Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „VODAFONE SURFCAMP“

 1. Pořadatel: Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, spisová značka B 6064 vedená u Městského soudu v Praze.
 2. Organizátor: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, IČ 170 46 041, Praha 2, Riegrovy sady čp. 28, PSČ 120 00, spisová značka C 2080 vedená u Městského soudu v Praze.
 3. Doba a místo trvání: Soutěž je vyhlášena v podobě výzvy dne 20. června 2018 na sociálních sítích pořadatele. Podstatou výzvy je oznámení, že ten, kdo přijde s žabkami a plavkami v sobotu 23. června 2018 mezi 10. a 11. hodinou do prodejny pořadatele v Praze 1, Václavské náměstí 799/48, může získat v této soutěži výhru. Účastníci musí natočit videozáznam ze své cesty na místo konání soutěže na mobilní telefon. Soutěž je dále komunikována zejména na sociálních sítích pořadatele.
 4. Podmínky účasti: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba ve věku dovršených 18 až 26 roků, s doručovací adresou v České republice, která je zákazníkem pořadatele (tj. má na své jméno uzavřenou smlouvu s pořadatelem anebo má a aktivně užívá předplacenou kartu pořadatele) a která splní další podmínky dle těchto pravidel. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/478745558852511 a musí mít veřejně dostupný účet na Instagramu.
 5. Vstup do soutěže. Účastník se zapojí do soutěže tak, že se v sobotu 23. června 2018 mezi 10. a 11. hodinou osobně dostaví do prodejny pořadatele v Praze 1, Václavské náměstí 799/48 s  žabkami a plavkami, namístě sdělí zástupcům organizátora své telefonní číslo a potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů. Účastníci musí natočit Instagram Stories ze své cesty na místo konání soutěže na mobilní telefon. Účastníci jsou povinni respektovat stav počasí, svůj zdravotní stav a další okolnosti (například podmínky přepravy MHD) tak, aby nezpůsobili žádnou újmu sobě ani nijak neobtěžovali či nepobuřovali své okolí. Účastníci jsou povinni respektovat pokyny zástupců organizátora v prodejně a jejím okolí; v případě vyčerpání prostorové kapacity prodejny může být počet účastníků omezen.
 6. Oznámení výherců.  Organizátor vybere a vyhlásí pět výherců ihned namístě v sobotu 23. června 2018 zhruba po 11. hodině. Výherci budou vybráni odbornou porotou na základě videí natočené ze své cesty na místo konání soutěže. Kritérium výběru je originalita natočeného videa. Zúčastnit se mohou pouze zákazníci splňující podmínky popsané v bodě 4. těchto pravidel. Vyhlášení výherci se musejí o výhru do deseti minut po vyhlášení namístě přihlásit organizátorovi, jinak ztrácejí nárok na výhru a organizátor vzápětí vyhlásí náhradního výherce. Přijetí výhry se všemi souvisejícími podmínkami musí výherce závazně stvrdit podpisem navržené smlouvy v uvedeném termínu. Nepřijme-li výherce výhru v uvedeném termínu, ztrácí nárok na výhru či jakoukoliv náhradu a organizátor vzápětí vyhlásí náhradního výherce.
 7. Výhra. Výhrou je účast na Surf Campu, který se koná v oblasti Hossegor ve Francii v termínu 24. 6. – 28. 6.
 8. Další důležité podmínky soutěže:
  • Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je organizátor oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné. 
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani jejich rodinní příslušníci.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí dle okolností na sociálních sítích anebo přímo na akci.
  • Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku.
  • Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a to formou vyplněného a podepsaného formuláře k soutěži.. Osobní údaje mohou být pro účely této soutěže zpracovány Organizátorem, který je zpracovatelem osobních údajů. Poskytnutý souhlas může účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však účastník souhlas odvolá před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Více naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení bez udělení výhry. Pořadatel je oprávněn za Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 10. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
 11. Tato Pravidla jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz a jsou platná a účinná od 20. 6. 2018.

Vytisknout