Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Bez obav

Obecná ustanovení

 • Služba Bez obav je doplňková služba poskytovaná zdarma firemním zákazníkům Vodafonu s uzavřenou písemnou účastnickou smlouvou, v níž je sjednán závazek minimální měsíční fakturované částky (dále jen „zákazník“ a „písemná smlouva“), kteří mají aktivní nejméně jednu SIM kartu s Nabitým tarifem, Tarifem na míru (s výjimkou Tarifu na míru s balíčky s nulovými volnými minutami, na který se nabídka služby Bez obav nevztahuje) a dále Sdílený tarif pro podnikání a Společný tarif na míru (dále jen „podporované tarify“); pokud se v těchto podmínkách mluví o Tarifech na míru, rozumí se tím vždy Tarify na míru s výjimkou Tarifu na míru s balíčky s nulovými volnými jednotkami.
 • Volnými jednotkami se pro účely těchto podmínek rozumí vždy jen volné minuty, s výjimkou Tarifů Nabito, kde se jimi rozumí jak volné minuty tak volné SMS.
 • Po aktivaci služby Bez obav Vodafone vždy po uplynutí tří celých zúčtovacích období (dále též „rozhodné období“) zjistí, zda zákazník využívá takový podporovaný tarif, který je pro něj nejvýhodnější, a v případě, že tomu tak nebude, poskytne zákazníkovi kompenzaci v podobě slevy za účtované služby, a to za podmínek a ve výši stanovené níže v těchto podmínkách.
 • Služba Bez obav je vždy poskytována u všech telefonních čísel a plátců zákazníka využívajících výše uvedené tarify, které jsou evidovány pod písemnou smlouvou. Využívání služby Bez obav pouze u zvolených telefonních čísel či plátců není možné.
 • Požádá-li zákazník o aktivaci služby Bez obav, bude mu poskytována po celou dobu, po kterou bude splňovat výše stanovené podmínky.

  Aktivace služby Bez obav

 • O aktivaci služby Bez obav může zákazník požádat současně s uzavřením písemné smlouvy. K aktivaci služby v takovém případě dojde prvním dnem nejbližšího zúčtovacího období po aktivaci první SIM karty s podporovaným tarifem. Stávající zákazník může o dodatečnou aktivaci služby Bez obav ke své písemné smlouvě požádat kdykoli prostřednictvím linky firemní péče na čísle na čísle *77, a to po identifikaci zvoleným heslem administrátora. K aktivaci služby v takovém případě dojde prvním dnem nejbližšího zúčtovacího období po přijetí žádosti o aktivaci.
 • Pokud zákazník požaduje, aby služba Bez obav byla poskytována i dalším účastníkům ve smyslu jeho písemné smlouvy (tj. subjektům s odlišným IČ, dále jen „další účastník“), musí o to pro každého dalšího účastníka výslovně požádat.
 • Aktivace služby Bez obav je zdarma.

  Rozhodné období

 • Rozhodné období trvá vždy tři celá zúčtovací období. První rozhodné období běží od aktivace služby Bez obav. Každé další rozhodné období běží ode dne následujícího po dni ukončení předcházejícího rozhodného období.
 • Rozhodné období musí u všech plátců pod jednou písemnou smlouvou vždy začínat a končit ve stejném zúčtovacím období. Pokud má zákazník pod písemnou smlouvou aktivováno více plátců, jejichž zúčtovací období nejsou shodná (tzn. začátky jednotlivých zúčtovacích období připadají na jiný den v kalendářním měsíci), začíná rozhodné období prvním dnem prvního zúčtovacího období a končí poslední den posledního zúčtovacího období tak, aby rozhodné období zahrnovalo tři za sebou jdoucí zúčtovací období všech plátců (tzn. rozhodná období na sebe nebudou navazovat, ale budou se částečně překrývat).

  Způsob stanovení nejvýhodnějšího tarifu

 • Po uplynutí rozhodného období Vodafone u každého zákazníkova podporovaného tarifu provede s ohledem na rozsah zákazníkem využívaných služeb porovnání součtu celkových vyúčtovaných částek za rozhodné období s částkami, které by byly vyúčtovány v případě, že by zákazník využíval ostatní podporované tarify z aktuální nabídky Vodafonu dle aktuálního Ceníku. Porovnáním výše uvedených částek Vodafone zjistí, zda zákazník využívá ten z podporovaných tarifů, který je pro něj nejvýhodnější. Nejvýhodnější tarif bude zjišťován pro jednotlivé SIM karty samostatně, a to vždy souhrnně za celé rozhodné období, nikoli pro každé zúčtovací období v rámci rozhodného období zvlášť. Porovnání za účelem zjištění nejvýhodnějšího tarifu bude vždy provedeno pouze ve vztahu k ostatním podporovaným tarifům z téže skupiny (tj. Tarif na míru bude porovnáván pouze s ostatními nabízenými Tarify na míru, totéž platí i pro ostatní podporované tarify).
 • Pro účely porovnání výhodnosti tarifů bude použita výše měsíčního paušálu dle příslušného tarifu a množství zákazníkem skutečně využitých služeb, pro něž lze využít volné jednotky (tj. volání v rámci ČR, a u tarifů Nabito také SMS do všech sítí). Má-li zákazník aktivní službu VPN, případně některý z balíčků služeb či doplňkových služeb dle standardní nabídky Vodafonu uvedené v Ceníku služeb, bude volání v rámci VPN, balíčků a programů služeb do výpočtu zahrnuto (tzn. při porovnání výhodnosti tarifů bude VPN zohledněno také u ostatních porovnávaných tarifů). Volání v rámci časově či množstevně omezených slev a bonusů poskytnutých zákazníkovi v písemné smlouvě však do výpočtu zahrnuto nebude (tzn. pokud je např. zákazníkovi v souladu s jeho písemnou smlouvou poskytováno volání v rámci sítě Vodafone zdarma, bude Vodafone při výpočtu částky, která by zákazníkovi byla účtována u ostatních porovnávaných tarifů, vycházet z toho, jako by uvedené volání zdarma zákazníkovi u těchto ostatních porovnávaných tarifů poskytováno nebylo). Do výpočtu dále nebude zohledněno čerpání volných minut převedených z předchozího zúčtovacího období (tzn. při výpočtu částky, která by zákazníkovi byla účtována u ostatních porovnávaných tarifů, bude Vodafone vycházet z toho, jako by k převodu nevyužitých volných jednotek či nevyužité části paušálu nedocházelo).

  Sleva

 • Zjistí-li Vodafone, že zákazník nevyužívá podporovaný tarif, který by pro něj byl v rozhodném období nejvýhodnější, provede výpočet rozdílu částky, která byla zákazníkovi u jím využívaného tarifu skutečně vyúčtována za služby zahrnuté do porovnání výhodnosti tarifů, a to způsobem stanoveným v čl. 11 těchto podmínek a částky, která by mu byla vyúčtována v případě, že by využíval tarif pro něj nejvýhodnější.
 • Výši zjištěného rozdílu poskytne Vodafone zákazníkovi v podobě slevy, která bude rovnoměrně poskytnuta ve třech po sobě jdoucích vyúčtováních služeb (v každém zúčtovacím období jedna třetina celkové slevy) počínaje vyúčtováním služeb vystaveném za první, popř. druhé zúčtovací období následující po příslušném rozhodném období v kolonce „Bonus Bez obav“. Z technických důvodů může dojít k tomu, že sleva začne být poskytována až od druhého zúčtovacího období následujícího po příslušném rozhodném období.
 • Sleva bude ve vyúčtování poskytnuta souhrnně z celkové vyúčtované částky, neprojeví se tedy v rozpise služeb u jednotlivých telefonních čísel (tarifů). Pokud zákazníkovi nebude sleva z jakéhokoli důvodu poskytnuta (nesplnil podmínky pro její poskytnutí nebo v rozhodném období využíval pro něj nejvýhodnější tarify), nebude žádná informace týkající se služby Bez obav na příslušném Vyúčtování uvedena.
 • Sleva bude zákazníkovi poskytnuta pouze v takové výši, aby byl zároveň dodržen sjednaný závazek minimální fakturované částky dle písemné smlouvy, v tomto případě ale ve výši skutečně vyúčtovaných částek za poslední rozhodné období (nezohledňují se tedy žádné slevy a bonusy, které nemají dle písemné smlouvy na splnění tohoto závazku vliv, ani jakékoli sankční poplatky za porušení smluvních podmínek). Ostatní ustanovení písemné smlouvy upravující závazek minimální fakturované částky nejsou tímto dotčena.
 • V případě krácení slevy z toho důvodu, že by jinak nebyla dodržena minimální fakturovaná částka, bude sleva krácena pro jednotlivé plátce zákazníka v poměru velikosti slevy konkrétního plátce k celkové slevě zákazníka (pro všechny plátce).
 • V případě holdingové písemné smlouvy jsou všichni zákazníci, kteří jsou její součástí, z hlediska služby Bez obav posuzování zcela nezávisle. V případě krácení slevy z toho důvodu, že by jinak nebyla dodržena minimální fakturovaná částka pro celý holding je toto krácení rozděleno mezi zákazníky – členy holdingu v poměru velikosti slevy konkrétního zákazníka k celkové slevě poskytnuté dohromady všem členům holdingu.
 • Podmínkou poskytnutí slevy za posuzované rozhodné období je neexistence dlužné částky po splatnosti vůči Vodafonu v posuzovaném rozhodném období, jakož i plnění ostatních povinností vyplývajících z písemné smlouvy zákazníka jak v posuzovaném rozhodném období, tak ke dni vystavení vyúčtování, v němž má být sleva poskytnuta. V případě porušení této podmínky nárok zákazníka na slevu za posuzované rozhodné období zaniká.
 • Výsledek porovnání skutečně využívaného a nejvýhodnějšího tarifu může zákazník zjistit v Internetové samoobsluze na www.vodafone.cz. Výsledek porovnání jednotlivých tarifů a výpočet případné slevy pro jednotlivá telefonní čísla může zákazník získat také na lince firemní péče na čísle * 007. Výsledky porovnávání tarifů budou zákazníkovi dostupné vždy po identifikaci heslem administrátora. Uvedené informace budou k dispozici v okamžiku vystavení vyúčtování za první, popř. druhé zúčtovací období následující po rozhodném období.
 • Sleva je aplikována na všechny poskytované služby kromě služeb třetích stran, například premium SMS.
 • V případě souběhu více druhů slev ve vyúčtování je sleva Bez obav aplikována až jako poslední po aplikaci všech ostatních slev. V případě, že výše vyúčtování po aplikaci všech ostatních slev nedosahuje takové výše, aby mohla být uplatněna sleva Bez obav celá, je tato sleva poskytnuta jen do zbývající výše vyúčtování tak, že celková částka vyúčtování bude činit 0 Kč. Sleva se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období.

  Pravidla služby Bez obav při změnách písemné smlouvy, tarifů a plátců

 • Pokud si zákazník v průběhu rozhodného období aktivuje další podporovaný tarif, je služba Bez obav automaticky aktivována i u tohoto tarifu, a to ode dne jeho aktivace.
 • Pokud v průběhu rozhodného období dojde k založení nového plátce pod písemnou smlouvou, bude u tohoto nového plátce služba Bez obav aktivována až od počátku nejblíže následujícího zúčtovacího období.
 • Pokud zákazník před uplynutím rozhodného období z jakéhokoli důvodu ukončí využívání podporovaného tarifu (deaktivace SIM karty, změna tarifu na tarif, pro který není služba Bez obav poskytována atd.) nebude stanovení nejvýhodnějšího tarifu u ukončeného tarifu pro dané rozhodné období provedeno. Nárok zákazníka na tuto případnou část celkové slevy za tento ukončený tarif v tomto případě zaniká.
 • Pokud dojde k zániku celého plátce před uplynutím či ke konci rozhodného období (deaktivace, převod účtu plátce na jiného zákazníka apod.), nebude stanovení nejvýhodnějšího tarifu u ukončeného plátce provedeno a zákazník ztrácí nárok na případnou slevu za příslušného plátce a rozhodné období. V případě zániku plátce po uplynutí rozhodného období je podmínkou poskytnutí slevy za tohoto plátce za dané rozhodné období existence plátce ke konci zúčtovacího období následujícího po rozhodném období.
 • V případě rozdělení plátců vedených pod písemnou smlouvou v průběhu rozhodného období bude u nově vzniklého plátce (včetně všech tarifů, u kterých je služba Bez obav aktivní, převedených pod nově vzniklého plátce) služba Bez obav aplikována až od prvního dne celého zúčtovacího období následujícího po rozdělení plátců.
 • V případě sloučení dvou plátců vedených pod písemnou smlouvou v průběhu rozhodného období bude u plátce, který převodem zanikne (tj. u všech tarifů zaniklého plátce) služba Bez obav aplikována u plátce, který sloučením nezanikl, jako kdyby měl tarify zaniklého plátce po celé rozhodné období.
 • V případě, že zákazník požádá o změnu počátku svého zúčtovacího období, bude zkrácené zúčtovací období pro účely stanovení rozhodného období posuzováno jako celé zúčtovací období. V případě ukončení písemné smlouvy bude stanovení nejvýhodnějšího tarifu a případný výpočet slevy provedeno pouze od počátku rozhodného období do posledního dne celého zúčtovacího období, v němž písemná smlouva stále trvala. Sleva však bude zákazníkovi poskytnuta pouze v případě, že i po ukončení písemné smlouvy má stále aktivního příslušného plátce (zůstane zákazníkem Vodafone), a to ke dni vystavení Vyúčtování, v němž má být sleva poskytnuta.
 • V případě převodu písemné smlouvy na jiného zákazníka uzavřením dohody/dodatku o převodu práv a povinností bude služba Bez obav nadále aktivní a nový zákazník má nárok na poskytnutí slevy za celé rozhodné období, v němž k převodu došlo.
 • V případě převodu plátce se službou Bez obav od zákazníka na jiného zákazníka s písemnou smlouvou, u něhož není služba Bez obav aktivována, dojde u převedeného plátce k deaktivaci služby Bez obav.
 • V případě převodu plátce, u něhož není služba Bez obav aktivována, pod písemnou smlouvu, u níž je aktivována služba Bez obav, dojde u převedeného plátce k aktivaci služby Bez obav až od prvního dne celého zúčtovacího období následujícího po převodu.
 • V případě převodu plátce, u něhož je služba Bez obav aktivována, pod písemnou smlouvu jiného zákazníka, u níž je také služba Bez obav aktivována, bude u převedeného plátce služba Bez obav aplikována od počátku rozhodného období stanoveného u písemné smlouvy, pod níž je zákaznický účet převáděn.
 • Bude-li k písemné smlouvě před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy uzavřen dodatek o jejím prodloužení, bude služba Bez obav automaticky aktivní i nadále.
 • Pouhá změna podporovaného tarifu na jiný podporovaný tarif, případně změna telefonního čísla při zachování podporovaného tarifu nemá na poskytování služby Bez obav vliv. Pokud však v průběhu rozhodného období dojde ke změně typu tarifu například Na míru na Sdílený tarif pro podnikání (tzn. ne v rámci téže skupiny), bude výpočet nejvýhodnějšího tarifu a případné slevy proveden jako kdyby měl zákazník aktivní nový tarif po celé rozhodné období, tedy v tomto případě jako kdyby měl zákazník po celé rozhodné období aktivní Sdílený tarif pro podnikání.
 • Pokud zákazník po dobu trvání písemné smlouvy přestane využívat službu Bez obav z důvodu ukončení podporovaných tarifů(např. z důvodu změny všech tarifů na tarify, pro které není služba Bez obav poskytována atd.) a následně využívání podporovaných tarifů obnoví, bude mu služba Bez obav automaticky aktivována (pokud neprovedl její deaktivaci).
 • Pokud zákazník během rozhodného období zvýší svůj závazek minimální fakturované částky, vychází se při stanovení výše případné slevy z toho, že tento vyšší závazek minimální fakturované částky byl sjednán pro celé rozhodné období.

  Deaktivace služby Bez obav

 • O deaktivaci služby Bez obav může zákazník požádat kdykoli prostřednictvím linky firemní péče na čísle *77, a to po identifikaci administrátorským heslem. K deaktivaci služby dojde k poslednímu dni zúčtovacího období, v němž byla žádost zákazníka o deaktivaci přijata Vodafonem. Deaktivace služby bude v takovém případě provedena u všech plátců zákazníka současně.
 • Pokud k deaktivaci služby Bez obav dojde dříve, než ke dni výpočtu slevy po konci rozhodného období (tzn. ke dni vystavení vyúčtování, v němž bude sleva zohledněna), ztrácí zákazník za toto poslední rozhodné období nárok na stanovení nejvýhodnějšího tarifu a na poskytnutí případné slevy.
 • Deaktivace služby Bez obav je zdarma.

  Společná ustanovení

 • Aktivací služby Bez obav zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k posunu začátku tříměsíčního období pro stanovení splnění závazku minimální fakturované částky v souladu s jeho písemnou smlouvou, a to tak, aby toto období odpovídalo rozhodnému období stanovenému po účely služby Bez obav. Závazek minimální fakturované částky bude v takovém případě Vodafonem posuzován poměrně od počátku období pro jeho výpočet do aktivace služby Bez obav.
 • Pokud bude služba Bez obav aktivována i dalším účastníkům, bude pro účely výpočtu případného finančního bonusu závazek minimální fakturované částky přiřazen v plné výši sjednané v písemné smlouvě jak zákazníkovi, tak dalším účastníkům.
 • Aktivací služby Bez obav zákazník Vodafonu potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Aktivací služby zákazník zároveň souhlasí s tím, že mu Vodafone bude provádět přepočet vyúčtované částky zpětně za celé rozhodné období vzhledem k ostatním tarifům Naplno, Tarifům na míru či tarifům Nabito.

  Závěrečná ustanovení

 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách se poskytování služby Bez obav řídí Všeobecnými podmínkami Vodafonu, platným Ceníkem a podmínkami uvedenými v tištěných materiálech Vodafonu, případně na www.vodafone.cz
 • V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním podmínek má přednost české znění. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 • Vodafone má právo bez uvedení důvodu kdykoli ukončit poskytování služby Bez obav, a to po předchozím upozornění zaslaném zákazníkům, kterých se to týká, v dostatečném časovém předstihu, nejméně 90 kalendářních dnů.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.2.2012 a v plném rozsahu nahrazují podmínky platné do tohoto data. Pro výpočet a stanovení slevy jsou rozhodné podmínky účinné k prvnímu dni rozhodného období, tzn. sleva za rozhodná období započatá přede dnem účinnosti těchto podmínek, se řídí podmínkami platnými a účinnými před tímto datem.

Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064.