Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Soutěž o navýšení tarifu v našem eShopu“

 1. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž „Soutěž o navýšení tarifu v našem eShopu“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Soutěž probíhá v době od 5. 5. do 16. 6. 2016 (dále jen „Doba Soutěže“) v  e-shopu společnosti Vodafone www.vodafone.cz/tarify (dále jen „E-shop“).
 3. Soutěže se mohou účastnit spotřebitelé (tzn. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), kteří se zapojí do Soutěže dle čl. 4 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“). Ze Soutěže jsou vyloučeni: (1) spotřebitelé, kteří nemají doručovací adresu na území České republiky, a (2) zaměstnanci Pořadatele a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Každý Soutěžící může získat v této Soutěži jen jednu výhru.
 4. Do Soutěže budou zařazeni Soutěžící, kteří v Době Soutěže dokončí v E-shopu objednávku tarifu Red LTE nebo Red LTE super s novým telefonním číslem, číslem přeneseným od jiného operátora, nebo s číslem od Vodafonu, a to se závazkem na 24 měsíců nebo bez závazku (dále jen „Objednaný Tarif“).
 5. Ze Soutěžících, kteří splnili podmínky stanovené v čl. 3. a 4. těchto Pravidel, bude Pořadatelem vylosován jeden Soutěžící (dále jen „Výherce“), který získá jako výhru namísto Objednaného Tarifu vyšší tarif Red LTE Premium na dobu 1 roku, aniž by platil vyšší cenu než za Objednaný tarif. Podmínkou čerpání výhry je: (1) řádná a včasná úhrada ceny Objednaného tarifu, (2) splnění podmínek souvisejících s čerpáním služeb společnosti Vodafone. V případě, že by Výherce přestal splňovat podmínky pro čerpání této výhry, je společnost Vodafone oprávněna čerpání výhry Výherci ukončit.
 6. Výherce bude Pořadatelem nejpozději do 17. 6. 2016 kontaktován na telefonním čísle uvedeným v objednávce. Výhra bude Výherci aktivována do jednoho týdne (případně v nejbližším možném termínu, půjde-li o přenos čísla do sítě Vodafonu) ode dne, kdy bude Výherce úspěšně kontaktován Pořadatelem. Pořadatel se pokusí Výherce kontaktovat třikrát.  Pokud se Pořadateli nepodaří Výherce kontaktovat, získává výhru další Soutěžící, kterého Pořadatel vylosuje, a to až do úspěšného udělení výhry.
 7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a výhry nejsou soudně vymahatelné. Výherce bere současně na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 8. Přihlášením do Soutěže souhlasí Soutěžící s těmito pravidly a uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů – kontaktní telefonní číslo, jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo soutěžícího (dále jen „Údaje“). Pořadatel je oprávněn Údaje zpracovávat pro účely realizace této Soutěže, a to po Dobu Soutěže a po dobu 1 měsíce od jejího ukončení. Údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí Údajů je dobrovolné. Poskytnutý souhlas může Soutěžící kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky Pořadatele. Zpracování takových údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Soutěžící souhlas odvolá před ukončením Soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pro případ, že se stane Výhercem v soutěži, souhlasí Soutěžící se zveřejněním svého jména, příjmení a města bydliště na stránkách www.vodafone.cz/tarify a na sociálních sítích (Facebook, Twitter), a to po dobu 1 měsíce od uplynutí Doby Soutěže.
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení bez udělení výhry. Pořadatel je oprávněn za Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 10. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
 11. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 5. 5. 2016. 

V Praze dne 5. 5. 2016

Vytisknout