Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Rovnice studentského života"

1. POŘADATEL: Provozovatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic, a. s., IČ: 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl B, vložka 6064.

2. ORGANIZÁTOR: Boomerang Publishing, s. r. o., IČ: 26447657, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82867, se sídlem Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7.

3. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ: Soutěž probíhá na internetu, na webových stránkách www.student.cilichili.cz. Koná se v osmi týdenních kolech, a to v době od  22. 9. 2014 do 16. 11. 2014. Jednotlivá soutěžní kola probíhají v termínech 22. 9. 2014 až 28. 9. 2014, 29. 9. 2014 až 5. 10. 2014, 6. 10. 2014 až 12. 10. 2014, 13. 10. 2014 až 19. 10. 2014, 20. 10. 2014 až 26. 10. 2014, 27. 10. 2014 až 2. 11. 2014, 3. 11. až 9. 11. 2014, 10. 11. 2014 až 16. 11. 2014.

4. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto pravidel. Účastníci mladší 18 let se soutěže mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.

5. VSTUP DO SOUTĚŽE: Každý zájemce si může v době trvání soutěže na soutěžních stránkách volně vyplnit bez jakékoliv registrace vlastní řešení „Rovnice studentského života“. Chce-li se zájemce zapojit do této soutěže, pak po skončení hry se musí registrovat, a to pomocí svého jména, e-mailu a čísla telefonu. Zájemce, který se neregistruje, se této soutěže neúčastní a nemůže získat žádnou výhru.

6. PRŮBĚH SOUTĚŽE: Účastník musí sestavit svoje vlastní řešení „Rovnice studentského života“ na zadané téma týdne. Podoba rovnice je předdefinovaná a účastník vyplňuje jednotlivá textová pole, která jsou omezená daným počtem znaků. Pro vyplnění může využít veškeré znaky, které klávesnice nabízí. Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologii nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele, a dále neporušuje nijak rovněž práva třetích osob.

Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že soutěžící porušují tato pravidla, je oprávněn soutěžícího ze soutěže vyřadit a odstranit jeho příspěvek ze soutěže. Stejně tak je pořadatel oprávněn vyřadit ze soutěže takový příspěvek, který neodpovídá kreativnímu zadání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla hry upravovat a doplňovat.

7.  VÝHERCI SOUTĚŽE: Výhru získá registrovaný účastník, jehož příspěvek vyhodnotí odborná porota sestavená organizátorem jako nejvtipnější a nejosobitější. Každý výherce jednotlivého kola obdrží telefon Sony Xperia E1. V případě, že soutěžící v jednotlivém kole nevyhraje, může se zúčastnit i dalších kol soutěže. Vítěz jednotlivého kola již nemůže zvítězit v dalších kolech.

8. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER: Pro oznámení výher a vyžádání poštovních adres po jejich zaslání bude použita e-mailová adresa, uvedená výhercem při registraci, případně bude kontaktován telefonicky. Výherce upozorníme na jeho vítězství do dvou dnů od konce soutěžního kola. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, nebo nepodaří-li se výhru výherci doručit, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Výhry budou zasílány poštou na náklady pořadatele soutěže.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby jeho jméno a příjmení bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci soutěže na soutěžním webu a dále, aby pořadatel po dobu jednoho roku od začátku soutěže zpracovával jím sdělené osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvolání souhlasu účastníkem může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Účastník má dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze sám za sebe. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly této zásady prostřednictvím technických i organizačních prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné a pořadatel není povinen jeho důvody prokazovat.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Vyobrazení výher na propagačních materiálech je pouze ilustrační. Výherci berou na vědomí, že výhry pro ně mohou mít daňové dopady. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani osoby jim blízké.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited a jeho provozovatelem. Veškeré informace o soutěžitelích jsou poskytovány pouze a jen organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv výše uvedeným společnostem ani dalším třetím stranám.

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu a usnadnění přihlášení účastníků. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů. Další informace k soutěži najdete na soutěžních webových stránkách.

Tato pravidla jsou platná a účinná dnem 22. 9. 2014.

Vytisknout