Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže Vodafone Arkáda

 1. Pořadatel Soutěže. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto marketingovou soutěž „Vodafone Arkáda“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 13. 3. 2017 do 9. 4. 2017 (dále jen „Doba soutěže“), a to celkem ve 4 týdenních soutěžních kolech:
  • první soutěžní kolo od 13. 3. 2017 do 19. 3. 2017
  • druhé soutěžní kolo od 20. 3. 2017 do 26. 3. 2017
  • třetí soutěžní kolo od 27. 3. 2017 do 2. 4. 2017
  • čtvrté soutěžní kolo od 3. 4. 2017 do 9. 4. 2017

  (dále jen „Soutěžní kola.

 3. Soutěžící. Soutěže se účastní každá fyzická či právnická osoba, která má doručovací adresu na území České republiky, je účastníkem služeb elektronických komunikací poskytovaných společnosti Vodafone a která se v Době soutěže přihlásí do mobilní aplikace Můj Vodafone (dále jen „Soutěžící“). Fyzické osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který jsou povinny na žádost Pořadateli doložit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Princip Soutěže. Výběr výherců (dále jen „Výherci“) je založen na principu nejlepšího výkonu a dovednosti Soutěžících ve hře Vodafone Arkáda (dále jen „Hra“); náhodný výběr Výherců je vyloučen. Výherci se stávají Soutěžící, kteří v jednotlivých Soutěžních kolech a dále pak v Soutěži celkem získají ve Hře nejvíce bodů. Soutěžící se Hry může zúčastnit opakovaně v rámci každého Soutěžního kola a zúčastnit se libovolného počtu Soutěžních kol, avšak v každém jednotlivém Soutěžním kole může vyhrát právě jen jednou a rovněž v celkovém vyhodnocení Soutěže může vyhrát jen jednou (započítá se tedy vždy pouze nejvyšší dosažené skóre daného Soutěžícího).  V případě rovnosti bodů Soutěžících, kteří se umístili na prvních třech místech v Soutěžním kole, bude Výhercem Soutěžního kola určen ten Soutěžící, který výsledek Soutěžního kola nahrál do aplikace jako první. V případě rovnosti bodů Soutěžících, kteří se umístili na prvních třech místech ve Hře, bude Výhercem Hry určen ten Soutěžící, který výherního výsledku Hry dosáhl jako první.
 5. Pravidla Hry. Hra je Soutěžícím dostupná v aplikaci Můj Vodafone. Cílem Hry je eliminovat všechny cihličky v horní části obrazovky pomocí míčku, který Soutěžící odráží pohyblivým pádlem ve spodní části obrazovky a současně získat co nejvyšší skóre. Za každou sestřelenou cihličku Soutěžící dostává určitý počet bodů. Ve Hře může Soutěžící získat i speciální cihličky, které mohou obsahovat bonusový obsah – jde o rozšíření pádla, další míček do hry nebo body navíc. Hra může obsahovat i kostičky, které nelze rozbít a jsou zde jen pro zvýšení atraktivity a zvýšení obtížnosti. Čím dříve Soutěžící Hru ukončí, tím více bodů dostane navíc ke skóre za sestřelené cihličky. Soutěžící má v každé Hře k dispozici tři životy – o život Soutěžící přijde, pokud se mu míček nepodaří odpálit pádlem. Čím méně životů Soutěžící ztratí a Hru dohraje, tím více bodů navíc dostane za nepromarněné životy. V průběhu Hry se zvyšuje rychlost míčku.
 6. Výhry v jednotlivých Soutěžních kolech. Vodafone sestaví pro každé Soutěžní kolo pořadí Soutěžících podle počtu bodů, které ve Hře získali, tak, že jako první se umístí Soutěžící, který získal ve Hře nejvíce bodů. První tři Soutěžící v každém Soutěžním kole získají tyto výhry (dále jen „Výhry“):
  • 1. místo – 10 GB dat na dobu 12 měsíců,
  • 2. místo – 10 GB dat na dobu 6 měsíců,
  • 3. místo – 10 GB dat na dobu 3 měsíců.

  Podmínkou čerpání výše uvedených Výher je aktivní datový tarif Výherce u společnosti Vodafone, ke kterému lze Výhru aktivovat.

 7. Celkové Výhry v rámci Soutěže. Vodafone sestaví pro celou Dobu Soutěže (tzn. za všechna Soutěžní kola dohromady) pořadí Soutěžících podle počtu bodů, které ve Hře získali, tak, že jako první se umístí Soutěžící, který získal ve Hře nejvíce bodů. Body Soutěžícího za různá Soutěžní kola se nesčítají, počítá se pouze nejlepší výsledek. Toto pořadí Soutěžících Vodafone zveřejní na webové stránce Soutěže. První tři Soutěžící v celkovém pořadí za Dobu Soutěže získají jako Výhru telefon iPhone 7 32 GB.
 8. Kontaktování Výherců Soutěžního kol. Výherci budou o své Výhře informováni telefonicky, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne ukončení Soutěžního kola. Výhra bude Výherci aktivována do 2 pracovních dnů ode dne úspěšného kontaktování Výherce společností Vodafone za podmínky, že Výherce splňuje podmínky pro čerpání Výhry dle čl. 6. těchto Pravidel.
 9. Kontaktování Výherců celkových Výher v rámci Soutěže. Výherci celkových Výher dle čl. 7 těchto Pravidel budou požádáni o poskytnutí kontaktních údajů (jméno, příjmení, datum narození, poštovní adresa) pro doručení Výher. Následně budou Výhry Výhercům zaslány poštou formou balíku za 1 Kč. Nepodaří-li se společnosti Vodafone Výherce kontaktovat nejpozději do 30 dní od skončení Doby Soutěže, neposkytne-li Výherce společnosti Vodafone kontaktní údaje pro doručení Výhry nebo nepodaří-li se Výhru Výherci doručit, propadá Výhra ve prospěch společnosti Vodafone.  
 10. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 11. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 12. Souhlas Soutěžícího s Pravidly a zpracováním osobních údajů. Účastí ve Hře vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a poskytuje společnosti Vodafone dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – mobilního telefonního čísla a přezdívky a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště, data narození a dalších údajů, které budou získány v rámci Soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace Soutěže po dobu 14 dní ode dne ukončení Soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné Výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 13. Souhlas Soutěžícího se zveřejněním výsledků Hry. Účastí ve Hře vyjadřuje Soutěžící souhlas se zveřejněním své přezdívky a nejvyššího počtu bodů, které ve Hře dosáhl na webové stránce Soutěže (www.vodafone.cz).
 14. Přezdívka Soutěžícího. Soutěžící je povinen vystupovat v Soutěži pouze pod takovou přezdívkou, která není urážlivá, neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy Pořadatele. Pokud se Pořadatel důvodně domnívá, že Soutěžící porušuje tato pravidla, je oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyřadit.
 15. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 16. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře ani za objednání Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 17. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.vodafone.cz.
 18. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz.
 19. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 6. 4. 2017.

Vytisknout