Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže RB

  1. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 (dále jen „Vodafone“), pořádá ve spolupráci se svým obchodními partnery společností Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 49240901 a společností Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ 130 45, IČ: 49241257 (dále jako „Partneři“ a každý jednotlivě jako „Partner“), marketingovou soutěž o ceny v podobě produktů, které dodá Vodafone a Partneři (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tyto pravidla (dále jen „Pravidla“).
  2. Soutěž probíhá v období od 5.3.2012 do 30.6.2012 na 4 franšízových prodejnách Vodafone na adresách: (i) Resselovo nám. 80, Chrudim 53701, (ii) Masarykovo náměstí 86/2, 682 01 Vyškov, (iii) Náměstí 85, 757 01 Valašské Meziříčí a (iv) Kpt. Jaroše 107, 339 01 Klatovy (dále jako „Prodejny“).
  3. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky vyjma těch osob, které jsou v jakémkoli pracovním poměru k Vodafone nebo k Partnerovi a osoby jím blízké podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Soutěžící“), a to vyplněním soutěžního dotazníku na některé z Prodejen.
  4. Soutěžní dotazník bude obsahovat 6 vědomostních soutěžních otázek z oblasti služeb a produktů nabízených Vodafone a Partnery, které musí zákazník všechny zodpovědět (zaškrtnutím přímo v letáčku), přičemž Soutěžící může vybírat ze 3 možných odpovědí; součástí soutěžního dotazníku je i předtištěné pořadové číslo a dále i vyplnění jména, příjmení a telefonního čísla Soutěžícího. Pro každou Prodejnu bude sestaveno samostatné pořadí. Každý Soutěžící se může zúčastnit Soutěže pouze jednou.
  5. Po odevzdání soutěžního dotazníku získá každý Soutěžící malý dárek v hodnotě do 20,- Kč (např. šňůrka na krk, klíčenka atp.). A zároveň Soutěžící, který odevzdá vyplněný soutěžní dotazník jako každý 25.tý v pořadí získá jednu z hlavních cen, které budou upřesněny na Prodejně. Dárek i výhra bude Soutěžícímu předán přímo na Prodejně po odevzdání soutěžního dotazníku.
  6. Soutěžící bere na vědomí, že hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a výhry nejsou soudně vymahatelné. Soutěžící bere současně na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady.
  7. Odevzdáním soutěžního dotazníku vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Vodafone, jakožto správci, souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném na soutěžním dotazníku (dále jen „Údaje“), a to pro účely organizace Soutěže. Souhlas je Soutěžícím udělován dobrovolně na dobu trvání Soutěže a dále na dobu 3 měsíců po skončení Soutěže; přičemž může být kdykoli v průběhu této doby bezplatně písemně odvolán na adrese sídla Vodafone. Odvolání souhlasu může mít za důsledek nemožnost udělení výhry v soutěži. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a právo požadovat odstranění vzniklého stavu (zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v citovaném zákoně). Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
  8. Vodafone má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení.
  9. Vodafone je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na internetových stránkách www.vodafone.cz.
  10. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 5. 3. 2012.