Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla soutěže truck

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen jako „Vodafone“ nebo jako „pořadatel“).

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Team Red s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Nádražní čp. 762/32, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl C, vložka 85870, IČ: 264 96 429 (dále jen jako „organizátor“).

3. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v době od 17. 11. 2011 do 17. 12. 2011.

Soutěž je určena pro zákazníky mobilních prodejen v následujících městech (dále jako „Soutěžní místo“), a to po dobu konání soutěže:

Soutěžní místo Soutěžní den Soutěžní den Soutěžní den
Sokolov 24. 11. 2011 08. 12. 2011 15. 12. 2011
Vlašim 01. 12. 2011 16. 12. 2011 -
Klatovy 18. 11. 2011 25. 11. 2011 09. 12. 2011
Český Těšín 18. 11. 2011 09. 12. 2011 11. 12. 2011
Poděbrady 03. 12. 2011 17. 12. 2011 -
Chomutov 17. 11. 2011 02. 12. 2011 05. 12. 2011
Benešov 05. 12. 2011 14. 12. 2011 -
Blansko – Rožmitálova 8 25. 11. 2011 08. 12. 2011 -
Rakovník 26. 11. 2011 15. 12. 2011 -
Jeseník 17. 11. 2011 17. 12. 2011 -
Dobříš 02. 12. 2011 - -

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a organizátora soutěže a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že společnost Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play. Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Výhercem může být pouze fyzická osoba – nepodnikatel. Výherce potvrzuje, že výhru nezíská v souvislosti se svým podnikáním.

5. Princip soutěže a získání výhry

Soutěž se skládá ze dvou částí:

(a) Soutěžní otázka

Tato část soutěže je založena na principu vědomostní soutěže. Účastník, který se dostaví do mobilní prodejny Vodafone v Soutěžním místě a termínu uvedeném v čl. 3 těchto pravidel, obdrží leták se soutěžním lístkem. Celkový počet letáků je 7 500 ks. Každý Účastník může získat pouze jeden leták se soutěžním lístkem. Účastník vhodí soutěžní lístek do sběrného boxu, který je součástí instalace Soutěžního místa. Pouze zcela vyplněný soutěžní lístek je platný. Soutěžní lístky s chybějícími nebo neúplnými údaji budou vyřazeny ze soutěže. Součástí soutěžního lístku je vědomostní otázka „Kolik kuliček celkem se nachází v nádobě?“. Účastník, který správně odpoví na soutěžní otázku nebo Účastník, jehož odpověď bude nejblíže správné odpovědi, získá hlavní výhru. V případě, že správně odpoví více Účastníků nebo bude odpověď více Účastníků stejně blízko skutečnému počtu, výhru získává každý takovýto Účastník. Tato nádoba je taktéž součástí instalace Soutěžního místa. V soutěži bude udělena hlavní výhra telefon Nokia C2-01. O získání hlavní výhry ze soutěžních lístků bude účastník informován organizátorem soutěže telefonicky do 2 týdnů od ukončení soutěžního kola v daném městě. Pokud o výhru nebude mít účastník zájem, jejím odmítnutím nebo nevyzvednutím výhry na výhru ztrácí nárok a tato bude postoupeno dalšímu účastníkovi v pořadí. Hlavní výhra bude předána v nejbližší prodejně Vodafone od Soutěžního místa, na kterém ji účastník soutěže řádně získal.

(b) Dovednostní soutěž

Tato část soutěže je zaměřena na zkoušku dovedností Účastníka. Účastník může házet vajíčka do ošatky. Pokud Účastník vhodí nejméně určitý počet vajíček sdělený do ošatky, získává výhru. Celkem bude uděleno jako výhra 1650 ks čelenek „Zaječí uši“. Výhra čelenka „Zaječí uši“ bude Účastníkovi předána ihned po splnění podmínek soutěže na Soutěžním místě. Pokud si Účastník nevyzvedne výhru v den pořádání soutěže, výhra bez náhrady propadá.

6. Práva a povinnosti Vodafone

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Vodafone je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. Vodafone si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté hlavní výhry propadají společnosti Vodafone.

7. Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, telefonního čísla a elektronické adresy, a to za účelem vyhodnocení soutěže. Společnost Vodafone je dále oprávněna zpracovávat výše uvedené osobní údaje a dále údaj o stávajícím mobilním operátorovi Účastníka pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu tří let od jejich poskytnutí. Účastník souhlasí s pořízením fotografie jeho osoby a uveřejněním této fotografie, včetně uvedení jeho jména a příjmení, na síti internet a bezúplatně poskytuje pořadateli souhlas s pořízením a užitím fotografie Účastníka, a to po dobu neomezenou ke všem způsobům užití celosvětově prostřednictvím sítě internet za účelem organizace soutěže a pro marketingové a obchodní účely pořadatele. Účastník soutěže dále souhlasí, aby jej společnost Vodafone informovala (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů, zejména elektronické adresy. Účastník soutěže souhlasí také s tím, aby Vodafone přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o Účastníkovi zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné cenu předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Účastník, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Vodafone o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má Účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

8. Odpovědnost

Vodafone tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

9. Zveřejnění pravidel

Tato oficiální pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na Soutěžních místech a na www.vodafone.cz/web/pravni_podminky/marketingove_souteze

Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.

V případě rozporu mezi textem pravidel a textem dalších materiálů k soutěži (zejména soutěžní letáky) má text pravidel přednost.

Pravidla jsou platná a účinná od 17. 11. 2011.

Vytisknout