi v rámci tarifu nebo v rámci Dárkového koše.

4. Závěrečná ustanovení

 • Ceny služeb uvedené jako zdarma jsou zahrnuty v cenách ostatních poskytovaných služeb.
 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách se poskytování služby řídí Všeobecnými podmínkami Vodafonu, Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v informačních materiálech Vodafonu.
 • Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 • Aktivací služby VPN firma neomezeně zákazník potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 31.1.2016 a nahrazují podmínky ze dne 27.5.2013.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).