Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla tipovací soutěže veletrh Kniha

1. Provozovatel a organizátor soutěže

Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen jako „Vodafone“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž je určena pro zákazníky i nezákazníky Vodafonu, a to po dobu konání soutěže od 17.5.2012 do 20.5.2012 (v době trvání veletrhu Kniha).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Princip soutěže a získání výhry

Soutěž je založena na soutěžním principu vědomostní soutěže s tím, že vyhrává správná odpověď (nebo odpověď s nejmenší odchylkou od správné odpovědi), která byla pořadateli soutěže doručena nejdříve, v době trvání soutěže. Na soutěžní otázku lze odpovědět v soutěžním kvízu, který u sebe mají promotéři. Soutěžní otázka zní: Kolik e-knih celkem si stáhli zákazníci Vodafonek 1. 5. 2012?

Nápověda: k 1. 3. 2012 bylo staženo 14 362 e-knih

Výhru získá 1 správná, neodpoví-li žádný z Účastníků správně, pak 1 nejbližší pravdivá a nejdříve zaznamenaná odpověď na soutěžní otázku. Každý Účastník může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou. V soutěži bude udělena tato výhra – 1 ks telefonu „Sony Ericsson Xperia X10 mini pro“ pro 1 výherce.

Výherce bude o výhře informován telefonicky po vyhodnocení soutěže, nejdéle do 31. 5. 2012. Výhra mu pak bude předána osobně na centrále společnosti Vodafone, Vinohradská 167, 100 00 Praha 10. Pokud Účastník výhru nevyzvedne, ztrácí Účastník na výhru nárok.

5. Práva a povinnosti Vodafone

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Vodafone je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. Vodafone si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají společnosti Vodafone.

6. Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, poštovní adresy, elektronické adresy a telefonního čísla Vodafonu, a to za účelem vyhodnocení soutěže a případné předání ceny. Společnost Vodafone je dále oprávněna dále zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu dvou let od jejich poskytnutí. Dále Účastník souhlasí, aby jej společnost Vodafone informovala (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů Účastníka, zejm. jeho adresy nebo elektronické adresy. Účastník také souhlasí s tím, aby Vodafone přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o Účastníkovi zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem Pokud však Účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné cenu předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Účastník, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Vodafone o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má Účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

7. Odpovědnost

Vodafone tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

8. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na www.vodafone.cz nebo u promotérů Vodafone na veletrhu Kniha. Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.

Pravidla jsou platná a účinná od 17. 5. 2012 do 20. 5. 2012