Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže se společností Mastercard o telefony a data v sekci Moje nabídky

 1. Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž v sekci Moje nabídky (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 1. 11. 2017 do 20. 12. 2017 (dále jen „Doba soutěže“).
 3. Soutěžící. Soutěže se účastní každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který má doručovací adresu na území České republiky, je účastníkem služeb elektronických komunikací poskytovaných společnosti Vodafone a který se v Době soutěže přihlásí do mobilní aplikace Můj Vodafone (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je povinen na žádost Pořadateli doložit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Princip Soutěže. Výběr výherce (dále jen „Výherce“) je založen na náhodném výběru ze všech Soutěžících, kteří v Době soutěže zaplatí Vyúčtování nebo si dobijí kredit v mobilní nebo internetové samoobsluze Můj Vodafone platební kartou Mastercard. Soutěžící je zařazen do soutěže pouze jednou, bez ohledu na počet uskutečněných plateb v Době soutěže. 
 5. Výhra. Deset výherců získává v Soutěži jako výhru telefon Huawei P10, tři výherci získávají telefon Samsung Galaxy Note 8 a dvacet výherců získává datový balíček s datovým limitem 10 GB s platností jeden měsíc (dále jen „Výhra“).
 6. Kontaktování Výherce. Výherce bude o své Výhře informován prostřednictvím mobilní aplikace Můj Vodafone, a to zobrazením výherní stránky nejpozději do jednoho dne ode dne výběru Výherce.
 7. Podmínky čerpání Výhry. Podmínkou čerpání Výhry je přihlášení Výherce do mobilní aplikace Můj Vodafone na telefonním čísle Výherce u společnosti Vodafone a klikem na soutěžní banner v sekci Moje nabídky, a to nejpozději do 20. 12. 2017. Na základě přihlášení Výherce do aplikace Můj Vodafone a klikem na výherní banner je Výherce po kliknutí na banner přesměrován na webovou stránku, kde v případě výhry, nalezne kontaktní e-mailovou adresu, na kterou nejpozději do 20. 12. 2017 zašle e-mail spolu se svým telefonním číslem, se kterým získal Výhru dle těchto pravidel. Na tomto telefonním čísle bude následně kontaktován Pořadatelem za účelem dohody na způsobu předání Výhry. Standardní způsob předání výhry je odeslání výhry poštou na kontaktní adresu Výherce.
 8. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 9. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 10. Pokud se Výherce nepřihlásí do mobilní aplikace Můj Vodafone, neklikne na výherní banner nebo neodešle e-mail ve lhůtě stanovené v čl. 7. těchto Pravidel, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 11. Souhlas Soutěžícího. Přihlášením do mobilní aplikace Můj Vodafone a vstupem do sekce „Moje nabídky“ vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho telefonní číslo, případně další údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné.  Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 12. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 13. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře, za doručení e-mailové zprávy dle čl. 7 těchto Pravidel ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 14. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.vodafone.cz.
 15. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz.
 16. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 01. 11. 2017. 

Vytisknout