Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby „Připojení bez kabelu“ a „Připojení bez kabelu+“

Podmínky pro poskytování služby Připojení bez kabelu Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B  6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

Tyto Podmínky se vztahují na službu Připojení bez kabelu, která slouží pro připojení technologiemi UMTS/LTE, a je zpoplatňovaná dle platného Ceníku prostřednictvím jednotlivých variant tarifů Připojení bez kabelu (dále jen „Služba“).

Služba je poskytována společností Vodafone.

Podmínky se vztahuji na všechny zákazníky Vodafone kromě uživatelů řešení OneNet.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, se použijí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, Podmínky poskytování služby Vodafone pevný Internet, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Definice

Službou se rozumí všechny varianty tarifů Připojení bez kabelu.

Rychlostí služby se rozumí maximální přenosovou rychlostí pro download a upload dle konkrétní varianty tarifu. Rychlosti jednotlivých tarifů jsou uvedeny v těchto podmínkách a rovněž v Ceníku a souvisejících materiálech.

3. Popis a podmínky využití Služby

Služba je určena pro zákazníky Vodafone, kteří jsou vybaveni zvláštní SIM kartou určenou pro službu „Připojení bez kabelu“ a zároveň i modemem určeným pro službu „Připojení bez kabelu“.

3.1. Kombinace služeb a použití v roamingu

Služba slouží pouze pro připojení k internetu a není kombinovatelná s jinými službami, pokud není Služba výslovně pro tento účel určena.

Službu lze využívat pouze v síti Poskytovatele na území České republiky

3.2. Omezení mobility služby

Služba není určena pro použití za pohybu. Při použití za pohybu není garantována její funkčnost, případně její poskytování může být Poskytovatelem přerušeno nebo ukončeno.

4. Úhrada

4.1. Období použité pro výpočet objemu dat, doba platnosti tarifů a poplatky

Doba platnosti jednotlivých měsíčních datových tarifů je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti tarifů, tzn. k obnovení objemu dat.

Paušální platba za tarif je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jeho aktivaci/změně s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

Při deaktivaci datového tarifu v průběhu zúčtovacího období má zákazník možnost využívat datové služby po celou dobu zúčtovacího období. Při změně jakéhokoliv datového tarifu na jiný datový tarif dochází ke změně okamžitě. Při deaktivaci nedochází k poměrnému snížení ceny tarifu, není-li stanoveno jinak.

4.2. Čerpání objemu dat

Služba je omezena maximální přenosovou rychlostí v závislosti na zvolené variantě tarifu

Dostupnost služby je omezena čerpáním základního objemu dat, objemu dat po vyčerpání základního objemu dat, nebo dodatečného objemu dat.

Při čerpání dat v rámci přístupu k síti internet nedochází k rozdílnému zacházení s různými typy protokolů datových služeb.

V případě zřízení nebo změny Služby má Zákazník možnost využít poměrný objem dat od okamžiku aktivace (např. v polovině období) do konce zúčtovacího období.

4.3. Počítání dat

Datové objemy přenesené prostřednictvím Služby jsou započítávány v součtu pro stahování i odesílání a jejich měření probíhá na síťové vrstvě (vrstva 3 modelu OSI).

4.4. Informace o průběhu čerpání objemu dat

O postupu čerpání objemu dat je uživatel informován v Internetové samoobsluze, aplikaci Můj Vodafone a/nebo SMS zprávou na kontaktní číslo.

4.5. Omezení a účtování dat po vyčerpání základního objemu dat

Po vyčerpání základního objemu dat dochází k účtování dat dle platného Ceníku.

U tarifů Připojení bez kabelu a Připojení bez kabelu+ dochází po vyčerpání základního objemu dat ke zpomalení rychlosti připojení na rychlost 256kbps. Zpomalení datového připojení je dočasné, a uplatní se pouze do začátku následujícího zúčtovacího období.

4.6. Příklady praktického dopadu zpomalení rychlosti

Níže jsou uvedeny příklady praktického dopadu zpomalení rychlosti dat na 256 kb/s.:

Typ využití

Praktický dopad snížené rychlosti

posílání textových zpráv (messaging) a e-maily

Budou fungovat v klientských aplikacích i webových klientech, přílohy omezeně

Prohlížení základních webových stránek

Stránky se mohou načítat pomaleji. Nebude fungovat přehrávání vložených videí, složitější animace.

Poslech hudby přes internet

Budou funkční v nízké kvalitě, pokud služba umí přizpůsobit datový tok

Ostatní, zejm. pro služby přenosu a sdílení souborů a kontinuální přenos
audio-vizuálních materiálů a hraní online her

pravděpodobně nefunkční, případně funkční s některými omezeními

5. Garantovaná kvalita a dostupnost služby

Z důvodu zajištění kvality Služby, kterou Poskytovatel Účastníkovi poskytuje, nutnosti zajistit nejvhodnější podmínky pro dosažení optimální kvality signálu a zajištění dostatečné kapacity sítě Poskytovatele pro řádné poskytování služeb poskytovaných Poskytovatelem, lze Službu využívat pouze za stanovených podmínek a prostřednictvím zařízení (modemu) současně splňujícího minimální stanovené požadavky.

5.1. Podmínky dostupnosti služby

Dostupná úroveň pokrytí signálem v daném adresním bodě technologiemi 4G LTE (LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE- A), nebo 5G (700, 1800, 2100,3500 MHz) je na úrovni (***) Kvalitní pokryti signálem se kterým se připojíte uvnitř většiny budov dle mapy pokrytí pro mobilní internet, jak je uvedeno na www.vodafone.cz/mapa-pokryti

Jednotka modemu je umístěna v pevném místě a tak, aby nebyla vystavena faktorům omezujícím rychlost připojení, zejména:

 • počasí
 • vegetace
 • umělé horizonty
 • rušení budovami resp. jejich konstrukčními vlastnostmi
 • překážky v cestě šíření signálu
 • koncentrace uživatelů / zařízení využívající síť v okolí zařízení
 • faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora

5.2. Požadavky na zařízení (modem)

Modem podporuje následující frekvence

 • 4G (LTE) Band 1/3/7/8/20/28/42 (FDD 2100 MHz/1800 MHz/2600 MHz/900 MHz/800 MHz; TDD 2600 MHz)
 • 5G (NR) Band n28/n3/n1/n78 (700,1800,2100,3500 MHz)
 • Zisk antény modemu musí činit minimálně:
 • 0.5 dBi (±1 dBi) (790–960 MHz);
 • 1 dBi (±0.5 dBi) (1400–2690 MHz)
 • Zařízení musí podporovat protokol TR069 pro vzdálenou správu a musí umožňovat správu prostřednictvím infrastruktury Operátora

V případě nesplnění těchto minimálních požadavků služba nemusí být funkční.

5.3. Parametry Služby

 

Maximální/Inzerovaná rychlost

Běžně dostupná rychlost

Minimalní  rychost

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Služba

Mbps

Mbps

Mbps

Mbps

Mbps

Mbps

Připojení bez kabelu

4,000

2,000

2,400

1,200

1,200

0,600

Připojení bez kabelu+

20,000

4,000

12,000

2,400

6,000

1,200

Připojení bez kabelu Naplno

20,000

4,000

12,000

2,400

6,000

1,200

Pripojeni bez kabelu 5G

150,000

30,000

90,000

18,000

45,000

9,000

6. Ostatní ujednání

Podrobné informace o tom, jak společnost Vodafone plní své povinnosti dle právní úpravy digitálních služeb podle nařízení EU 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) (dále jen „nařízení DSA“), naleznete na webu www.vodafone.cz/digitalniodpovednost. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za újmu ze strany Poskytovatele, který jedná v souladu s nařízením DSA, je vyloučena.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 2. 4. 2024 a nahrazují podmínky ze dne 22. 5. 2023.