Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Obchodní podmínky šíření reklamy prostřednictvím reklamních kanálů Vodafone

(dále jen „Podmínky“)

společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“)

Článek I. (Obecná ustanovení, definice pojmů)

 1. Tyto Podmínky upravují podmínky smlouvy o zajištění šíření reklamy prostřednictvím reklamních kanálů Vodafone, kterou uzavírá Vodafone jako šiřitel reklamy s Klientem na základě Objednávky oboustranně odsouhlasené mezi Vodafonem a Klientem.
 2. Definice použitých pojmů:
  1. Cenou reklamy se rozumí cena Reklamy stanovená podle Ceníku pro Klienta, respektive pro Zadavatele nebo cena stanovená pro konkrétní Reklamní kampaň dohodou mezi Vodafonem a Klientem (zejména v případě nadstandardních požadavků Reklamní kampaně, či Reklama poskytnutá za podmínek odlišných). V případě, kdy cena Reklamní kampaně bude pro konkrétní kampaň dohodnuta smluvními stranami, bude tato dohoda součástí Smlouvy.
  2. Ceníkem se rozumí seznam obsahující ceny, za které Vodafone nabízí Reklamu prostřednictvím Reklamních kanálů. Aktuální znění Ceníku je k dispozici na internetových stránkách www.vodafone.cz nebo na vyžádání u Vodafonu.
  3. Klientskou slevou se rozumí sleva z cen uvedených v Ceníku, která je poskytnuta Klientovi ze strany Vodafonu.
  4. Net cenou se rozumí Cena reklamy snížená nebo navýšená dle Ceníku nebo na základě dohody smluvních stran.
  5. Net Net cenou je Net cena snížená o Klientskou slevu.
  6. Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména Reklamními kanály, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.
  7. Reklamní kampaní se rozumí ucelené, dlouhodobé a systematické šíření Reklamy, které je definováno ve Smlouvě.
  8. Reklamními kanály se rozumí jednotlivá media, prostřednictvím kterých je Vodafone oprávněn poskytovat třetím osobám Reklamní prostor formou placené inzerce, a to zejména (i) Cílené SMS / MMS na Zákazníky, (ii) OOH BigBoard LED plochy, (iii) aplikace Můj Vodafone, (iv) internetové stránky Vodafonu, (v) elektronické faktury a (vi) časopis ČILICHILI vydávaný pravidelně Vodafonem.
  9. Reklamním prostorem se rozumí celková kapacita určená pro šíření Reklamy a Reklamních kampaní prostřednictvím Reklamních kanálů, kterou Vodafone nabízí Klientovi.
  10. Smlouvou se rozumí smlouva o zajištění šíření reklamy uzavřená na základě Objednávky oboustranně odsouhlasené mezi Vodafonem a Klientem obsahující konkrétní podmínky šíření Reklamy nebo Reklamní kampaně v požadovaném rozsahu a formátu. Součástí Smlouvy jsou tyto Podmínky, Mediaplán a Ceník. Proces uzavření Smlouvy je upraven v článku II. těchto Podmínek.
  11. Zákazníkem se rozumí každý, kdo má zájem uzavřít nebo má s Vodafonem uzavřenu smlouvu o poskytování služeb či je uživatelem těchto služeb, popřípadě mu je Reklama adresována.
  12. Zadavatelem se rozumí fyzická či právnická osoba, jež má prospěch ze šíření Reklamy za účelem podpory podnikatelské činnosti, zejména podpory spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky.
  13. Zajišťováním reklamy se rozumí taková činnost Klienta, v jejímž rámci Klient vchází do styku s Vodafonem za účelem sjednání šíření Reklamy v rámci Reklamních kanálů, a jejímž výsledkem je uzavření Smlouvy mezi Vodafonem a Klientem. Smlouvu s Vodafonem uzavírá Klient svým jménem, přičemž z jednání Klienta nevzniká mezi Vodafonem a Zadavatelem žádný smluvní vztah.
  14. Klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, která má zájem, aby Reklama byla šířena prostřednictvím Reklamních kanálů Vodafonu, a která za tímto účelem vchází do styku s Vodafonem, jehož výsledkem je uzavření Smlouvy mezi Vodafonem a Klientem.
  15. Objednávkou se rozumí návrh na uzavření Smlouvy, který Klient doručí Vodafonu.
  16. Mediaplánem se rozumí plán mediálního nasazení Reklamy či Reklamní kampaně, který tvoří přílohu Objednávky (uzavřené Smlouvy).

Článek II. (Objednávka a uzavření Smlouvy)

 1. Reklamní prostor v rámci Reklamních kanálů bude Vodafonem poskytován na základě předjednání podmínek šíření Reklamy mezi kontaktními osobami Klienta a Vodafonu a následného doručení závazné Objednávky Klienta e-mailem specialistům oddělení Media Solutions nebo písemně na adresu Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Czech Republic. Odesláním Objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Podmínek a zavazuje se tyto Podmínky dodržovat jako celek.

  Součástí Objednávky musí být následující údaje:
  1. Identifikační údaje Klienta (název, sídlo, IČ, DIČ, fakturační adresa a zápis ve veřejném rejstříku),
  2. Kontaktní osoba (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, fax),
  3. Obchodní firma / název Zadavatele a jeho obor podnikání,
  4. Označení Reklamního kanálu, v němž má probíhat Reklamní kampaň,
  5. Obecný popis Reklamy včetně počtu, frekvence a formátu zobrazování Reklamy Zákazníkům,
  6. Období, po které má být Reklamní kampaň realizována,
  7. Cena reklamy / Reklamní kampaně v případě, kdy tato cena nebude vycházet z Ceníku Vodafonu. Tato cena bude dohodnuta se zástupcem Vodafonu před podáním Objednávky.
 2. Vodafone nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Objednávky bude Klienta informovat o tom, zda je možné realizovat Reklamu či Reklamní kampaň dle předmětné Objednávky, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Vyjádření Vodafonu bude Klientovi zasláno e-mailem na adresu kontaktních osob Klienta uvedených v Objednávce s tím, že Klient je povinen přijetí takového e-mailu Vodafonu potvrdit. V případě akceptace Objednávky Vodafonem, jejíž přijetí bylo Klientem potvrzeno, je uzavřena Smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou Podmínky, Mediaplán a Ceník. V případě rozporu s těmito Podmínkami má přednost obsah potvrzené Objednávky. Okamžikem uzavření Smlouvy je pro Klienta rezervován Reklamní prostor v rozsahu uvedeném v potvrzené Objednávce.
 3. Objednávka může být zrušena po vzájemné dohodě smluvních stran a na základě oznámení Klienta o zrušení Objednávky, které musí být doručeno Vodafonu minimálně 10 pracovních dnů před realizací Reklamy, nebude-li dohodnuto jinak. V případě zrušení Objednávky na základě podnětu Klienta ve lhůtě kratší než 10 pracovních dní před realizací Reklamy, uhradí Klient Vodafonu storno poplatek ve výši 80% z ceny objednané Reklamy či Reklamní kampaně.
 4. Vodafone je oprávněn Objednávku Klienta zamítnout i bez uvedení důvodu, a to zejména v případě, pokud Objednávka neobsahuje informace požadované Vodafonem nebo v případě nedostatečné volné kapacity Reklamního prostoru.
 5. V případě zamítnutí Objednávky bude Vodafone Klienta bez zbytečného odkladu informovat a dohodne s ním potřebné změny v Objednávce, případně, bude-li to možné, nabídne Reklamní prostor náhradní v odpovídajícím termínu či rozsahu. V závislosti na výsledku jednání mezi Vodafonem a Klientem bude buď vystavena nová (upravená) Objednávka, kterou Vodafone potvrdí dle odst. 2 tohoto článku Podmínek anebo v případě, že se smluvní strany nedohodnou, nebude smluvní vztah realizován.

Článek III. (Práva a povinnosti Klienta)

Klient se zavazuje:

 1. předat Vodafonu v dostatečném předstihu, nejpozději však do 3 pracovních dnů před požadovaným datem zahájení Reklamní kampaně, kompletní závazné znění reklamních podkladů (formátů), a to e-mailem nebo na adresu Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika. V případě realizace Reklamy prostřednictvím časopisu ČILICHILI je Klient povinen předat Vodafonu reklamní podklady nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém příslušné číslo časopisu ČILICHILI vychází. Reklamní podklady musí splňovat podmínky uvedené v Objednávce a v těchto Podmínkách, v opačném případě mohou být Vodafonem odmítnuty. Vodafone není povinen reklamní podklady po ukončení Reklamní kampaně Klientovi vracet, ani tyto podklady archivovat;
 2. uhradit Vodafonu sjednanou odměnu za poskytnutí Reklamního prostoru;
 3. informovat Vodafone bez zbytečného odkladu o veškerých skutečnostech, které mají vliv na plnění Smlouvy, zejména o skutečnostech majících vliv na dohodnuté Mediaplány;
 4. poskytnout Vodafonu k naplnění účelu Smlouvy veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat;
 5. vypořádat veškerá práva k obsahu Reklamy tak, aby byl v souladu s Objednávkou, těmito Podmínkami a platnými právními předpisy;
 6. zdržet se veškerého jednání, které by mohlo mít za následek porušení platných právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů. V případě, že v rámci šíření Reklamy prostřednictvím Reklamních kanálů a související spolupráce Vodafonu a Klienta, dochází nebo bude docházet ke zpracování osobních údajů, je povinen uzavřít s Vodafonem smlouvu o zpracování osobních údajů a takové zpracování vždy provádět v souladu s podmínkami takové smlouvy, a to v souladu s platnou právní úpravou. Jestliže nastane situace dle předchozí věty, Vodafone zašle Klientovi návrh smlouvy o zpracování osobních údajů. V případě dožádání ze strany jakékoli třetí strany, včetně orgánů státní správy týkajícího se osobních údajů, jejichž správcem je Vodafone, je Klient povinen o takové skutečnosti Vodafone informovat a není oprávněn třetí straně takové údaje vydat, nestanoví-li takovou povinnost Klientovi výslovně platná právní úprava. Pokud Klient poruší povinnosti podle tohoto ustanovení, nahradí Vodafonu veškerou škodu tím způsobenou;
 7. dodržovat: (i) Kodex etického nákupu v aktuálním znění; (ii) Protikorupční kodex v aktuálním znění; (iii) Sankce a kontrola exportu v aktuálním znění, (iv) Obchodní principy v aktuálním znění; (v) Kodex bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v aktuálním znění; (vi) Kodex ochrany životního prostředí pro partnery v aktuálním znění; (vii) Kodex Business Continuity v aktuálním znění; a (viii) Kodex ochrany informací pro partnery v aktuálním znění; a (ix) jakýkoli další kodex nebo soubor pravidel určený pro dodavatele a partnery Vodafonu a zveřejněný na webových stránkách Vodafonu (dále jen „Kodexy“), které byly vytvořeny Vodafonem. Aktuální verze Kodexů je k dispozici na webových stránkách www.vodafone.cz (aktuálně na této podstránce: http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/pro-obchodni-partnery/kodexy/). Vodafone je oprávněn Kodexy kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Klient je povinen se pravidelně informovat o jakékoli změně či doplnění Kodexů (aktuální znění) na výše uvedených webových stránkách. V případě, že Klient do 14 dnů ode dne zveřejnění změny oznámí Vodafonu, že nesouhlasí se změnou jakéhokoli z Kodexů, která mění závazky Klienta vyplývající z obsahu Smlouvy, je pro Klienta závazné znění Kodexů do účinnosti příslušné změny. Pokud se však jedná se o změnu Kodexu vyvolanou změnou platných právních předpisů, je taková změna Kodexu pro Klienta závazná vždy;
 8. dodržovat ustanovení platných právních předpisů upravujících mimo jiné oblasti regulace reklamy, poskytování služeb informační společnosti, ochrany osobních údajů, bezpečnosti informací, ochrany duševního vlastnictví, boje proti úplatkářství a korupci, kontroly dovozu a vývozu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to minimálně v rozsahu spolupráce mezi Klientem a Vodafonem.

Článek IV. (Práva a povinnosti Vodafonu)

Vodafone se zavazuje:

 1. poskytnout Klientovi Reklamní prostor v rámci Reklamních kanálů v rozsahu dohodnutém v Mediaplánu a zajistit realizaci Reklamní kampaně, pokud Klient splní veškeré své povinnosti stanovené Smlouvou;
 2. informovat Klienta v případě závažných technických či jiných problémů, pokud by tyto problémy mohly mít vliv na realizaci Reklamní kampaně;
 3. zobrazovat Reklamu Účastníkům v jejich zařízeních tak, aby toto zobrazování, bylo v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a v případě cílené Reklamní kampaně také v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ode dne jeho účinnosti;  
 4. poskytnout na vyžádání Klientovi do 7 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce přehled počtu zobrazení, Reklamy Zákazníkům (dále též „Statistiky“), u SMS a MMS jen v případě, že kampaň byla po dohodě s Klientem měřena na straně Vodafone pomocí nástrojů pro měření statistik (např. URL zkracovače). To se netýká zobrazení Reklamy v ČILICHILI a jiných tiskových Reklamních kanálů.

  Vodafone je oprávněn:
 5. ze závažných důvodů odmítnout realizaci Reklamní kampaně či Reklamní kampaň ukončit kdykoliv v jejím průběhu. O této skutečnosti je Vodafone povinen Klienta informovat bez zbytečného odkladu. Závažným důvodem se rozumí zejména rozpor obsahu Reklamní kampaně s pravidly uvedenými v čl. V těchto Podmínek či existence jakékoliv dlužné částky, kterou Klient neuhradil Vodafonu ve sjednané lhůtě splatnosti. Taková Reklamní kampaň se považuje za nerealizovanou či ukončenou z důvodů na straně Klienta. Po dodání řádných reklamních podkladů či řádné úhradě pohledávky se smluvní strany dohodnou na pokračování v Reklamní kampani, je-li to nadále možné a účelné. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se Klient zavazuje v případě odmítnutí realizace kampaně či jejího ukončení z důvodu na straně Klienta uhradit vždy zrealizovanou Reklamní kampaň nebo jakoukoliv její část;
 6. z důvodů na straně Vodafonu ukončit již zadanou Reklamní kampaň, a to i v případě dříve akceptované Objednávky (uzavřené Smlouvy), nejpozději však v den předcházející dni zahájení Reklamní kampaně. O takové skutečnosti je Vodafone povinen Klienta bez zbytečného odkladu informovat a, bude-li to možné, nabídnout Klientovi buď náhradní termín Reklamní kampaně nebo náhradní Reklamní prostor v odpovídajícím termínu či rozsahu. V závislosti na volbě Klienta a jednání smluvních stran bude vystavena nová (upravená) Objednávka, kterou Vodafone potvrdí dle čl. II odst. 2 Podmínek. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, je Vodafone oprávněn Smlouvu s okamžitou účinností vypovědět, přičemž v takovém případě je Vodafone povinen Klientovi vrátit Cenu reklamy, pokud již byla Klientem uhrazena.
 7. bez důvodu ukončit provozování určitého Reklamního kanálu. O této skutečnosti bude Vodafone Klienta v předstihu informovat.
 8. pokud nebude v rámci Reklamního prostoru v Reklamních kanálech v rozporu se schváleným Mediaplánem z jakéhokoliv důvodu na straně Klienta realizovaná Reklamní kampaň dle tohoto Mediaplánu, využít Reklamní prostor pro vlastní inzerci, přičemž Klientovi nevzniká nárok na jakoukoliv slevu, náhradu nebo kompenzaci nevyužitého Reklamního prostoru.
 9. pozastavit poskytování Reklamní kampaně podle Smlouvy v případě, že Klient je v prodlení s úhradou jakékoliv částky fakturované Vodafonem Klientovi podle této Smlouvy.

Článek V. (Obsah Reklamy)

 1. Klient se zavazuje, že dodaná Reklama nebude v rozporu s ustanoveními zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jej „občanský zákoník“), jakož s ustanoveními jakýchkoliv jiných právních předpisů.
 2. Výrobky či služby inzerované v Reklamě nesmí být způsobilé poškodit dobré jméno, dobrou pověst nebo oprávněné zájmy Vodafonu. Obsah Reklamy nesmí poškozovat, ohrožovat či jinak narušovat veřejný pořádek nebo práva třetích osob, zejména se dotýkat jejich cti a dobré pověsti a nesmí být v rozporu s dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního styku. Reklama dále nesmí propagovat činnosti, které nebyly povoleny dle zákona (v případě, kdy zákon takové povolení vyžaduje), jakož i činnosti, které jsou právními předpisy zakázané. Klient odpovídá za to, že Reklama nebude žádným způsobem porušovat práva třetích stran, zejména že zveřejněním Reklamy nebudou porušena jejich autorská nebo osobnostní práva. Klient prohlašuje, že je oprávněn k užití případných ochranných známek či jiných prvků, které jsou předmětem práva k duševnímu vlastnictví. Za právní a případně finanční ošetření práv třetích osob k reklamnímu obsahu odpovídá Klient. Na žádost Vodafonu je Klient povinen veškeré výše uvedené skutečnosti doložit. Klient nese plnou zodpovědnost za obsahovou a formální správnost požadované Reklamy.
 3. Smluvní strany si dále sjednávají, že předmětem Reklamy nebudou:
  1. jakákoliv sdělení týkající se subjektů, které jsou v konkurenčním postavení vůči Vodafonu, popřípadě jimi nabízených či poskytovaných výrobků nebo služeb. Subjekty v konkurenčním postavení vůči Vodafonu se rozumí zejména fyzické či právnické osoby, které provozují sítě nebo poskytují služby ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., och, ve znění pozdějších předpisů, nebo které poskytují telekomunikační služby či provozují bezdrátové připojení k internetu,
  2. služby erotické, sexuální či se sexuální tématikou,
  3. tabákové výrobky.
 4. Po skončení Smlouvy je Vodafone povinen reklamní obsah dále nešířit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 5. V případě, že v důsledku porušení povinností stanovených tímto článkem Podmínek vznikne Vodafonu škoda, zavazuje se Klient, že tuto škodu nahradí, a to včetně nároků třetích stran uplatněných vůči Vodafonu z titulu porušení jejich chráněných práv, jakož i včetně uhrazených správních či soudních poplatků, nákladů řízení či sankcí uložených ze strany příslušných správních, soudních či jiných orgánů.
 6. Kterákoli ze smluvních stran se zavazuje oznámit druhé straně jakoukoliv žalobu pro porušování práv třetích osob nebo obdobný nárok, který proti ní byl vznesen. Obhajobu před soudními, správními či jinými orgány povede vždy ten účastník, vůči němuž žaloba či jiný nárok směřuje. Smluvní strany se zavazují, že si ve vedených řízeních poskytnou veškerou potřebnou součinnost.

Článek VI. (Odměna a platební podmínky)

 1. Klient se zavazuje uhradit Vodafonu odměnu ve výši Ceny reklamy sjednané v příslušné Smlouvě, respektive Net Net ceny využité Klientem prostřednictvím Reklamních kanálů (či Net ceny dohodnuté mezi smluvními stranami ve Smlouvě), za příslušný kalendářní měsíc nebo za Reklamní kampaň.
 2. Vodafone vystaví Klientovi daňový doklad (fakturu) na částku ve výši Ceny reklamy, respektive Net Net ceny (případně Net ceny) Reklamy objednané Klientem za příslušný kalendářní měsíc nebo Reklamní kampaň s datem uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu dni měsíce, ve kterém Reklamní kampaně proběhly. K fakturovaným částkám bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost této faktury činí 14 dní od data jejího vystavení.
 3. Pro posouzení včasnosti úhrady faktury je rozhodující datum připsání fakturované částky na účet Vodafonu.

Článek VII. (Sankce)

 1. Ocitne-li se Klient v prodlení s úhradou kterékoliv platby (finančního plnění) dle těchto podmínek, respektive Smlouvy, je Vodafone oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů..
 2. Poruší-li Klient některou svou povinnost stanovenou v čl. V odst. 2 až 3 nebo v čl. IX odst. 5 Smlouvy, je Vodafone oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč za každý případ porušení takové porušení povinnosti.
 3. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv smluvní pokuta dle těchto Podmínek, respektive Smlouvy je splatná do patnácti dnů ode dne doručení oprávněně vystaveného vyúčtování smluvní pokuty Klientovi. Náhrada případné škody není sjednáním ani zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle těchto Podmínek, respektive této Smlouvy dotčena.

Článek VIII. (Reklamace)

V případě, že nedojde k realizaci Reklamy či Reklamní kampaně v souladu se schváleným Mediaplánem, je Klient oprávněn u Vodafonu reklamovat vady plnění, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto vadách dozví, nejpozději však do 30 dnů ode dne vadného uveřejnění Reklamy nebo ode dne, v němž měla být Reklama uveřejněna. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že Reklama byla ze strany Vodafonu šířena řádně a bez vad. Pokud dojde ke zjištění pochybení na straně Vodafonu, je Klient v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě jiné Reklamní kampaně nebo poskytnutí slevy z Ceny reklamy. Uplatněný nárok pak není Klient oprávněn měnit bez souhlasu Vodafonu.

Článek IX. (Společná a závěrečná ustanovení)

 1. Pokud se v budoucnu kterékoli ustanovení těchto Podmínek či Smlouvy stane nezákonným, neplatným či nevymahatelným, nebude taková skutečnost mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení a smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit ustanovením platným a vymahatelným, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a účelu původního ustanovení.
 2. Práva a závazky vyplývající z těchto Podmínek či Smlouvy nemůže žádná ze smluvních stran převést anebo postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
 3. Práva a povinnosti vzniklé na základě těchto Podmínek či Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních norem. Pokud není ve Smlouvě nebo v těchto Podmínkách stanoveno jinak, platí zejména úprava obsažená v občanském zákoníku.
 4. Smluvní strany se zavazují řešit sporné situace vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami či Smlouvou především smírnou cestou. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit mimosoudně, budou s konečnou platností rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
 5. Klient se zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že s informacemi získanými v souvislosti se  Smlouvou či souvisejícími s Vodafonem, které nebudou v obchodních kruzích běžně známé a dostupné, bude zacházet jako s důvěrnými údaji a sděleními, a bude tedy dbát, aby nebyly zneužity, a nesdělí je žádné třetí straně s výjimkou případů, kdy k tomu bude mít písemný souhlas Vodafonu nebo na základě povinností vyplývajících z platných právních předpisů. Uvedený závazek platí i po ukončení Smlouvy.

Článek X. (Změna, platnost a účinnost Podmínek)

 1. Vodafone je oprávněn Podmínky jednostranně měnit, a to zejména v případě změny právních předpisů, zavedení nových služeb a technologií nebo z důvodu změny podmínek na reklamním trhu. Vodafone informuje Klienta každé změně Podmínek prostřednictvím svých internetových stránek www.vodafone.cz nebo prostřednictvím informačních materiálů Vodafonu. Podmínky platí po celou dobu trvání Smlouvy, popř. i po jejím skončení, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků z ní plynoucích.
 2. Do platných Podmínek (i do jejich historických verzí) lze nahlížet na internetových stránkách společnosti Vodafone www.vodafone.cz.
 3. Tyto Podmínky pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších Podmínek.
 4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. 4. 2018 a nahrazují obchodní podmínky ze dne 1. 10. 2020.

Vytisknout