Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky programu Vodafone odměny

Toto jsou podmínky věrnostního programu Vodafone odměny (dále jen Program), jehož provozovatelem je společnost Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“). Program je určen pro zákazníky Vodafonu s předplacenými službami, kterým umožňuje získávat odměny.

I. Členství v Programu

 • Členem Programu se může stát každý zákazník Vodafonu s předplacenou kartou a předplacenými službami (tedy s platební metodou dobíjení), který udělil souhlas se zpracováním Údajů (jak je definováno v Informaci) pro účely uvedené ve Všeobecných podmínkách nebo v Informaci.
 • Členství vzniká buď přihlášením telefonního čísla zákazníka do Programu. Do Programu se můžete přihlásit například prostřednictvím Internetové samoobsluhy (https://muj.vodafone.cz/) nebo Hlasové samoobsluhy (*77) nebo aktivací Programu společností Vodafone. Přihlášení bude potvrzeno prostřednictvím aktivační SMS maximálně do 48 hodin po přihlášení. Zákazník může využívat odměny po obdržení SMS s potvrzením aktivace  Programu (Aktivace).
 • Pro využití všech možností, které Program nabízí, je nutné zadat další údaje zákazníka, a to oslovení, křestní jméno, datum narození, e-mailovou adresu (dále jen „Data“), a to prostřednictvím Internetové samoobsluhy (https://muj.vodafone.cz/).
 • Pro nastavování odměn či při jiných úkonech v rámci Programu může být zákazník požádán o prokázání svého hesla, které má nastavené jako zákazník Vodafonu pro manipulaci se svým zákaznickým účtem.

II. Výhody Programu

 • Člen Programu má možnost získat odměny ve formě extra kreditu za dobití, za využití konkrétních služeb Vodafonu, popř. za splnění jiných podmínek. Podmínky pro získání konkrétní odměny jsou uvedeny v Internetové samoobsluze Vodafone (https://muj.vodafone.cz/), popř. v podmínkách jednotlivých marketingových akcí a nabídek.
 • Převod odměn na jiného člena Programu či mimo Program není možný jinak než převodem příslušného telefonního čísla. Odměny se vztahují vždy ke konkrétnímu telefonnímu číslu.
 • Čerpání odměn nebo přihlášení do programu není možné v případě blokované karty nebo záporného kreditního zůstatku.
 • Informace o odměnách jsou uvedeny v Internetové samoobsluze (https://muj.vodafone.cz/).
 • V případě odměny za dobití platí, že předplacenou kartu lze dobít i opakovaně s tím, že odměnu zákazník obdrží při každém takovém dobití. Pokud dojde k opakovanému dobití v rámci jednoho kalendářního dne či v průběhu dní, kdy je odměna aktivní, nově připsaný extra kredit se sčítá s extra kreditem aktivním z předchozího dobití. Platnost obou kreditů se rovná délce platnosti extra kreditu z posledního dobití. Zákazník může odměnu (ve formě extra kreditu či jiných služeb Vodafonu) využívat od okamžiku aktivace odměny; k ukončení odměny dojde vždy poslední den v 00:00. O aktivaci odměny bude zákazník informován SMS zprávou.
 •  V rámci Programu můžeme členům zasílat obchodní sdělení (pro tyto účely označené jako OS) Vodafone a třetích stran.

III. Ukončení členství

 • Členství v Programu lze ukončit prostřednictvím:
  • Internetové samoobsluhy (https://muj.vodafone.cz/) – na stránce programu Vodafone odměny
  • Zákaznické linky Vodafone *77
 • Změna platební metody nebo předplacené karty:
  • V případě, že zákazník změní platební metodu na vyúčtování nebo změní typ předplacené karty na kartu, na kterou se Program nevztahuje dle čl. I, členství v Programu je automaticky ukončeno a zákazník ztrácí nárok na odměny.
 • V případě ukončení členství jakýmkoli způsobem bude zákazníkovi umožněno dočerpat právě aktivní odměny.
 • V případě opětovného přihlášení telefonního čísla do Programu musí zákazník splnit veškeré podmínky pro přihlášení do Programu; na jeho předchozí členství nebude brán zřetel.

IV. Zpracování osobních údajů v rámci Programu

 • Poskytne-li zákazník v rámci Programu Data (viz čl. I odst. 3), souhlasí s jejich zpracováním pro účely uvedené v Informaci, tj. zejména pro marketingové a obchodní účely Vodafone a nabídek smluvních partnerů Vodafone v rámci Programu, a to zejména zasílání obchodních sdělení ve formě SMS, MMS a e-mailu. Zákazník má možnost odvolat souhlas se zpracováním Dat, a to jejich vymazáním v Internetové samoobsluze. Takové odvolání souhlasu má za následek nemožnost čerpání výhod Programu v plném rozsahu.
 • Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení nebo odvolání souhlasu se zpracováním Údajů, jiných než Dat, pro účely zasílání obchodních sdělení, má za následek ukončení účasti zákazníka v Programu a takový zákazník ztrácí veškeré nároky na čerpání výhod Programu. Odvolat souhlas podle tohoto článku zákazník může na zákaznické lince Vodafone *77.
 • Údaji se rozumí osobní údaje (Data), provozní a lokalizační údaje Aktivací Programu zákazník souhlasí se zpracováním Údajů) pro marketingové a obchodní účely Vodafone a nabídek smluvních partnerů Vodafonu v rámci Programu, a to zejména zasílání obchodních sdělení ve formě SMS, MMS a e-mailu. Provozním údajem se rozumějí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Jedná se tedy například o volající číslo (A-číslo), volané číslo (B-číslo) telefonní číslo volajícího, začátek a konec spojení, datum a frekvence uskutečněného spojení, IMEI, konfigurační údaje, druh poskytnuté služby, adresa datového spojení a tzv. provozně lokalizační údaje, tj. odkud kam byl přenos uskutečněn, přičemž se jedná o údaje generované pouze pro přenos zprávy. Lokalizačním údajem se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací a určující zeměpisnou. Lokalizačním údajem je tedy údaj o poloze koncového zařízení zákazníka, tj. např. údaj o síti, k níž je zákazník připojen.
 • Data jsou zpracovávána do doby, dokud své telefonní číslo a služby s ním spojené nezrušíte písemnou či ústní výpovědí či nedovoláte souhlas s jejich zpracováním v rámci Programu. Provozní a lokalizační údaje jsou zpracovávány po dobu 6 měsíců nebo do doby odvolání souhlasu s jejich zpracováním.
 • Veškeré další informace o zpracování Údajů naleznete v Informaci a na www.vodafone.cz v sekci Prohlášení o ochraně osobních údajů.  

V. Závěrečná ustanovení

 • Heslem pro manipulaci se zákaznickým účtem se rozumějí všechny typy hesel (administrátorské heslo, heslo plátce, uživatelské heslo). Více informací o heslech najdete na www.vodafone.cz
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, Informace pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (v tomto dokumentu jako Informace), Reklamační řád, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 • Vodafone si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.