Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Pass

Podmínky pro poskytování služby Vodafone Pass společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B  6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

Tyto Podmínky se vztahují na službu Vodafone Pass, jak je vymezena v části 3.

Služba je poskytována společností Vodafone.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, se použijí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, Podmínky poskytování mobilních datových služeb, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Definice

Službou se rozumí všechny varianty doplňkových balíčků Vodafone Pass.

Tarifem se rozumí kombinace balíčků služeb a způsob a výše účtovaných poplatků spojených s jejich poskytováním.

Doporučeným použitím se rozumí využití Služby za účelem a způsobem pro který Služba je primárně určena v rámci jejích technických parametrů.

Zahrnutou aplikací se rozumí aplikace pro instalaci do mobilních telefonů, prostřednictvím, které je uživateli umožněn přístup k zdrojům internetu a která je součástí některé z variant Služby.

Podporovanou funkcionalitou aplikace se rozumí funkcionalita, při jejímž využití nedochází k čerpání dat z balíčku pro univerzální použití.

Provozovatelem aplikace se rozumí třetí strana, která poskytuje zahrnutou aplikaci a její obsah svým koncovým uživatelům.

Poplatkem zahrnuté aplikace se rozumí jakékoliv poplatky, které si účtuje provozovatel aplikace za zpřístupnění obsahu nebo funkcionalit jím poskytované aplikace.

Balíčkem dat pro univerzální použití se rozumí základní objem dat nebo navýšený objem dat datového balíčku pro čerpání v síti Vodafone na území České republiky, případně v sítích roamingových partnerů v EHP v rámci roamingové zóny 1.

Základním objemem dat se rozumí počet megabajtů (MB) nebo gigabajtů (GB), který zákazník získává v rámci svého datového tarifu. Základní objem dat je uveden v Ceníku služeb a souvisejících materiálech.

Navýšeným objemem dat se rozumí počet megabajtů (MB) nebo gigabajtů (GB), které zákazník může získat zdarma, nebo za poplatek dle Ceníku služeb nad rámec Základního objemu dat.

3. Popis a podmínky využití Služby

3.1. Základní popis Služby

Služba umožňuje čerpání dat souvisejících s používáním definovaných zahrnutých aplikací při přístupu k zdrojům internetu bez jejich započítávání do objemu přenesených dat z balíčku dat pro univerzální použití. Jedná se o doplňkovou službu pro zákazníky Vodafone.

3.2. Kombinace služeb a použití v roamingu

Služba není kombinovatelná s jinými doplňkovými službami a tarify, pokud není takováto služba nebo tarif výslovně pro tento účel určen. Aktuální přehled kombinovatelných tarifů je uveden v Ceníku.

Službu lze využívat pouze v síti Vodafone na území České republiky, případně v sítích roamingových partnerů v rámci roamingové zóny 1.

Službu lze využívat jen při současné dostupnosti připojení k internetu prostřednictvím Balíčku dat pro univerzální použití.

V případě deaktivace Balíčku dat pro univerzální použití, nebo při změně na tarif, pro který není možné Službu aktivovat a využívat, se Služba nepřevádí a je deaktivována.

3.3. Omezení Služby

Služba je určena pouze pro přístup k internetu prostřednictvím zahrnutých aplikací třetích stran instalovaných v koncovém zařízení (chytrém telefonu či tabletu) účastníka nebo uživatele.

Při použití zahrnutých aplikací, nebo využití alternativních možností přístupu k službám a obsahu aplikací (například prostřednictvím internetového prohlížeče), může dojít k využívání Služby a přístupu k obsahu a tím k čerpání dat, který není součástí Služby. V takovém případě jsou data čerpána z Balíčku dat pro univerzální použití.

Aktuální přehled aplikací, podporovaných funkcionalit a zdrojů internetu zahrnutých do jednotlivých variant Služby (balíčků) je k dispozici na www.vodafone.cz/pass-prehled-aplikaci. Seznam zahrnutých aplikací v jednotlivých variantách (balíčcích) Služby můžeme měnit. Takovou změnu oznámíme dostatečně dopředu, nejméně však jeden měsíc před začátkem zúčtovacího období, ve kterém dojde ke změně seznamu aplikací zahrnutých v dané variantě Služby (Balíčku).

Vodafone neodpovídá za funkčnost zahrnutých aplikací.

Služba nebude funkční, pokud budete souběžně využívat služby které znemožňují identifikaci vaší IP adresy, poskytují přístup k DNS prostřednictvím protokolu HTTPS a/nebo dodatečně šifrují nešifrovanou komunikaci. V takovém případě jsou data čerpána z Balíčku dat pro univerzální použití.

3.4. Aktivace Služby

Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte. Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž je Služba poskytována akceptujete.

Službu můžete kdykoliv deaktivovat, prostřednictvím Samoobsluhy Vodafone, nebo sítě prodejen Vodafone, nebo prostřednictvím zákaznické linky.

3.5. Omezení mobility služby

Služba není omezena na použití v pevném místě a je určena pro použití za pohybu. Její využití je možné v rozsahu pokrytí sítě Operátora nebo partnerských sítí. Dostupnost a maximální dostupnou rychlost služby je možné ověřit dle mapy pokrytí pro mobilní internet. 

3.6. IP adresa

Při používání datových služeb se přiděluje dynamická neveřejná IP adresa (statická veřejná IP adresa se přiděluje na žádost zákazníka a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku).

4. Úhrada

4.1. Období použité pro výpočet objemu dat, doba platnosti tarifů a poplatky

Služba je dostupná v několika variantách dle rozsahu a obsahu zahrnutých aplikací a její poskytování je zpoplatněno paušální sazbou dle Ceníku.

Měsíční Vodafone Pass

Platba za Službu je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po její aktivaci/změně s tím, že v případě její aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

V případě zřízení nebo změny Služby má Zákazník možnost Službu využít od okamžiku aktivace (např. v polovině období) do konce zúčtovacího období.

Při deaktivaci Služby v průběhu zúčtovacího období má Zákazník možnost využívat Službu po celou dobu až do konce zúčtovacího období. Při deaktivaci nedochází k poměrnému snížení ceny, není-li stanoveno jinak.

Denní Vodafone Pass

Platba za Službu je zaúčtována okamžitě po její aktivaci.

V případě aktivace Sužby má Zákazník možnost Službu využít od okamžiku aktivace (např. v 10:30) do konce 24h období (tj. do 10:29 následujícího dne).

Při deaktivaci Služby v průběhu aktívního období (24 hodin od aktivace), nedochází k poměrnému snížení ceny.

4.2. Čerpání objemu dat

Při přenosu dat prostřednictvím aplikací zahrnutých v jednotlivých variantách Služby nedochází k jejich započítávání do objemu přenesených dat Balíčku dat pro univerzální použití.

S ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 a Pokynů BEREC (dále jen „Pravidla síťové neutrality“) je naší povinností u služeb přístupu k internetu nakládat se všemi druhy provozu bez rozdílu. To znamená, že pokud dojde k pozastavení přenosu dat pro službu přístupu k internetu, toto pozastavení je aplikováno pro všechny zdroje internetu stejně.

V praxi to znamená, že pokud dojde k vyčerpání Základního objemu dat nebo Navýšeného objemu dat v Balíčku univerzálních dat, je služba přístupu k internetu zastavena a není možné ji využívat, a to ani prostřednictvím balíčků Služby.

Výjimky z tohoto pravidla jsou možné v rozsahu platných právních předpisů a Pravidel síťové neutrality.

4.3. Počítání dat

Datové objemy přenesené prostřednictvím Služby nejsou započítávány do objemu přenesených dat Balíčku dat pro univerzální použití.

4.4. Informace o průběhu čerpání objemu dat

O postupu čerpání objemu dat z Balíčku dat pro univerzální použití je uživatel informován v Internetové samoobsluze, aplikaci Můj Vodafone a/nebo SMS zprávou na kontaktní číslo.

Vzhledem k tomu, že Data čerpaná prostřednictvím Služby nejsou do čerpání započítávána, uživatel o průběhu a rozsahu jejich čerpání není informován.

4.5. Účtování dat po vyčerpání základního objemu dat

Po vyčerpání základního objemu dat z Balíčku dat pro univerzální použití dochází k navýšení a účtování dat pro univerzální použití dle platného Ceníku služeb, případně k omezení poskytování Služby dle individuálního nastavení uživatele.

5. Ostatní ujednání

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. 9. 2021 a nahrazují podmínky ze dne 1. 10. 2020.