Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Vodafone puzzle“

1. Provozovatel soutěže

Provozovatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 5, nám. Junkových 2, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl B, vložka 6064.

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY se sídlem Riegrovy sady 28, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2080, IČ: 170 46 041.

3. Doba trvání soutěže

Soutěž je určena pro zákazníky prodejen Vodafone (dále jen „Soutěžní místo“) během doby trvání soutěže. 

Soutěž probíhá celkově jeden měsíc od data zahájení Soutěže (přesné termíny viz tabulka níže) a pro každé Soutěžní místo bude určena soutěžní doba zvlášť, a to na www.vodafone.cz/soutez-puzzle a na jednotlivém Soutěžním místě.

Soutěžní místo

Datum zahájení akce

Datum ukončení akce

Praha Stodůlky

09. 2. 2015

31. 03. 2015

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území ČR (dále také jako „účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci provozovatele soutěže a organizátora soutěže a dále osoby jim blízké dle § 116 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že provozovatel či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Provozovatel, resp. organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry
v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání Soutěžního (viz níže) ze strany účastníků či v případě porušení pravidel soutěže ze strany účastníků, nebo jakéhokoli jednání ze strany účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

5. Princip soutěže a získání výhry

Základním principem soutěže je poskládat puzzle v co nejkratší době na soutěžním místě.

Jeden účastník je oprávněn pokusit se poskládat puzzle pouze 1x za dobu trvání soutěže.

Před pokusem účastníka soutěže skládání puzzlů musí daný účastník na Soutěžním místě kompletně vyplnit soutěžní kupon.

Hlavní výhru, která je na Soutěžním místě jedna, získá ten účastník soutěže, který na daném Soutěžním místě poskládá puzzle v co nejkratším čase a splní všechny podmínky soutěže. V případě shodného času výhru získá ten účastník, který prodejnu navštívil dříve.

Vyhodnocení celé soutěže proběhne 1.4.2015, kde dojde k následné předání výhry.

6. Výhry v soutěži a jejich získání

- hlavní výhra – mobilní telefon Apple iPhone 6 16GB

 Nárok na získání výhry má účastník, který řádně splní všechny podmínky soutěže.

Hlavní výhra bude předána přímo na daném Soutěžním místě, na kterém ji účastník soutěže řádně získal.

7. Práva a povinnosti provozovatele a organizátora

Provozovatel a organizátor si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Provozovatel si vyhrazuje právo tato pravidla nebo soutěž ze závažných důvodů změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Provozovatel je rovněž oprávněn soutěž dle svého uvážení prodloužit. Organizátor si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit
v penězích. Veškeré nepřevzaté hlavní výhry propadají provozovateli soutěže, stejně tak jako ty hlavní výhry, které nikdo v soutěži nezíská, tj. na daném Soutěžním místě neposkládá puzzle. 

Účastník souhlasí s poskytnutím svého jména, příjmení, poštovní adresy, elektronické adresy a telefonního čísla Vodafonu, a to za účelem vyhodnocení soutěže a případného předání ceny. Společnost Vodafone je oprávněna dále zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu 3 let od jejich poskytnutí. Účastník dále souhlasí, že bude informován (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o našich službách a produktech
a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím adresy či elektronické adresy účastníka. Účastník souhlasí s tím, aby společnost Vodafone přiřazovala k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o účastníkovi zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně.  

Organizátorem soutěže je společnost McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY se sídlem Riegrovy sady 28, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2080, IČ: 170 46 041

Poskytnutý souhlas může účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však souhlas účastník odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné mu cenu předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může společnost Vodafone požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

8. Odpovědnost

Provozovatel ani organizátor tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky
a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

9. Zveřejnění pravidel

Tato oficiální pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce

www.vodafone.cz/soutez-puzzle

Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.