Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Videokonference

Podmínky pro poskytování služby Vodafone Videokonference společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B  6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“) 

1. Základní ustanovení

 • Služba Vodafone Videokonference (dále jen „Služba“) představuje moderní způsob komunikace, který je v mnoha ohledech schopen nahradit osobní setkání.
 • Služba je poskytována společností Vodafone.
 • Službu mohou využívat zákazníci Vodafone s Rámcovou smlouvou o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet („Smlouva“).
 • Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese   www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“. 

2. Popis a podmínky využití Služby 

 • Služba nabízí podnikovým zákazníkům možnost navazovat videokonferenční hovory podle potřeb zákazníka s využitím specializovaného hardware pro konferenční místnosti až po videokonferenční aplikace pro chytré mobilní telefony a tablety
 • Služba je poskytována v rozsahu od softwarových aplikací na PC a notebook, přes aplikace na tablety a chytré telefony, až po videokonferenční HW jednotky určené pro konferenční místnosti. Volitelnou součástí Služby je videokonferenční virtuální místnost pro setkávání 3 a více účastníků.
 • Pokud Služba vyžaduje ke správnému fungování videokonferenční zařízení (HW videokonference), jsou tato zařízení poskytnuta ze strany Poskytovatele v rámci poplatků za službu dle Ceníku, případně dle smluvního ujednání. Účastník se nestává jejich vlastníkem a je povinen umožnit Poskytovateli, resp. jejímu smluvnímu partnerovi, pověřeném realizací servisních služeb, přístup za účelem instalace a údržby zařízení v termínu oznámeném Poskytovatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě ukončení služeb je Účastník povinen umožnit přístup k zařízení, aby mohlo být deinstalováno a odvezeno Poskytovatelem, resp. jeho smluvním partnerem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě poskytnutí videokonferenčního zařízení je služba považována za fixní službu a uplatní se ustanovení Obchodních podmínek OneNet upravující fixní služby elektronických komunikací (čl. 2.7 až 2.23).
 • Z důvodu zajištění vysoké kvality přenosu video a audio signálu není Účastník oprávněn zasahovat do videokonferenčního zařízení, připojovat jiným než autorizovaným smluvním partnerem Poskytovatele, ani jej nelze užívat jinak než připojením k Vodafone OneNet symetrické datové konektivitě (videokonferenční zařízení musí být provozováno jako součást služby OneNet).
 • Přístup do virtuálních konferenčních místností ze softwarových aplikací (PC, notebook, tablet, chytrý telefon) a hardwarových videokonferenčních zařízení třetích stran je možné realizovat odkudkoli ze sítě internet. Kvalita video a audiosignálu však není Poskytovatelem zaručena. Poskytovatel neodpovídá za vady video a audio signálu vzniklé během jeho transportu sítí internetu ani za případnou škodu.
 • V zájmu zachování spolehlivého provozu videokonferenčního zařízení je přístup k některým systémovým nastavením vyloučen. Taková nastavení jsou spravována centrálně Poskytovatelem tak, aby zařízení plně vyhovovalo potřebám Účastníka.
 • Technická podpora pro videokonferenční službu je poskytována v pracovní době denně od 9:00 do 18:00 v pracovní dny na standardních kontaktních telefonních číslech a adresách služby Vodafone OneNet.

3. Aktivace Služby

 • Služba je realizována ve spolupráci se smluvním partneremVodafone jako partnerské řešení
 • Partner zajišťuje u zákazníka instalaci a provoz této služby
 • Veškerý HW dodávaný v rámci této Služby není v majetku zákazníka ani Vodafone, pokud jej zákazník HW jednorázově nenakoupí (varianta HW      vlastník) nebo ho zákazník neodkoupí (varianta HW leasing) 

4. Úhrada

Zákazník je povinen platit ceny za příslušnou Službu ode dne její aktivace (zřízení služby) ve výši dle Rozpisu zboží a služeb, případně dle platného Ceníku není-li cena v Rozpise zboží a služeb sjednána.

5. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

 • Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 • Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 • Služba pro účely poskytování Služby zpracovává zejména údaje, které Zákazník vloží či zadá v rámci používání Služby. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služby a pro potřeby jejího poskytnutí, Vyúčtování či uplatnění práv.
 • Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-osobnich-udaju/.

Vodafone jako zpracovatel

I. Předmět 

 •  V rámci poskytování služby či produktu může nastat situace, kdy Vodafone jako zpracovatel zpracovává osobní údaje pro zákazníka jako správce. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že se nejedná o poskytování služeb elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., kdy je Vodafone vždy v pozici správce, ale o údaje, které zákazník přímo vkládá či generuje v rámci poskytované služby či produktu.
 • Následující ustanovení upravují práva a povinnosti Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů (dále jen „Údaje“) poskytnutých Správcem nebo vzniklých v rámci poskytování plnění, které zajišťuje Zpracovatel pro Správce na základě zvláštní smlouvy (dále jen „Služba“), kde je správcem osobních Údajů Správce a kde je Zpracovatel v pozici zpracovatele nebo kde je Správce v pozici zpracovatele a Zpracovatel v pozici subzpracovatele, a to vždy s ohledem na konkrétní případ (dále jen „ustanovení“).
 • Pro vyloučení pochybností platí, že tato ustanovení platí i pro futuro, a v okamžiku platnosti těchto podmínek nemusí být Služby, kde jsou osobní údaje zpracovávány, poskytována. 

II.  Práva a povinnosti

 • Správce nese výhradní odpovědnost za posouzení, zda Údaje lze zpracovávat v souladu s platnou právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů, včetně nařízení EU 2016/679  obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) (společně jako „Aplikovatelné právo“), jakož i za ochranu práv subjektů údajů, a to zejména tak, aby Zpracovatel mohl poskytovat Služby dohodnutým způsobem, který není v rozporu s právními předpisy. Správce se zavazuje informovat Zpracovatele o jakémkoliv podezření, které může mít na poskytovanou Službu.
 • Pokud není výslovně dohodnuto jinak, činnosti ve formě podpory/součinnosti poskytované Zpracovatelem podle čl. II odst. 3, 10, 11, 13, 14 jdou na náklad Správce a hradí se zvlášť.
 • Zpracovatel je oprávněn prokázat plnění závazků z těchto ustanovení, zejména potom technických a organizačních opatření prostřednictvím následujících nástrojů, a to dle vlastního uvážení: a) schváleným etickým kodexem; b) závaznými podnikovými pravidly; c) certifikací v souladu se schváleným certifikačním postupem; c) aktuálními certifikáty, zprávami nebo výpisy ze zpráv od nezávislých instancí (např. auditoři, oddělení auditu); d) vhodnou certifikací ve formě auditu bezpečnosti IT nebo ochrany údajů; e) čestnými prohlášeními Zpracovatele.
 • Správce je oprávněn na vlastní náklady prověřovat soulad s plněním povinností podle těchto ustanovení a čl. 28 Nařízení. Správce se zavazuje oznamovat kontroly s přiměřeným předstihem, minimálně 20 pracovních dní předem, aby byla ze strany Zpracovatele zajištěna dostatečná součinnost. Správce je povinen kontroly provádět pouze v rozsahu nezbytně nutném pro ověření plnění ve vztahu ke zpracování osobních údajů pro jemu konkrétně poskytovanou Službu, a pouze pokud mu Zpracovatel nedoloží plnění závazků podle odst. 3 tohoto článku, a vždy tak, aby nenarušoval běžnou činnost Zpracovatele a aby byla vždy zachována důvěrnost. Správce nemůže mít přístup k informacím, které jsou předmětem obchodního tajemství Zpracovatele.
 • Má se za to, že Správce dal souhlas s využitím dalších zpracovatelů/subzpracovatelů. Zpracovatel informuje písemně nebo emailem Správce o veškerých zamýšlených změnách (přijetí/nahrazení), s tím, že Správce má právo vznést do 14 dnů vůči těmto změnám objektivní a odůvodněné námitky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že Správce bezdůvodně odmítá změnu, je Zpracovatel oprávněn ukončit poskytování Služby výpovědí bez výpovědní doby, aniž by Správci vznikal jakýkoliv nárok na finanční náhradu spojenou s takovým ukončením Služby.
 • Zpracovatel zajistí, že každá osoba, která bude mít přístup k Údajům, bude zavázána k povinnosti mlčenlivosti nebo se na ni bude vztahovat zákonná povinnost mlčenlivosti.
 • Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Údaje výhradně v souvislosti s poskytovanou Službou a v souladu s pokyny Správce. Zpracovatel nepoužije Údaje k žádnému jinému účelu a neposkytne Údaje, které mu budou předloženy, žádným neoprávněným třetím stranám. Bez souhlasu Správce nesmí být pořizovány kopie a duplikáty - to nezahrnuje zálohování k zajištění řádného zpracovávání Údajů a/nebo řádnému poskytování Služby.
 • Zpracovatel se zavazuje ustanovit nezávislého, kvalifikovaného a spolehlivého Pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud to vyžadují právní předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahují.
 • Jakékoli zpracovávání Údajů v tzv. třetích zemích (tj. zemích, které nejsou členskými státy Evropské unie a nedisponují patřičnou úrovní ochrany údajů) bude prováděno s řádným zřetelem k příslušným platným právním předpisům Evropské unie.
 • Zpracovatel bude v souladu s těmito ustanoveními a s přihlédnutím k charakteru zpracovávání a k informacím, kterými Zpracovatel disponuje – poskytovat Správci součinnost při plnění povinností Správce dle Aplikovatelného práva.
 • Pokud je Správce povinen poskytnout orgánům státní správy nebo osobám informace o zpracovávání Osobních údajů, Zpracovatel poskytne Správci při poskytování takových informací součinnost, pokud se tyto informace týkají zpracovávání údajů v souladu s těmito ustanoveními a poskytovanou Službou. Zpracovatel rovněž Správce vyrozumí – pokud to zákon připouští – o jakýchkoli sděleních dozorových orgánů (např. šetření, oznámení o opatřeních nebo požadavcích) Zpracovateli v souvislosti se zpracováváním Údajů podle těchto ustanovení.
 • Zpracovatel je povinen Správce bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli případech porušení zabezpečení Údajů, a to na kontakt uvedený ve smlouvě upravující poskytování Služby (administrátor systémových řešení).
 •  V závislosti na druhu zpracovávání, Zpracovatel je Správci nápomocen, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti, reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, a to v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. e) Nařízení. V případě potřeby budou Správce a Zpracovatel koordinovat obsah a rozsah činnosti ve formě podpory poskytované Zpracovatelem podle tohoto odstavce. Pokud se subjekt údajů obrátí přímo na Zpracovatele a z podání bude možné určit, že se žádost týká Správce, Zpracovatel žádosti subjektu údajů bezodkladně postoupí Správci.
 • Pokud Správce provede posouzení dopadu na ochranu soukromí a/nebo konzultace s dozorovým orgánem k posouzení dopadu na ochranu soukromí, Správce a Zpracovatel budou koordinovat obsah a rozsah případné podpory poskytované Zpracovatelem, bude-li nutná.
 • Osobní údaje budou po ukončení poskytování Služby, vyjma osobních údajů, které musí být uchovány na základě zákonné povinnosti Zpracovatele, bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

 III.  Technické a organizační zabezpečení

 • Správce a Zpracovatel jsou povinni přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku. Opatření Zpracovatele, která jsou v současné době pokládána za adekvátní, jsou popsána v Příloze 1, kterou naleznete zde.
 • Pokud byly ve smlouvě, na základě které jsou Služby poskytovány uzavřeny dohody ohledně technických a organizačních opatření, takové dohody mají přednost před ustanoveními tohoto článku. V opačném případě, jakékoli pokyny nebo opatření, která představují odchylku od technických a organizačních opatření, se pokládají za žádost o úpravu, jejíž náklady, pokud budou úpravy technicky realizovatelné a možné, nese Správce. Správce a Zpracovatel v takovém případě uzavřou samostatnou dohodu o rozsahu činností a výši a úhradě nákladů. 

6. Reklamace Služby

Způsob reklamace Služby se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách. 

7. Ostatní ujednání

 • Podrobné informace o tom, jak společnost Vodafone plní své povinnosti dle právní úpravy digitálních služeb podle nařízení EU 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) (dále jen „nařízení DSA“), naleznete na webu www.vodafone.cz/digitalniodpovednost.
 • Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za újmu ze strany Poskytovatele, který jedná v souladu s nařízením DSA, je vyloučena.
 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17. 2. 2024 a nahrazují podmínky ze dne 1. 10. 2020.