Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže Vodafone Střelnice

1. Provozovatel soutěže

Provozovatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“).

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Socialbakers a.s. se sídlem Pod Všemi svatými 427/17, PSČ 301 00, Plzeň - Severní Předměstí, IČ 29098271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1627.

3. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 9. 9. 2013 do 22. 9. 2013.

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že společnost Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

Účastník musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na: www.facebook.com/terms.php.

Účastník dále musí mít facebookový profil, který nebyl založen během trvání soutěže a jehož profil je reálným a jediným uživatelským účtem soutěžícího. Ostatní profily, které tuto podmínky nesplní, nebo zde bude důvodné podezření, mohou být považovány za nereálné a vytvořené pouze za účelem sebeobohacování. Určení těchto profilů je výlučně na posouzení organizátora nebo pořadatele soutěže.

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

5. Princip soutěže a získání výhry

Soutěž spočívá v získání nejvyššího počtu nahraných bodů v rámci tří miniher umístěných v aplikaci „Vodafone střelnice“ (dále jen „Aplikace“), která je součástí profilu společnosti Vodafone na Facebooku - http://www.facebook.com/vodafonecz. Soutěž je založena na vědomostním a rychlostním konceptu a hry v Aplikaci jsou založeny zejména na těchto principech: rychlost, postřeh, úsudek, kombinatorika, přesnost atp. Výběr výherce není založen na prvku náhody. Soutěž má dvě kola, přičemž každé trvá jeden týden.

Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže vstoupí do soutěžní aplikace, přičemž jeho úkolem bude dosáhnout takového herního skóre, aby mohl získat některou z výherních cen.

Herní skóre se počítá jako součet nejvyšších nahraných skóre v každé ze tří dostupných her.

Každou z těchto her může maximálně hrát 10x denně.

Po prvním vstupu do aplikace je přístupná pouze první hra a po jejím dohrání při vypršení časového limitu se otevře hra druhá a následně stejným postupem i hra třetí skrze hru druhou.

Soutěž začíná v pondělí 9.9.2013 a bude ukončena v neděli 22.9.2013 ve 23:59.

Bonusy ve hře

Účastník má možnost získání herních bonusů, které může libovolně použít v každé hře. Sbíráním herních bonusů může prodloužit časový limit každé hry až o 25 sekund.

Pro získání bonusu musí splnit následující podmínky, náležící jednotlivým typům:

  1. Stát se fanouškem facebook stránky Vodafone CZ
  2. Přijetí herní pozvánky
  3. Příchod 3 unikátních uživatelských profilů skrze publikovaný příspěvek
  4. Zadání telefonního čísla

Podrobná pravidla a mechanika her je uvedena v Aplikaci.

Společnost Vodafone po skončení každého kola soutěže seřadí Účastníky podle počtu nahraných bodů v rámci her v Aplikaci tak, že na prvním místě v pořadí se umístí Účastník s nejvyšším počtem nahraných bodů. Účastníci na prvních 6 místech v pořadí (dále jen „Výherci“) získají tyto výhry: 1. místo - Apple iPhone 5 16 GB, 2. místo - HTC Desire X, 3. místo – Vodafone Smart III, 4. místo – poukázka 1000 Kč do internetového obchodu Alza.cz, 5. místo – poukázka 500 Kč do internetové obchodu Alza.cz, 6. místo – poukázka 500 Kč do internetového obchodu Alza.cz. Výherci budou po ověření pravosti poskytnutých údajů kontaktováni spolupracující agenturou k domluvení data a způsobu předání výhry. ¨

Výherci budou kontaktováni facebookovou notifikací společně s emailem, se kterým vstupují do aplikace a to nejdéle 7 dní po ukončení doby konání soutěže. Výherci budou ve výherním emailu / notifikaci informováni o získání výherní ceny a poskytnutí veškerých poštovních údajů nutných k doručení výherní ceny. Po opětovném přístupu do aplikace budou mít výherci zobrazen výherní formulář, který musí vyplnit správními doručovacími údaje. Výhry budou zasílány Českou poštou a organizátor ani pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či jiné problémy s nedoručením ze strany doručovatelské firmy. 

Každý výherce je povinen zadat veškeré doručovací údaje nejdéle do 5 pracovních dnů od obdržení výherního emailu nebo notifikace.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře výherci v případě výpadku serverů nebo www.sítě, v případě odhlášení soutěžícího z Facebooku nebo změny emailové adresy soutěžících během doby konání soutěže, pokud jim tato změna nebyla řádně a včas soutěžícím oznámena. Aktuální listina výherců bude uveřejněna do 3 dní od ukončení doby soutěže. 

Pokud soutěžící, který vyhrál, neodpoví do 5 pracovních dnů od obdržení výherního emailu (120 hodin) jeho výhra propadá a získá ji soutěžící, který se umístil jako další v pořadí podle počtu bodů.

Údaje, které soutěžící, který vyhrál, zašle jako odpověď na výherní email jsou neměnné!

Výhry budou postupně rozesílány v termínu od 7.10 – 21.10.2013

Výherce bere na vědomí, že výhra pro něj může mít daňové dopady.

6. Práva a povinnosti společnosti Vodafone

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Vodafone je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. Vodafone si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

7. Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, e-mailu, telefonního čísla, informace zda je či není zákazníkem Vodafone a to za účelem organizace a vyhodnocení soutěže. Společnost Vodafone je dále oprávněna zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu dvou let od jejich poskytnutí. Účastník soutěže dále souhlasí, aby jej společnost Vodafone informovala (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafone ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů, zejména elektronické adresy. Účastník soutěže souhlasí také s tím, aby Vodafone přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o něm zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů společnost Vodafone ukončí v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné Účastníkovi cenu předat. Účastník má právo na informace o zpracování jeho osobních údajů. Domnívá-li se Účastník, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Vodafone o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má Účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

8. Odpovědnost

Vodafone tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

Tato soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited a jeho provozovatelem. Veškeré informace o soutěžitelích jsou poskytovány pouze a jen organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv výše uvedeným společnostem.

Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.

Pravidla jsou platná a účinná od 1. 9. 2013.

Vytisknout