Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže o telefony Huawei P8 lite a Samsung Galaxy A3

Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutěž o telefony Huawei P8 lite a Samsung Galaxy A3“ (dále jen „soutěž“) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“)./p>

Společnost Vodafone pořádá soutěž ve spolupráci s marketingovou agenturou McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem Riegrovy Sady 28, 120 00, Praha 2, IČO 17046041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 2080 (dále jen „agentura“).

Soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Instagram ani se společností Facebook.

Soutěž probíhá v době od 24. 8. 2015 00:00 hod. do 15. 11. 2015 23:59 hod.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – nepodnikatel starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafonu i ti, kteří zákazníky Vodafonu nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a agentury Vodafonu a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.

Soutěžní kola se dělí na:

(1)  běžná soutěžní kola, která se shodují s kalendářními týdny, po které soutěž probíhá, a

(2) mimořádná soutěžní kola, která mohou být společností Vodafone vyhlášena mimo rámec běžných soutěžních kol.>

Soutěžícím se stává fyzická osoba starší 15 let, která v době konání soutěžního kola odešle v rámci soutěže svůj soutěžní příspěvek (dále jen „soutěžní příspěvek“), a to:

(1)  v rámci běžných soutěžních kol soutěžící musí nasdílet na svůj instagramový profil fotografii nebo video a označí ji hashtagem #necekamziju. Účastníci soutěže musí mít vytvořený osobní instagramový profil a sledovat český instagramový profil značky Vodafone (https://instagram.com/vodafonecz/),

(2) v rámci mimořádných soutěžních kol musí soutěžící nasdílet jiný soutěžní příspěvek podle soutěžního úkolu vyhlášeného pro dané mimořádné kolo společností Vodafone na jejím profilu na Facebooku.

Výherci v každém soutěžním kole budou vybíráni porotou na straně pořadatele soutěže, porota se skládá ze 3 členů. Výběr bude proveden na základě nejvíce kreativního a esteticky zajímavého zpracování soutěžního příspěvku. Výherci budou o svých výhrách informováni nejdříve následující den, nejpozději pak do tří dnů po skončení daného soutěžního kola v aplikaci Instagram, a to komentářem přímo pod svým výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali pořadatele soutěže přes soukromou zprávu na Instagramu a zaslali kontaktní e-mail, na kterém budou dohodnuty detaily k předání výhry. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 30 dnů od data doručení adresy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Výhry pro běžná soutěžní kola tvoří celkem 12 mobilních telefonů, které společnost Vodafone rozdá výhercům během 12 soutěžních kol. Rozdělení výher v soutěžních kolech od 24. 8. 2015:

 1. soutěžní kolo – Huawei P8 lite bílá
 2. soutěžní kolo – Samsung Galaxy A3
 3. soutěžní kolo – Huawei P8 lite černá
 4. soutěžní kolo – Samsung Galaxy A3
 5. soutěžní kolo – Huawei P8 lite bílá
 6. soutěžní kolo – Samsung Galaxy A3
 7. soutěžní kolo – Huawei P8 lite černá
 8. soutěžní kolo – Samsung Galaxy A3
 9. soutěžní kolo – Huawei P8 lite bílá
 10. soutěžní kolo – Samsung Galaxy A3
 11. soutěžní kolo – Huawei P8 lite černá
 12. soutěžní kolo – Samsung Galaxy A3

Výhry pro mimořádná soutěžní kola budou zveřejněny společností Vodafone současně s vyhlášením mimořádného soutěžního kola.

Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může v rámci soutěže pouze jednou.

Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak bude příslušná výhra převedena do dalšího týdne. Nevydané výhry z posledního týdne soutěže propadnou pořadateli.

Výhercem soutěže může být pouze ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Výherce je povinen doručit Vodafonu potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Sdílením soutěžního příspěvku  vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí se zveřejněním soutěžního příspěvku společností Vodafone na jejich internetových stránkách, na síti Instagram, Facebook a Twitter.

Soutěžící souhlasí s pořízením a použitím fotografií nebo videí jeho osoby a se zveřejněním jeho jména, příjmení a města bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže a marketingové účely společnosti Vodafone po dobu 2 let od ukončení soutěže.

Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek splňuje podmínky pro zveřejnění na síti Instagram a Facebook – zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití soutěžního příspěvku  od všech osob, které jsou v soutěžním příspěvku uvedeny či zachyceny, a odpovídá za to, že uveřejněním soutěžního příspěvku v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob.

Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.

Tato verze pravidel je platná a účinná od 17. 8. 2015

Vytisknout