Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky aplikace Vodafone ePokladna

Společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Služba ePokladna (dále jen jako „Služba“) je službou poskytovanou společností Vodafone která umožňuje:

 • přistupovat na administrátorský webový portál Vodafone ePokladna;
 • prodávat zboží či služby;
 • elektronicky evidovat hotovostní i bezhotovostní transakce;
 • Přijímat platby platební kartou (externí zařízení);
 • Tisk účtenek (externí zařízení);
 • odesílání účtenek na zadanou emailovou adresu;
 • vytvoření a editace katalogu zboží/služeb;
 • dodavatelské CRM (vede informace o dodavateli – fakturační údaje, příjemka zboží apod.);
 • skladové hospodářství – evidence zboží na skladě;
 • propojení více účtů aplikace (pouze v administrátorském webovém portálu) – sledovat souhrnné informace a reporty za všechny aplikace evidované pod jedním IČ;
 • sledovat historii transakcí a účtenek v mobilní aplikaci i administrátorském portálu (vystavených – lze např. znovu vytisknout);
 • nastavení mobilní aplikace automaticky přenášet z jednoho zařízení na druhé (např. při ztrátě zařízení);
 • úložiště dat provozované třetí stranou na území České republiky
 • přenos zákonem definovaných dat na příslušný orgán státní správy od okamžiku vzniku takové povinnosti podle zákona o elektronické evidenci tržeb (dále také „funkcionalita MF“).

1.2 Provozovatelem Služby a držitelem práv k licenci je Vodafone.

1.3 Služba je poskytována prostřednictvím webového portálu epokladna.vodafone.cz (dále jen „Portál“) a aplikace Vodafone ePokladna (dále jen „Aplikace“).

2. Podmínky využití

2.1 Službu může využívat fyzická osoba starší 18 let, která si stáhla a naistalovala Aplikaci na své zařízení, a která vyjádřila souhlas s těmito podmínkami (dále jen „Účastník“).

2.2 Funkcionalitu MF (EET) může používat pouze osoba, které vznikla povinnost podle příslušné právní úpravy a má za tímto účelem od příslušného orgánu státní správy k dispozici příslušná přístupová oprávnění.

2.3 Aplikaci je možné využívat pouze na zařízeních s operačním systémem Android (min. verze 4.4) a iOS (min. verze 8). Aplikace je dostupná prostřednictvím elektronických obchodů služby Google Play a App Store.

2.4 Portál je možné využívat prostřednictvím internetových prohlížečů v těchto verzích nebo verzích vyšších:

 • Windows – Internet Explorer 10+, Firefox 36.0.4+, Google Chrome 40+
 • OS X Mavericks - Safari 7+, Google Chrome 40+
 • OS X Yosemite - Safari 8+, Google Chrome 40+,

2.5 Doporučujeme současně s používáním Portálu využívat antivirový program.

3. Služba

3.1 Služba ePokladna má tyto základní funkcionality, popsané níže podle jednotlivých variant služby. Veškeré ostatní funkcionality jsou doplňkové a nad rámec služby. Popis jednotlivých funkcionalit obsahuje manuál služby.

3.2 Služba je poskytována ve třech variantách:

Vodafone ePokladna Mini:

Počet editovatelných položek (produktů/služeb): 8

Prodejní cena

Správa DPH

Zjednodušený daňový doklad (účtenka) – vystavení, tisk, zaslání na email

Platba v hotovosti, platební kartou

Reportování (den/týden/měsíc/rok)

Přístup na administrační webový portál (pro hromadný import položek, export transakcí a tvorbu přehledů)

Odesílání každé transakce na MF podle EET zákona

Podpora připojení platebního terminálu typu mPOS, podpora připojení Bluetooth tiskárny

Podpora 1 provozovny a až 10 prodejců

Vodafone ePokladna Standard:

Počet editovatelných položek (produktů/služeb): 1 000

Prodejní cena

Správa DPH

Zjednodušený daňový doklad (účtenka) – vystavení, tisk, zaslání na email

Platba v hotovosti, platební kartou

Reportování (den/týden/měsíc/rok)

Přístup na administrační webový portál (pro hromadný import položek, export transakcí a tvorbu přehledů)

Odesílání každé transakce na MF podle EET zákona

Podpora připojení platebního terminálu typu mPOS, podpora připojení Bluetooth tiskárny

Podpora EAN kódu (pro skenování apod.)

Detailní popis položek produktů

Zadávání slev

Podpora až 30 provozoven a 90 prodejců

Vodafone ePokladna Komplet

Počet editovatelných položek (produktů/služeb): 5 000

Prodejní cena

Správa DPH

Zjednodušený daňový doklad (účtenka) – vystavení, tisk, zaslání na email

Platba v hotovosti, platební kartou

Reportování (den/týden/měsíc/rok)

Přístup na administrační webový portál (pro hromadný import položek, export transakcí a tvorbu přehledů)

Odesílání každé transakce na MF podle EET zákona

Podpora připojení platebního terminálu typu mPOS, podpora připojení Bluetooth tiskárny

Podpora EAN kódu (pro skenování apod.)

Detailní popis položek produktů

Zadávání slev

Podpora až 100 provozoven a 300 prodejců

Skladové hospodářství, korekce, příjem zboží, inventura

Speciální šablony aplikace pro konkrétní druh podnikání (móda, restaurace, rychlé občerstvení, trafika)

Dodavatelská databáze

Detailní reporting (pobočky, prodejci, dodavatelé, zákazníci)

4. Zprovoznění Služby

4.1 Pro zprovoznění Služby je Účastníkovi doručen na zadaný email licenční klíč a na zadané telefonní číslo heslo k tomuto licenčnímu klíči (společně také jako „Přístupové údaje“). Od okamžiku doručení Přístupových údajů vzniká Účastníkovi právo užívat Službu a tomu odpovídající povinnost hradit dohodnutou cenu za Službu.

5. Licenční ujednání

5.1 Vodafone uděluje Účastníkovi pro účely užívání Aplikace a Portálu nevýhradní, nepřevoditelnou, časově omezenou podlicenci po dobu trvání Smlouvy pro území České republiky k užívání aplikačního softwaru (dále jen „SW“).

5.2 Podlicence je Účastníkovi poskytnuta v následujícím rozsahu:

 • Účelem užívání SW je provoz elektronické pokladny.
 • Účastník je oprávněn užívat SW k účelu výše uvedenému.
 • Účastník není oprávněn do SW zasahovat, zkoumat jeho principy a provádět zpětné inženýrství.

5.3 Účastník není oprávněn udělovat oprávnění k využití SW třetím osobám.

5.4 Účastník podlicenci k užívání SW nabývá okamžikem spuštění Aplikace.

5.5 Účastník Aplikace není oprávněn Aplikaci jakkoliv upravovat, měnit, kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, dekompilovat nebo s ní manipulovat v rozporu s jejím účelem.

6. Aktualizace software

6.1 Pokud software automaticky zahájí nebo přímo provede aktualizace, upgrade nebo opravy aplikace, Účastník souhlasí s tím, že se do takových akcí nebudete vměšovat ani jim nebudete bránit. Vodafone je oprávněn vytvořit politiku a praktiky na modifikaci operací a disponibility aplikace pro maximalizaci výhod pro naše zákazníky.

7. Úhrada za využívání služby

7.1 Za Službu je Účastník povinen hradit měsíční poplatek, který se hradí za každou udělenou licenci, tj. za každý vygenerovaný licenční klíč (dále jen „Měsíční poplatek“). Aktuální výše Měsíčního poplatku je uvedena v Ceníku nebo ve smlouvě uzavřené s Účastníkem (dále jen „Smlouva“).

7.2 Účastník je povinen Měsíční poplatek uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené ve Vyúčtování. První Vyúčtování je Účastníkovi vystaveno za období od okamžiku, kdy Účastník mohl Službu využít, tj. od okamžiku doručení licenčního klíče a hesla, s tím, že v případě, že Přístupové údaje jsou doručeny v průběhu zúčtovacího období, je Měsíční poplatek za první měsíc hrazena v poměrné výši.

7.3 Měsíční poplatek za Službu nezahrnuje cenu za datové služby.

8. Ochrana osobních údajů a zabezpečení

8.1 Pro účely aktivace služby a komunikaci s Účastníkem v rámci poskytování služby Vodafone zpracovává email a kontaktní telefonní číslo.

8.2 Jsou-li využívány další funkcionality, Aplikace zpracovává veškeré údaje, které jsou Účastníkem zadány, a to po celou dobu užívání služby a pro účely užívání Služby.

8.3 Prostřednictvím Aplikace jsou zaznamenávány data a provedené operace a tyto mohou být uchovávány na úložišti a na zařízení Účastníka. Doba uchovávání údajů na zařízení Účastníka je závislá na velikosti vnitřního úložiště zařízení. Veškerá data jsou automaticky ukládána na úložiště. Obsah úložiště není dostupný nikomu jinému než Účastníkovi, s výjimkou výjimečných případů, kdy je třeba individuální přístup v souvislosti s vyřízením reklamace poskytovaných služeb.

8.4 Údaje jsou aplikací zpracovávány po dobu poskytování služeb a dále maximálně po dobu šesti měsíců po ukončení poskytování služby. Údaje jsou přímo dostupné zákazníkovi ještě 30 dnů po ukončení poskytování služby. Ve výjimečných případech a na základě individuální žádosti zákazníka lze údaje zákazníkovi poskytnout i po ukončení poskytování služby, ale nejpozději do šesti měsíců po ukončení poskytování služby.

8.5 Účastník má možnost vyexportovat si data, tj. údaje o provedených transakcích, včetně stornovaných transakcí nebo seznamu položek zboží, a uložit si je do svého počítače/zařízení.

8.6 Účastníkovi bude vždy na Portálu vytvořen administrátorský přístup (jméno a heslo), kterým má možnost přistupovat k souhrnným reportům a historii transakcí. Ujistěte se, že Vaše heslo se dá jen těžko uhodnout a uchovávejte ho v tajnosti – to je zásadně důležité pro zachování Vašeho soukromí.

8.7 Vodafone jako zpracovatel

I. Předmět

 1. V rámci poskytování služby či produktu může nastat situace, kdy Vodafone jako zpracovatel zpracovává osobní údaje pro zákazníka jako správce. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že se nejedná o poskytování služeb elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., kdy je Vodafone vždy v pozici správce, ale o údaje, které zákazník přímo vkládá či generuje v rámci poskytované služby či produktu.
 2. Následující ustanovení upravují práva a povinnosti Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů (dále jen „Údaje“) poskytnutých Správcem nebo vzniklých v rámci poskytování plnění, které zajišťuje Zpracovatel pro Správce na základě zvláštní smlouvy (dále jen „Služba“), kde je správcem osobních Údajů Správce a kde je Zpracovatel v pozici zpracovatele nebo kde je Správce v pozici zpracovatele a Zpracovatel v pozici subzpracovatele, a to vždy s ohledem na konkrétní případ (dále jen „ustanovení“).
 3. Pro vyloučení pochybností platí, že tato ustanovení platí i pro futuro, a v okamžiku platnosti těchto podmínek nemusí být Služby, kde jsou osobní údaje zpracovávány, poskytována.

II. Práva a povinnosti

 1. Správce nese výhradní odpovědnost za posouzení, zda Údaje lze zpracovávat v souladu s platnou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů, včetně nařízení EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) (společně jako „Aplikovatelné právo“), jakož i za ochranu práv subjektů údajů, a to zejména tak, aby Zpracovatel mohl poskytovat Služby dohodnutým způsobem, který není v rozporu s právními předpisy. Správce se zavazuje informovat Zpracovatele o jakémkoliv podezření, které může mít na poskytovanou Službu.
 2. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, činnosti ve formě podpory/součinnosti poskytované Zpracovatelem podle čl. II odst. 3, 10, 11, 13, 14 jdou na náklad Správce a hradí se zvlášť.
 3. Zpracovatel je oprávněn prokázat plnění závazků z těchto ustanovení, zejména potom technických a organizačních opatření prostřednictvím následujících nástrojů, a to dle vlastního uvážení: a) schváleným etickým kodexem; b) závaznými podnikovými pravidly; c) certifikací v souladu se schváleným certifikačním postupem; c) aktuálními certifikáty, zprávami nebo výpisy ze zpráv od nezávislých instancí (např. auditoři, oddělení auditu); d) vhodnou certifikací ve formě auditu bezpečnosti IT nebo ochrany údajů; e) čestnými prohlášeními Zpracovatele.
 4. Správce je oprávněn na vlastní náklady prověřovat soulad s plněním povinností podle těchto ustanovení a čl. 28 Nařízení. Správce se zavazuje oznamovat kontroly s přiměřeným předstihem, minimálně 20 pracovních dní předem, aby byla ze strany Zpracovatele zajištěna dostatečná součinnost. Správce je povinen kontroly provádět pouze v rozsahu nezbytně nutném pro ověření plnění ve vztahu ke zpracování osobních údajů pro jemu konkrétně poskytovanou Službu, a pouze pokud mu Zpracovatel nedoloží plnění závazků podle odst. 3 tohoto článku, a vždy tak, aby nenarušoval běžnou činnost Zpracovatele a aby byla vždy zachována důvěrnost. Správce nemůže mít přístup k informacím, které jsou předmětem obchodního tajemství Zpracovatele.
 5. Má se za to, že Správce dal souhlas s využitím dalších zpracovatelů/subzpracovatelů. Zpracovatel informuje písemně nebo emailem Správce o veškerých zamýšlených změnách (přijetí/nahrazení), s tím, že Správce má právo vznést do 14 dnů vůči těmto změnám objektivní a odůvodněné námitky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že Správce bezdůvodně odmítá změnu, je Zpracovatel oprávněn ukončit poskytování Služby výpovědí bez výpovědní doby, aniž by Správci vznikal jakýkoliv nárok na finanční náhradu spojenou s takovým ukončením Služby.
 6. Zpracovatel zajistí, že každá osoba, která bude mít přístup k Údajům, bude zavázána k povinnosti mlčenlivosti nebo se na ni bude vztahovat zákonná povinnost mlčenlivosti.
 7. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Údaje výhradně v souvislosti s poskytovanou Službou a v souladu s pokyny Správce. Zpracovatel nepoužije Údaje k žádnému jinému účelu a neposkytne Údaje, které mu budou předloženy, žádným neoprávněným třetím stranám. Bez souhlasu Správce nesmí být pořizovány kopie a duplikáty - to nezahrnuje zálohování k zajištění řádného zpracovávání Údajů a/nebo řádnému poskytování Služby.
 8. Zpracovatel se zavazuje ustanovit nezávislého, kvalifikovaného a spolehlivého Pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud to vyžadují právní předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahují.
 9. Jakékoli zpracovávání Údajů v tzv. třetích zemích (tj. zemích, které nejsou členskými státy Evropské unie a nedisponují patřičnou úrovní ochrany údajů) bude prováděno s řádným zřetelem k příslušným platným právním předpisům Evropské unie.
 10. Zpracovatel bude v souladu s těmito ustanoveními a s přihlédnutím k charakteru zpracovávání a k informacím, kterými Zpracovatel disponuje – poskytovat Správci součinnost při plnění povinností Správce dle Aplikovatelného práva.
 11. Pokud je Správce povinen poskytnout orgánům státní správy nebo osobám informace o zpracovávání Osobních údajů, Zpracovatel poskytne Správci při poskytování takových informací součinnost, pokud se tyto informace týkají zpracovávání údajů v souladu s těmito ustanoveními a poskytovanou Službou. Zpracovatel rovněž Správce vyrozumí – pokud to zákon připouští – o jakýchkoli sděleních dozorových orgánů (např. šetření, oznámení o opatřeních nebo požadavcích) Zpracovateli v souvislosti se zpracováváním Údajů podle těchto ustanovení.
 12. Zpracovatel je povinen Správce bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli případech porušení zabezpečení Údajů, a to na kontakt uvedený ve smlouvě upravující poskytování Služby (administrátor systémových řešení).
 13. V závislosti na druhu zpracovávání, Zpracovatel je Správci nápomocen, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti, reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, a to v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. e) Nařízení. V případě potřeby budou Správce a Zpracovatel koordinovat obsah a rozsah činnosti ve formě podpory poskytované Zpracovatelem podle tohoto odstavce. Pokud se subjekt údajů obrátí přímo na Zpracovatele a z podání bude možné určit, že se žádost týká Správce, Zpracovatel žádosti subjektu údajů bezodkladně postoupí Správci.
 14. Pokud Správce provede posouzení dopadu na ochranu soukromí a/nebo konzultace s dozorovým orgánem k posouzení dopadu na ochranu soukromí, Správce a Zpracovatel budou koordinovat obsah a rozsah případné podpory poskytované Zpracovatelem, bude-li nutná.
 15. Osobní údaje budou po ukončení poskytování Služby, vyjma osobních údajů, které musí být uchovány na základě zákonné povinnosti Zpracovatele, bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

III. Technické a organizační zabezpečení

 1. Správce a Zpracovatel jsou povinni přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku. Opatření Zpracovatele, která jsou v současné době pokládána za adekvátní, jsou popsána v Příloze 1.
 2. Pokud byly ve smlouvě, na základě které jsou Služby poskytovány uzavřeny dohody ohledně technických a organizačních opatření, takové dohody mají přednost před ustanoveními tohoto článku. V opačném případě, jakékoli pokyny nebo opatření, která představují odchylku od technických a organizačních opatření, se pokládají za žádost o úpravu, jejíž náklady, pokud budou úpravy technicky realizovatelné a možné, nese Správce. Správce a Zpracovatel v takovém případě uzavřou samostatnou dohodu o rozsahu činností a výši a úhradě nákladů.

8.8 Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-osobnich-udaju/.

9. Úložiště a bezpečnost

9.1 Účastník je oprávněn v rámci služby využívat úložiště dat provozované třetí stranou na území České republiky. Jedná se o negarantovanou funkcionalitu, Účastníkovi je tedy doporučeno provádět pravidelné zálohování transakcí. Vodafone neodpovídá za dostupnost tohoto úložiště ani za případnou ztrátu dat.

9.2 Účastník bere na vědomí, že pro každého Účastníka je úložiště limitováno v následujícím rozsahu: dostupnost veškerých dat je po celou dobu, kdy je aktivní alespoň 1 licence ePokladny, a pak ještě 30 dní po deaktivaci všech licencí služby ePokladna v rámci jednoho zákaznického účtu (po uplynutí této doby jsou tyto údaje bez dalšího upozornění smazány).

9.3 Data uložená na úložišti jsou Účastníkovi přístupná prostřednictvím Portálu (epokladna.vodafone.cz).

10. Doba používání Aplikace

10.1 Využívání Služeb lze ukončit kdykoliv, pokud její používání nebylo smluvně podmíněno na dobu určitou. V případě deaktivace Služeb v průběhu zúčtovacího období (měsíce) bude za toto poslední zúčtovací období naúčtována pouze poměrná část měsíčního poplatku za dobu, po kterou byly Služby aktivní.

10.2 Vodafone je oprávněn kdykoliv kteréhokoliv Účastníka vyloučit z užívání Aplikace, pokud tento Účastník porušuje tyto podmínky, Všeobecné podmínky nebo platné právní předpisy, a to i v případě pouhého podezření na takové porušení.

10.3 Bez ohledu na výše uvedené je Vodafone oprávněn jednostranně kdykoliv i bez uvedení důvodu

 • omezit, změnit či ukončit provozování Služby a/nebo
 • změnit tyto Podmínky, jednotlivé funkcionality Služby,

a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

11. Zařízení a jejich kompatibilita

11.1 Ve spojení s dalšími zařízeními (propojení přes Bluetooth) je možné využívat Některé funkcionality Aplikace lze používat pouze ve spojení s dalšími zařízeními (např. kapesní tiskárna, skener, mobilní platební terminál).

11.2 V případě, že Účastník uzavře kupní smlouvu, jejímž předmětem bude koupě zařízení určených pro využití některých funkcionalit Služby (např. kapesní tiskárna, skener, mobilní platební terminál), Vodafone zaručuje kompatibilitu takových zařízení se Službou ePokladna a u takových zařízení poskytuje základní technickou podporu. Tato podpora spočívá v pomoci s nastavením Služby nebo odstraněním případných chyb či nedostatků. U jiných zařízení Vodafone neposkytuje technickou podporu podle tohoto článku.

12. Účastnická podpora

12.1 Pro zákazníky využívající službu ePokladna je určena speciální zákaznická linka 800 77 77 74.

13. Výhrady

13.1 Společnost Vodafone využije při poskytování Aplikace přiměřené dovednosti a věnuje jim náležitou péči, ale společnost Vodafone neposkytuje žádné záruky, vyjádření ani prohlášení jakéhokoliv druhu, ať již vyjádřená nebo předpokládaná, vyplývající ze zákona nebo jiných ustanovení včetně, ale bez omezení na obsah, kvalitu, přesnost, úplnost a efektivitu, spolehlivost, obchodovatelnost, vhodnost pro určitý účel, používání nebo výsledky odvozené z používání služby, není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak. Nezaručujeme, že Služba splní vaše očekávání nebo požadavky nebo, že bude nepřerušovaná a bezchybná. Pokud vaše zařízení nepodporuje příslušnou technologii, nemusíte být schopni používat některé funkcionality.

13.2 Aplikace se poskytuje „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“. Souhlasíte s tím, že službu používáte na vlastní riziko. Vodafone neručí ani neodpovídá za škody způsobené stažením či používáním Služby.

13.3 Společnost Vodafone nezaručuje, že jakýkoli obsah, který můžete uložit prostřednictvím Služby, nebude neúmyslně poškozen, narušen, ztracen či zničen nebo odstraněn. V případě výskytu takového incidentu společnost Vodafone nepřijímá žádnou odpovědnost. Za udržování vhodné alternativní zálohy a ochranu celého nahraného obsahu odpovídají výhradně Účastníci.

13.4 Účastník bere na vědomí, že Služba nemusí být funkční, pokud zařízení Účastníka nemá odpovídající parametry pro užití Aplikace/Portálu, tedy zejména je-li vyčerpaná kapacita jeho úložiště nebo verze operačního systému nesplňuje minimální požadavky.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 14. 5. 2018.