Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže “Společensky prospěšná aplikace pro mobil”

1. Pořadatel Soutěže

Soutěž „Společensky prospěšná aplikace pro mobil“ pořádá Pořadatel - Nadace Vodafone Česká republika, se sídlem Praha 10, Vinohradská čp. 3217/167, PSČ 100 00 zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 583. Soutěž je Pořadatelem pořádána ve spolupráci se společností Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100, IČ: 25788001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6064.

2. Účel a základní princip Soutěže

2.1 Účelem Soutěže je vytvoření kvalitní, společensky přínosné mobilní Aplikace, která podpoří komunitní rozvoj, rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru, znevýhodněné skupiny jako jsou hendikepovaní, nevidomí a slabozrací, neslyšící nebo senioři, ochranu životního prostředí a lidských práv, a její zpřístupnění veřejnosti prostřednictvím mediálních kanálů společnosti Vodafone. Pořadatel má zájem prostřednictvím Soutěže umožnit vývojářům aplikací prezentovat jejich originální Aplikace a podporovat a motivovat vývojáře při vytváření společensky prospěšných Aplikací.

2.2 Soutěž probíhá v jedné kategorii – nejlepší Návrh Aplikace.

2.3 Soutěž je založena na principu výběru nejlepšího Návrhu Aplikace odbornou Porotou a to na základě předem stanovených objektivních a subjektivních kritérií (vymezených v čl. 7.1 těchto pravidel).

3. Definice pojmů

Pro účely těchto pravidel se následujícími pojmy rozumí:

AppParade - pravidelná přehlídka „domácí tvorby“ v oblasti aplikací pro přenosná komunikační zařízení pořádaná občanským sdružením Médiář.cz se sídlem Mladá Boleslav II, Nerudova 579/13, IČ: 26557606.
Aplikace – mobilní aplikace pro telefony s operačním systémem Android 2.1+, iOS4+, Windows Phone 7 / Windows Mobile 6.5, Symbian, MeeGo, WebOS, RIM OS, nebo web – based mobilní aplikace.
Finalisté – Soutěžící, kteří se umístí na 1. – 10. místě v pořadí Soutěže dle výběru pořadatele.
Návrh Aplikace - popis návodu na vytvoření Aplikace.
Porota – odborná porota tvořená zástupci Pořadatele, novináři, zástupci neziskového sektoru, vývojáři a nezávislými auditory, která rozhoduje o Výherci Soutěže. Porota má 6 členů, z nichž 1 je předsedou Poroty.
Pořadatel – Nadace Vodafone Česká republika, se sídlem Praha 10, Vinohradská čp. 3217/167, PSČ 100 00 zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 583.
Smlouva – smlouva o vytvoření díla na objednávku a licenční smlouva uzavřená mezi Pořadatelem a Výhercem, jejímž předmětem je vytvoření Aplikace Výhercem podle Návrhu Aplikace pro Pořadatele a poskytnutí licence k Aplikaci Pořadateli v rozsahu stanoveném v čl. 8.5 těchto pravidel.
Soutěž – tato soutěž „Společensky prospěšná aplikace pro mobil”.
Soutěžící – fyzické nebo právnické osoby, které splňují podmínky účasti v Soutěži dle těchto pravidel.
Uzávěrka přihlášek – den 31.8.2011 23:59 hod.
Vodafone - společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6064.
Výherce – výherce ceny v této Soutěži.

4. Časový harmonogram Soutěže

4.1 Soutěž probíhá v době od 10. 5. 2011 do 31. 8. 2011 s tím, že pro Soutěž platí následující časový harmonogram:

  • Soutěžící se mohou přihlásit do Soutěže v době od 10. 5. 2011 00:00 hod. do 31. 8. 2011 23:59 hod.,
  • Zástupci Pořadatele hodnotí Návrhy Aplikace a vyberou 10 Finalistů v době od 31.8.2011 do 3.9.2011
  • Finalisté Soutěže budou mít možnost prezentovat své Návrhy Aplikací na podzimní pražské přehlídce mobilních aplikací AppParade 2011.
  • Porota bude hodnotit maximálně 10 Finalistů, sestaví pořadí Soutěžících podle počtu získaných bodů a zveřejní vítěze do pěti pracovních dnů po přehlídce.
  • Výherce je povinen vyvinout skutečnou funkční Aplikaci na základě svého vítězného Návrhu Aplikace nejpozději do 30. 5. 2011 23:59.
  • Výherci bude vyplacena výhra formou zálohy ve výši 80 % ceny do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy dle čl. 8.5 mezi Pořadatelem a Výhercem, zbývající část ceny ve výši 20 % bude Výherci vyplacena do 45 dnů ode dne předání a převzetí Aplikace Pořadatelem.

5. Podmínky účasti v Soutěži a postup přihlášení do Soutěže

5.1 Soutěže se může zúčastnit:

(a) fyzická osoba – nepodnikatel starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky, nebo Slovenské republiky,
(b) neformální uskupení několika fyzických osob pod vedením „kapitána“, které jsou starší 18 let a mají trvalé bydliště na území České republiky, nebo Slovenské republiky,
(c) nezisková organizace registrovaná v České republice (tj. nadace, nadační fond nebo občanské sdružení).

5.2 Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafone i osoby, které zákazníky Vodafone nejsou.

5.3 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a společnosti Vodafone a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 Jeden Soutěžící se může Soutěže zúčastnit vícekrát s více Návrhy Aplikací. S ohledem na skutečnost, že v Soutěži je udělována jen jedna výhra, může Soutěžící s více Návrhy Aplikací vyhrát pouze jednou.

5.5 Soutěžící se může přihlásit do Soutěže odesláním přihlášky Návrhu Aplikace na aplikace@vodafone.cz.

5.6 Obsahové náležitosti přihlášky Návrhu Aplikace jsou:

název Aplikace, (b) cíl Aplikace (popis, co bude hlavní účel Aplikace cca 400 znaků),
(c) technická specifikace Aplikace (alespoň 2000 znaků),
(d) nákresy nebo screenshoty hlavních obrazovek a funkcionalit, včetně obrazovkového workflow,
(e) detailní finanční rozpočet na vývoj Aplikace ve výši maximálně 300 000 Kč, tj. rozpis hlavních nákladů, které bude Soutěžící potřebovat na reálný vývoj Aplikace v případě, že se tato Aplikace stane vítěznou. Specifikace jak personálních nákladů na vývoj, tak případného outsourcingu služeb potřebných pro vývoj, či dalších nákladů jako jsou pronájmy prostor apod.,
(f) projektový plán vývoje Aplikace a údaje o tom, jak a kým bude vývoj Aplikace realizován v případě, že Aplikace bude vybrána jako výherní,
(g) specifikace řešení pro různé operační systémy, pakliže Aplikace bude podporovat více platforem (např. iOS, Symbian, Android),
(h) kontaktní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon a e-mail,
(i) v případě Soutěžících dle čl. 5.1 písm. (b) těchto pravidel kontaktní údaje všech členů skupiny Soutěžících v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon a e-mail a uvedení údaje o tom, kteří ze Soutěžících jsou spoluautory Návrhu Aplikace a v jakém rozsahu,
(j) v případě Soutěžících dle čl. 5.1 písm. (c) těchto pravidel kontaktní údaje autora (nebo spoluautorů) Aplikace v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon a e-mail,
(k) v případě Soutěžících dle čl. 5.1 písm. (a), (b) těchto pravidel čestné prohlášení, že Soutěžící dosáhl v době podání přihlášky věku 18ti let,
(l) údaje prokazující kvalifikaci osob uvedených pod písm. (h) – (j) pro vývoj dané Aplikace (reference, seznam již existujících Aplikací apod.),
(m) způsob a míra zapojení cílové skupiny, k jejímuž prospěchu má být Aplikace vytvořena, či neziskové organizace zabývající se daným tématem, do konceptu Aplikace.

5.7 Formální náležitosti přihlášky Návrhu Aplikace jsou:

dokument s popisem a dalšími specifikacemi Aplikace je ve formátu MS Word nebo kompatibilní a obsahuje všechny náležitosti,
(b) obrazová dokumentace je součástí dokumentu nebo může být ve formátech JPG, PNG, GIF,
(c) v případě, že se jedná o více souborů, jsou zabaleny do jednoho balíku programem ZIP.

5.8 Přihláška musí být doručena Pořadateli před Uzávěrkou přihlášek. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Návrh Aplikace obsahuje pouze podrobný popis Aplikace, nikoliv vlastní funkční Aplikaci.

6. Podmínky pro zařazení přihlášky Návrhu Aplikace do Soutěže

6.1 Pro zařazení přihlášky do Soutěže musí být splněny tyto podmínky:

(a) přihláška musí být doručena před Uzávěrkou přihlášek,
(b) přihláška Návrhu Aplikace musí splňovat podmínky stanovené těmito pravidly,
(c) Aplikace musí být společensky prospěšná ve smyslu čl. 7.1 těchto pravidel,
(d) Aplikace musí být užitečná a naplňovat některou z potřeb uživatelů mobilního telefonu,
(e) Návrh Aplikace musí splňovat znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (tj. musí být původní a vlastním duševním výtvorem autora a musí být zachycena v objektivně vnímatelné podobě) a
(f) Aplikace musí pro svůj provoz vyžadovat přenos mobilních dat - tj. musí být online aplikací.

6.2 Z účasti v Soutěži budou vyřazeny přihlášky Návrhů Aplikací, které již existují a byly již zpřístupněny uživatelům jakoukoliv cestou, kterou daná platforma umožňuje, což platí jak pro zveřejnění uzavřené skupině uživatelů, tak pro jakoukoliv širší uživatelskou skupinu.

7. Hodnocení Návrhů Aplikací

7.1 Návrhy Aplikací budou hodnoceny podle následujících kritérií:

(a) společenská prospěšnost – tzn. Aplikace musí splňovat alespoň jedno z následujících kritérií společenské prospěšnosti:

  • pomáhá znevýhodněným (seniorům, hendikepovaným, neslyšícím, nevidomým a slabozrakým, apod.),
  • napomáhá rozvoji občanské společnosti a neziskového sektoru,
  • pomáhá chránit životní prostředí nebo
  • pomáhá chránit a prosazovat lidská práva.

(b) praktická využitelnost a udržitelnost fungování Aplikace,
(c) míra a způsob zapojení cílové skupiny Aplikace, či neziskové organizace zabývající se danou tematikou do tvorby koncepce Aplikace,
(d) ekonomičnost projektu, tj. ekonomické využití prostředků potřebných pro vývoj aplikace, přiměřenost nákladů vůči výsledné kvalitě Aplikace, míra přiblížení se aktuálním cenám vývoje aplikací na českém trhu,
(e) jak konkrétně Aplikace řeší cílový problém,
(f) kompetence a předchozí zkušenosti Soutěžícího s aplikacemi podobného typu,
(g) technická proveditelnost Návrhu Aplikace (z hlediska rozpočtu, časového rámce),
(h) propracovanost Návrhu Aplikace – tzn. do jaké míry specifikuje přihláška detailně všechny atributy Aplikace, finanční harmonogram, funkcionality Aplikace a její praktické využití a dopad na cílovou skupinu.

7.2 Zástupci Pořadatele a společnosti Vodafone ze všech přihlášek, které Pořadatel obdrží do 31.8. 2010 označí 10 nejlepších Návrhů Aplikací, které postoupí do finále a zveřejní jména, příjmení a názvy Aplikací Finalistů.

7.3 10 Finalistů bude mít možnost prezentovat svůj Návrh Aplikace na pražské přehlídce AppParade 5.9.2011.

7.4 Na AppParade 2011 5.9. 2011 vybere každý z členů Poroty ze všech Návrhů Aplikací, které postoupily do finále tři nejlepší Návrhy Aplikace, přičemž první udělí 10 bodů, druhé 7 bodů a třetí 4 body. Body se poté sečtou a aplikace s nejvyšším počtem bodů vyhrává. Pokud z prvního kola nevzejde vítězně pouze jeden Návrh Aplikace, hlasuje se stejným mechanismem ve druhém kole, pouze mezi vítěznými aplikacemi.

7.5 Každý z členů Poroty bude hodnotit každý Návrh Aplikace podle všech kritérií. Porotci budou hlasovat osobně při zasedání Poroty veřejným hlasováním. Předseda Poroty odpovídá za sčítání bodů a zápis bodů do protokolu o hlasování o každém Návrhu Aplikace. Body udělené každému Návrhu Aplikace jednotlivými porotci budou sečteny a stanoven celkový počet bodů získaný každým Návrhem Aplikace. Výhercem Soutěže se stane Soutěžící, jehož Návrh Aplikace získal nejvyšší počet bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o Výherci počet bodů získaných od předsedy Poroty.

7.6 Po ukončení AppParade označí Porota Výherce, a to dle harmonogramu Soutěže uvedeného v čl. 4.1 těchto pravidel.

8. Předání výhry

8.1 Výherce bude kontaktován telefonicky, nebo e-mailem a dotázán na údaje pro uzavření Smlouvy dle čl. 8.5 těchto pravidel. Nepodaří-li se Výherce kontaktovat ani opakovaně, propadá výhra ve prospěch Pořadatele.

8.2 Výhrou je finanční odměna ve výši maximálně 300 000 Kč, přičemž konkrétní výše výhry bude stanovena Pořadatelem podle čl. 5.6 písm. (e) těchto pravidel. Výherci vzniká nárok na vyplacení výhry až splněním veškerých podmínek stanovených v těchto pravidlech (zejména čl. 8.3 – 8.6).

8.3 Výhra bude Výherci vyplacena poté, co splní současně tyto podmínky:

(a) Výherce vyvine Aplikaci s plně funkčními prvky, která bude splňovat všechny náležitosti stanovené v přihlášce Aplikace a stanovené těmito pravidly a zakomponuje do Aplikace nejméně třikrát logo Pořadatele a to na hlavní (spouštěcí) stránku Aplikace, do záhlaví či zápatí Aplikace a na vnořenou záložku s informacemi o Pořadateli a Aplikaci,
(b) Výherce vyzve Pořadatele k převzetí Aplikace a předá Aplikaci řádně a bez vad Pořadateli spolu s dostatečnou programátorskou dokumentací nejpozději do 5. 12. 2011,
(c) Výherce uzavře s Pořadatelem Smlouvu v rozsahu a za podmínek stanovených čl. 8.5 těchto pravidel a Smlouvou.

8.4 O tom, zda Aplikace splňuje podmínky pro vyplacení výhry a o tom, zda je předaná programátorská dokumentace dostatečná, rozhodne nezávislý auditor Soutěže – společnost Inmite s.r.o., se sídlem Za Valem 15, 14800 Praha 4, IČ: 28411391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 139599.

8.5 Výherce je povinen uzavřít s Pořadatelem Smlouvu, jejímž předmětem bude vytvoření Aplikace podle Návrhu Aplikace a poskytnutí licence Výhercem Pořadateli k Aplikaci v následujícím rozsahu. Licence bude poskytnuta jako nevýhradní, místně neomezená a časově neomezená (tj. na dobu trvání majetkových práv autora k dílu). Výherce je sám oprávněn Aplikaci užít a je oprávněn poskytnout bezúplatnou licenci k užití Aplikace třetím osobám. Výherce není oprávněn poskytnout licenci k Aplikaci třetí osobě za úplatu. Pořadatel není povinen licenci využít, je však oprávněn udělit třetím stranám podlicenci k dílu, dílo dle vlastního uvážení zpracovávat a použít k vytvoření dalšího díla, to vše bez uvedení názvu Aplikace a jména autora. Licence přechází na Pořadatele okamžikem předání Aplikace Pořadateli.

8.6 Cena licence bude odpovídat a bude uhrazena formou peněžité výhry dle čl. 8.2 těchto pravidel, která bude Pořadatelem Výherci vyplacena takto:

(a) záloha ve výši 60 % ceny do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy dle čl. 8.5 mezi Pořadatelem a Výhercem,
(b) zbývající část ceny ve výši 40% do 45 dnů ode dne předání a převzetí Aplikace Pořadatelem.

V případě, že Výherce nepředá Aplikaci Pořadateli v souladu s těmito pravidly a licenční smlouvou, je povinen vrátit zálohu dle čl. 8.6 písm. (a) těchto pravidel Pořadateli, a to do 3 dnů ode dne doručení výzvy Pořadatele k vrácení zálohy Výherci.

9. Souhlasy a prohlášení Soutěžícího

9.1 Odesláním přihlášky Návrhu Aplikace Soutěžící potvrzuje, že souhlasí s těmito pravidly Soutěže, zavazuje se informovat se o veškerých změnách pravidel Soutěže na stránkách www.vodafone.cz/appParade, nebo www.nadacevodafone.cz a zavazuje se pravidla Soutěže dodržovat.

9.2 Odesláním přihlášky Návrhu Aplikace Soutěžící potvrzuje, že je autorem Návrhu Aplikace nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových práv a práva na zveřejnění Návrhu Aplikace a potvrzuje, že zajistil vypořádání veškerých práv třetích osob k Návrhu Aplikace a využitím Návrhu Aplikace Pořadatelem nebo třetí osobou v souladu s těmito pravidly nebudou porušeny právní předpisy, ani poškozena žádná práva třetích osob. Soutěžící souhlasí s tím, že Návrh Aplikace popsaný v přihlášce má povahu soutěžního díla dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů a Pořadatel je oprávněn Návrh Aplikace popsaný v přihlášce bezplatně nevýhradně užívat všemi způsoby užití celosvětově prostřednictvím sítě internet po dobu neomezenou (tj. po dobu trvání majetkových práv autora k Návrhu Aplikace). Pořadatel není povinen Návrh Aplikace využít, je však oprávněn udělit třetím stranám podlicenci k dílu, dílo dle vlastního uvážení zpracovávat a použít k vytvoření dalšího díla. Licence přechází na Pořadatele okamžikem předání Návrhu Aplikace Pořadateli.

9.3 Odesláním přihlášky Aplikace poskytuje Soutěžící Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce. Souhlas je poskytován dobrovolně pro účely organizace Soutěže na dobu trvání Soutěže a dále po dobu 1 roku po ukončení Soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost pokračování v Soutěži a dále i předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.4 Pořadatel je oprávněn zveřejnit pořídit a zveřejnit fotografii Výherce a zveřejnit jméno, příjmení a město bydliště Výherce na sociálních sítích www.facebook.com a www.twitter.com a na stránce www.vodafone.cz/appParade a www.nadacevodafone.cz.

9.5 Výherce bere na vědomí, že všechny uvedené výhry jsou před zdaněním. Pořadatel provede srážku daně ve výši 15% a odvede příslušnému finančnímu úřadu..

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Na poskytnutí výhry není právní nárok a výhra není soudně vymahatelná.

10.2 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení. Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat Výherce a výhru nevyplatit v případě, že ani jeden ze soutěžních Návrhů Aplikací nesplní kritéria zadání, nebo dle názoru Pořadatele nevykáže potřebnou kvalitu.

10.3 Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz/appParade, nebo www.nadacevodafone.cz.

10.4 Pokud se Pořadatel důvodně domnívá, že Soutěžící porušuje tato pravidla, je oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyřadit.

10.5 Tato verze pravidel je platná a účinná od 20.5.2010.

V Praze dne 20.5.2011

Vytisknout