Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Trpaslík na cestách”

  1. Soutěž pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 25788001 (dále jen „Vodafone”) v době od 23.9. do 7.11.2008.
  2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15-ti let, která v době od 23.9. do 13.10.2008 nahraje svoji koláž do on-line fotogalerie. Koláž s trpaslíkem je možné nahrát po vyplnění registračního formuláře.

    Počet fotografií zaslaných jedním soutěžícím není omezen. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Vodafonu a osoby těmto osobám blízké (§ 116 občanského zákoníku).
  3. Porota složená ze zástupců Vodafonu do 14.10.2008 vybere 25 nejlepších soutěžních koláží podle těchto kritérií: zajímavost, vtipnost a originalita fotografie. Takto vybrané fotografie budou umístěny v sekci: http://www.vodafone.cz/osobni/jdetoijinak/, kde v době od 14.10 do 2.11.2008 bude probíhat hlasování o nejlepší fotografii. Hlasovat může každý registrovaný, ovšem jen jednou dle zadané emailové adresy.
  4. Vodafone do 5.11.2008 zveřejní na http://www.vodafone.cz/osobni/jdetoijinak/ pořadí nejlepších 10 fotografií podle počtu získaných hlasů. V případě, že by více fotografií dostalo stejný počet hlasů, rozhoduje o pořadí jejich umístění porota podle kritérií uvedených výše. Výhry v soutěži: 1. místo: iPhone s Vodafone kartou s přednabitým kreditem 2100 Kč, 2. - 10. místo: Vodafone karta s přednabitým kreditem ve výši 2100 Kč. Výherce bude kontaktován Vodafonem e-mailem a dotázán na údaje pro zaslání výhry poštou (jméno, příjmení a adresa). Nesdělí-li výherce Vodafonu údaje potřebné pro předání výhry, nebo nepodaří-li se výhru doručit, propadá výhra ve prospěch Vodafonu. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něj může mít daňové dopady.
  5. Nahráním fotografie vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a potvrzuje, že má zajištěna všechna práva k fotografii (zejm. autorská a osobnostní práva) a použitím fotografie Vodafonem nebudou poškozena práva třetích osob. Vodafone je oprávněn s fotografií neomezeně nakládat, zejména ji používat pro své marketingové a obchodní účely. Vodafone je oprávněn vyloučit ze soutěže fotografie vulgární, v rozporu s dobrými mravy, porušující zákony nebo poškozující jiné subjekty.
  6. Soutěžící poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail pro účely organizace soutěže a marketingu a zasílání nabídek obchodu a služeb. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Vodafonu; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
  7. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při zpracování fotografií zaslaných soutěžícími. Vodafone má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže, a to včetně jejího přerušení či ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
  8. Tato pravidla jsou platná a účinná od 23.9.2008.

Vytisknout