Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže Odhal #TurboInternet

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Odhal #TurboInternet“ (dále jen soutěž) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Twitter, Inc.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž je odstartována dne 4. 4. 2014 v 14:30 hodin zveřejněním soutěžního úkolu na firemním profilu Vodafonu na Twitteru (http://twitter.com/Vodafone_CZ) s odkazem na tato kompletní pravidla. Soutěž končí určením výherce, nejpozději pak 5. 4. 2014 v 14:30 hodin.

3. Účastníci soutěže

3.1 Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Twitter uvedená na https://twitter.com/tos a mít profil na Twitteru. Pokud má uživatel na Twitteru neveřejný profil, nemůže se soutěže zúčastnit.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Pravidla soutěže

4.1 Úkolem Účastníků soutěže je určit název obce pokryté Turbo Internetem Vodafonu, a to na základě zveřejněných nápověd na Twitter účtu Vodafonu (@Vodafone_CZ). Může se jednat o nápovědy poskytnuté přímo Vodafonem nebo o odpovědi na otázky od uživatelů Twitteru. Vodafone na tyto otázky může odpovědět, ale pouze odpovědí ANO nebo NE. Otázky nebo tipy na správné odpovědi musí být poslány jako mention na @Vodafone_CZ, optimálně také s hashtagem #TurboInternet.

4.2 Pokud bude Účastník soutěže ve velkém posílat odpovědi tak, že bude v podstatě tipovat správnou odpověď (např. v desítkách), a pořadatel vyhodnotí toto chování jako obcházení pravidel, nebude na jeho odpovědi brán zřetel.

4.3 Účastník odpovídá za to, že jeho odpovědi, otázky v soutěži nebo jeho vystupování v souvislosti se soutěží neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byla vložena výhra: 1x Samsung Galaxy S4 mini.

5.2 Výhercem se stane ten, kdo jako první správně napíše název obce, kterou má Vodafone na mysli.  V případě, že správně odpoví víc Účastníků, rozhodne o jejich pořadí to, kdo odpověděl dříve.

5.3 Výherce bude vyzván Vodafonem na Twitteru k doručení svých kontaktních údajů v rozsahu jméno, příjmení, a poštovní adresa, např. přes soukromou zprávu na Twitteru.

5.4 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.5 Vodafone je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, uživatelské jméno na Twitteru a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Posláním soutěžního tweetu (odpovědi či otázky pro zjištění správné odpovědi) vyjadřuje Účastník souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, a to svého profilu na Twitteru a pro případ, že se stane výhercem i jména a příjmení a poštovní adresy. Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně pro účely organizace soutěže na dobu trvání soutěže a po dobu 3 měsíců po ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 4. 4. 2014.

Vytisknout