Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Soutěž se Samsung Galaxy S7“

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutěž se Samsung Galaxy S7“ (dále jen „soutěž“) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ani organizována ve spolupráci se společností Facebook.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 1. 3. 2016 0:00 hodin do 1. 3. 2016 23:59 hodin. V rámci doby soutěže budou společností Vodafone vyhlášena 3 soutěžní kola.  Soutěžní úkoly budou zveřejněny v době konání soutěže na firemní stránce Vodafonu na Facebooku (http://facebook.com/VodafoneCZ) s odkazem na tato kompletní pravidla.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafonu i ti, kteří zákazníky Vodafonu nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies/ a mít účet na Facebooku.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Výherce je povinen doručit Vodafonu potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání. Každý Účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: Odpovězte správně na soutěžní otázku, která zazní na konci živého vysílání na firemním profilu Vodafonu na Facebooku.

4.2 Soutěž probíhá ve 3 soutěžních kolech, pro každé ze soutěžních kol bude vyhlášena unikátní soutěžní otázka v živém vysílání na firemním profilu Vodafonu na Facebooku.

4.3 Výherce vybere Vodafone na základě těchto kritérií:

a) Účastník musí splnit úkol – Odpovědět správně na otázku položenou na konci živého vysílání na firemním profilu Vodafonu na Facebooku v době trvání soutěže do komentáře pod příspěvek se zadáním soutěžního kola

b) v případě splnění kritéria (a) postupuje Účastník do losování, ve kterém Vodafone náhodně vybere vítěze.

4.4 Účastník soutěže se může zúčastnit každého soutěžního kola pouze jednou se svým vlastním profilem na Facebooku, a to tak, že odpoví správně na soutěžní otázku do komentářů pod příspěvek se zadáním soutěže na Facebooku. Pokud Účastník vloží více odpovědí k jednomu soutěžnímu kolu, počítá se jako soutěžní ta, která byla vložena nejdříve.

4.5 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byly vloženy výhry:

  • 3x mobilní telefon Samsung Galaxy S7 + Samsung Galaxy Gear VR

5.2 Výherce vybere Vodafone podle mechaniky popsané v bodě 4.3 těchto pravidel. V každém ze tří soutěžních kol vyhrává výherce Samsung Galaxy S7 a Samsung Galaxy Gear VR.

5.3 Výherce bude vyzván Vodafonem soukromou zprávou na Facebooku k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude Vodafone potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí Vodafonu doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa) v reakci na zprávu Vodafonu na Facebooku.

5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.6 Vodafone je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 29. 2. 2016.

Vytisknout