Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Pravidla k soutěži „Odešli hodnocení a vyhraj jednu z 5ti cen“

Pořadatel akce, společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Pořadatel“), pořádá tuto marketingovou soutěž o 5 dárkových balíčků HBO (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

  • 1. Jak a kdy si můžete zasoutěžit

Soutěže se můžete zúčastnit odesláním hodnocení marketingové promo akce HBO na 1měsíc zdarma v době od 4.2.2021 – 28.2.2021

  • 2. Kdo s námi může soutěžit

Soutěžit mohou všichni zákazníci Vodafone, kteří v období 12.11.2020 - 31.1.2021 využili nabídky „TV balíček HBO na 1 měsíc zdarma“ a v průběhu platnosti slevy nebo po její expiraci provedli deaktivaci TV balíčku HBO a odešlou vyplněný online dotazník. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a jejich partneři a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  • 3. V čem akce spočívá a co můžete vyhrát

Podmínkou je, že v období od 4.2.2021 do 28.2.2021 vyplníte hodnotící dotazník „Spokojenost s promoakcí TV balíček HBO na 1 měsíc zdarma“. Odkaz na hodnotící online dotazník obdrží dotčení zákazníci SMS zprávou nebo e-mailem.
Po splnění výše uvedených podmínek vás zařadíme do slosování Soutěže o 5 dárkových balíčků. Losování bude probíhat v prostorách Vodafone dne 4.3.2021 a to tak, že osoba určená pořadatelem ze všech vyplněných dotazníků postupně vylosuje 5 výherců.
Přičemž všichni výherci získají stejný dárkový balíček ve složení: Čepice, Hrnek a Hrací karty.

  • 4. Co je dobré vědět

Společnost Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoli technickou chybu při realizaci a organizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení. Společnost Vodafone je oprávněna ze Soutěže vyřadit účastníky, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly nebo platnými právními předpisy. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
Společnost Vodafone je oprávněna kdykoli jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici online.
Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývá účinnosti jejich předchozí znění.
Účastí v této Soutěži vyjadřujete souhlas s těmito Pravidly a berete na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po dobu Soutěže bude Vodafone zpracovávat vaše telefonní číslo a další údaje, které nám sdělíte.

  • 5. Kdy vám předáme výhru a detaily k výhrám

O výhře budete informováni telefonicky nebo e-mailem (na telefonním čísle či e-mailu, kam jsme vám poslali odkaz k vyplnění dotazníku), a to nejdéle do 10 dnů po skončení Soutěže. Výhru vám zašleme poštou na adresu dohodnutou během telefonního/e-mailového kontaktu. Hodnotu výher nelze vyplatit v penězích a výhry nejsou soudně vymahatelné. Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, který bude pořadatelem určený jako další v pořadí. Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 3 dnů od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.  Soutěžící bere na vědomí, že Vodafone uveřejní jméno výherce na sociální síti a výherní příspěvek na svých profilech na sociálních sítích nebo webových stránkách.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihlášením do soutěže uděluje soutěžící společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (jako správci) souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa a korespondenční adresa pro zaslání případné výhry, budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu trvání soutěže a nejdéle po šest měsíců od ukončení soutěže. Vybrané údaje budou zpracovávány po dobu jejich uveřejnění na sociálních sítích či webových stránkách správce.  Poskytnutý souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, a to zcela jednoduše, stačí nás kontaktovat na emailovou adresu: pece@vodafone.cz, pokud však soutěžící souhlas odvolá před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat společnost Vodafone o informace nebo o odstranění vadného stavu (zejména omezení zpracování, opravu, nebo smazání údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro uplatnění práv subjektu údajů nám, prosím, napište na výše uvedený email, jako v případě odvolání souhlasu.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů správcem lze nalézt na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

  • 6. Odkdy platí pravidla

Tato Pravidla jsou platná a účinná od 4.2.2021.