Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Vyhrajte skútr a prohánějte se po Českých Budějovicích a Liberci“

 1. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky,  155 00 Praha 5, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), pořádá tuto marketingovou soutěž „Vyhrajte skútr a prohánějte se po Českých Budějovicích a Liberci“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Soutěž probíhá v období od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015 (dále jen „Doba Soutěže“). Soutěže se mohou účastnit zákazníci společnosti Vodafone fyzické osoby starší 15 let s Kartou pro partu vydanou ve speciální edici vyjma těch osob, které jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti Vodafone a osob jím blízkých podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se Soutěže mohou zúčastnit se souhlasem svého zákonného zástupce.
 3. Soutěž probíhá současně ve dvou regionech: (1) České Budějovice a (2) Liberec, přičemž v každém z regionů je soutěž vyhodnocována zvlášť.
 4. Do Soutěže bude zařazen Soutěžící, který splní současně tyto podmínky:

(a) je zákazníkem společnosti Vodafone a má Kartu pro partu vydanou ve speciální edici s neomezeným voláním do sítě Vodafone na 3 dny zdarma a 150 MB dat na 30 dní;

(b) v Době Soutěže si na Kartě pro partu dle čl. 3 písm. (a) těchto pravidel dobije kredit v hodnotě nejméně 200 Kč a

(c) složí báseň o svém městě (Českých Budějovicích nebo Liberci) a tuto v Době Soutěže zašle na číslo 77 777.

V případě, že Soutěžící nesplní všechny výše uvedené podmínky, nebude do Soutěže zařazen.

 1. V Soutěži budou uděleny celkem 2 výhry – 2 skútry FireBird ZNEN FutuRetro bez zadního boxu. Výhru získá Soutěžící dle čl. 3 těchto pravidel, který zašle nejlepší báseň o svém městě (Českých Budějovicích nebo Liberci). Jeden skútr bude udělen za nejlepší báseň o Českých Budějovicích a druhý za báseň o Liberci. Výherce vybere odborná porota složená z 3 zástupců společnosti Vodafone. Odborná porota bude vybírat nejlepší básně podle následujících kritérií: originalita, vtipnost a kreativita, přičemž všechna kritéria mají stejnou váhu.
 2. Soutěžící prohlašuje a odpovídá za to, že báseň je jeho autorským dílem a jejím užitím společností Vodafone v rozsahu stanoveném těmito pravidly nebudou porušena práva třetích osob. Soutěžící je dále povinen zajistit, aby báseň neporušovala platné právní předpisy, nebyla v rozporu s dobrými mravy a nepoškozovala dobré jméno nebo zájmy společnosti Vodafone. Soutěžící zasláním básně do Soutěže souhlasí se zveřejněním básně na stránkách Soutěže a na Facebooku a uděluje společnosti Vodafone bezplatnou převoditelnou nevýhradní licenci k užití básně, a to bez časového (tzn. na dobu trvání majetkových práv autora k dílu) a místního omezení v původní či zpracované podobě všemi způsoby užití známými v okamžiku předání básně. Společnost Vodafone je oprávněna neuvádět název básně či označení autora Společnost Vodafone není povinna licenci využít.
 3. Soutěžící bude v případě výhry kontaktován ze strany společnosti Vodafone za účelem sjednání předání výhry na svém telefonním čísle Karty pro partu nejpozději 30 dní po ukončení soutěže. Předání výhry proběhne v Praze v sídle společnosti Vodafone. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že na místo předání výhry v Praze se bude dopravovat na vlastní náklady. Přesný termín předání výher sdělí společnost Vodafone výhercům telefonicky. Nepodaří-li se společnosti Vodafone Soutěžícího na telefonním čísle Karty pro partu opakovaně (dvakrát za 1 den) v průběhu 3 pracovních dnů zastihnout a dohodnout se s ním na předání výhry, propadá tato výhra ve prospěch společnosti Vodafone. V případě, že se výhercem stane Soutěžící mladší 18 let, bude mu výhra předána jen za účasti jeho zákonného zástupce, který je povinen splnit veškeré povinnosti, které jsou podle platných právních předpisů s převzetím a užíváním výhry spojeny. Nedostaví-li se Soutěžící (mladší 18 let k převzetí výhry se svým zákonným zástupcem), propadá výhra ve prospěch společnosti Vodafone.
 4. Soutěžící bere na vědomí, že hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a výhry nejsou soudně vymahatelné. Soutěžící bere současně na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 5. Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí s těmito Pravidly a uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Vodafone, jakožto správci, souhlas ke zpracování jeho telefonního čísla a pro případ, že se stane výhercem i dalších osobních údajů v rozsahu jména, příjmení a adresy (dále jen „Údaje“), a to pro účely jeho účasti v Soutěži, jejího následného vyhodnocení a předání případné výhry. Souhlas dle tohoto odstavce je Soutěžícím udělován na dobu trvání Soutěže a jejího vyhodnocení, přičemž může být kdykoli v průběhu této doby bezplatně písemně odvolán na adrese sídla Vodafone; odvolání souhlasu však bude mít za důsledek nemožnost udělení výhry v Soutěži. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 6. Výherce souhlasí s tím, že společnost Vodafone zveřejní jméno, příjmení a město bydliště na stránkách Soutěže a na Facebooku, a to po dobu 2 let ode dne ukončení Soutěže. Výherce dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace soutěže a její propagaci a pro marketingové účely společnosti Vodafone po dobu výše uvedenou.
 7. Společnost Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při dobíjení Karet pro partu a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení. Společnost Vodafone je oprávněna za Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy.
 8. Společnost Vodafone je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na stránkách soutěže. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
 9. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 1. 4. 2015.

Vytisknout