Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky poskytování služeb a prodeje zařízení osobám se zápisem v registrech ověřujících platební bonitu klienta a bez možnosti ověření v registrech ověřujících platební bonitu klienta

Podmínky poskytování služeb a prodeje zařízení osobám se zápisem v registrech ověřujících platební bonitu klienta (např. Solus, insolvenční rejstřík apod.) (dále také jen „Registry“) a bez možnosti ověření v registrech ověřujících platební bonitu klienta (dále také jen „Podmínky“) společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“).

 

  • 1. Základní ustanovení, definice

1.1. Tyto podmínky upravují podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone a prodej zařízení osobám se zápisem v Registrech a osobám bez možnosti ověření v těchto Registrech (dále také jen „osoba bez ověření“).

1.2. Osobou bez ověření se pro účely těchto Podmínek rozumí osoba, ve vztahu k níž bude z výpisu z některého z Registrů vyplývat, že v minulosti nehradila řádně a včas své závazky, a/nebo osoba, ve vztahu k níž není možné tuto skutečnost v Registrech či kterémkoliv z nich ověřit. Ověření v Registrech není možné zejména v případě, že příslušná osoba nedisponuje rodným číslem České republiky.

1.3. Za účelem ověření zákazníka v rámci Registru je Vodafone oprávněn požadovat, aby zákazník doložil svou totožnost předložením průkazu totožnosti obsahujícího rodné číslo České republiky:

1.3.1.na prodejně Vodafone;

1.3.2.prostřednictvím instalačního technika Vodafone.

1.4. Tyto Podmínky se nevztahují na poskytování předplacených služeb a tyto služby se nezapočítávají do limitů těmito Podmínkami stanovených.

  • 2. Ověření totožnosti

2.1. Uzavření smlouvy, aktivace SIM karty či jiné sjednání služby Vodafone je pro osoby bez ověření možné pouze v případě, že nejpozději při doručení zboží a/nebo započetí poskytování služby bude ověřena totožnost zákazníka způsobem dle bodu 1.3. těchto Podmínek.

2.2. Společnost Vodafone je oprávněna nedodat zboží a/nebo neposkytnout službu v případě, že osoba bez ověření zvolí takový způsob uzavření smlouvy, aktivace SIM či jiné sjednání služby Vodafone a zároveň takový způsob doručení zboží či poskytnutí služby, při kterých nebude možné ověřit totožnost žádným ze způsobů uvedených v bodu 1.3. těchto Podmínek.

2.3. K ověření totožnosti osoby bez ověření je společnost Vodafone oprávněna požadovat předložení:

2.3.1.občanského průkazu České republiky či členské země Evropské unie nebo cestovního pasu vydaného příslušným orgánem České republiky či členské země Evropské unie, kdy platnost těchto dokladů nesmí uplynout dříve než 6 měsíců po ověření totožnosti; nebo

2.3.2.cestovního pasu vydaného příslušným orgánem třetí země (tj. státu, který není členem Evropské unie), kdy platnost cestovního pasu nesmí uplynout dříve než 6 měsíců po ověření totožnosti; nebo

2.3.3.povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu (biometrický doklad se strojově čitelnými údaji) s uvedeným přiděleným rodným číslem

2.3.4.diplomatického pasu a potvrzení o jmenování do příslušné diplomatické funkce, jedná-li se o diplomata.

2.4. Jedná-li se o osobu bez ověření a nejsou-li splněny podmínky uvedené v bodě 2.3. těchto Podmínek, je uzavření smlouvy, aktivace SIM karty či jiné sjednání služby Vodafone, možné pouze na prodejně Vodafone, kdy je na zvážení pracovníka prodejny, zda bude totožnost osoby bez ověření považována za ověřenou či nikoliv.

  • 3. Podmínky poskytování služeb osobám bez ověření

3.1. Osoba bez ověření může mít aktivovány nejvýše 4 služby typu postpaid (tj. s úhradou vyúčtování po skončení zúčtovacího období). Za službu typu postpaid jsou považovány SIM karty pro využívání hlasových služeb, datových služeb, fixních služeb, TV a ADSL služeb. Za službu typu postpaid je považováno také zřízení přípojky s úhradou vyúčtování po skončení zúčtovacího období.

3.2. Aktivace vyššího počtu služeb typu postpaid než je uvedeno v bodě 3.1., těchto Podmínek je možná v případě, že osoba bez ověření:

3.2.1.nemá u Vodafone žádné závazky po splatnosti a zároveň závazky vůči Vodafone hradila řádně a včas v průběhu 13 měsíců bezprostředně předcházejících žádosti o zřízení další služby typu postpaid; nebo

3.2.2.nemá u Vodafone žádné závazky po splatnosti a zároveň složila volací jistinu ve výši až 10.000,- Kč za každou novou SIM kartu.

  • 4. Podmínky prodeje zařízení osobám bez ověření

4.1. Podmínky v tomto bodě uvedené se vztahují pouze na prodej zařízení za zvýhodněných podmínek a/nebo s úhradou ceny ve splátkách.

4.2. Společnost Vodafone je oprávněna prodej zařízení za zvýhodněných podmínek a/nebo s úhradou ceny ve splátkách osobám bez ověření podmínit složením dodatečné volací jistiny ve výši až 10.000,- Kč za každé zařízení. Osoby bez ověření mohou využít nabídky na prodej zařízení za zvýhodněných podmínek a/nebo s úhradou ceny ve splátkách nejvýše 4x za dobu 24 měsíců po sobě jdoucích.

4.3. Osoba bez ověření je povinna řádně a včas hradit veškeré své závazky vůči Vodafone. V případě, že osoba bez ověření tuto povinnost nesplní, je společnost Vodafone oprávněna odstoupit od dohody o zvýhodněných podmínkách a/nebo od dohody o splátkách. Osoba bez ověření je v takovém případě povinna uhradit plnou cenu zařízení dle ceníku platného v době uzavření smlouvy či její zbývající část.

  • 5. Závěrečná ustanovení

5.1. Na poskytnutí služeb za zvýhodněných podmínek a/nebo prodej zařízení za zvýhodněných podmínek či s úhradou ceny ve splátkách pro osoby bez ověření není právní nárok, a to zejména v případě, že z některého z Registrů vyplývá, že osoba bez ověření nehradila řádně a včas cenu za poskytování služeb elektronických komunikací, případně z některého z Registrů vyplývá špatná platební morálka daného zákazníka ve vztahu k úhradě jiných závazků.

5.2. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí zejména Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník služeb, podmínky jednotlivých tarifů, podmínky Mobilních datových služeb společnosti Vodafone, případně podmínky ostatních služeb a nabídek, které jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz.

5.3. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

5.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.