Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže o iPhone 8 Red 64 GB na Facebooku

 1. Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž na Facebooku a prodejnách Vodafone (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba platnosti soutěže
  Soutěž probíhá od 12. 6. 2018 do 18. 6. 2018, a to v následujících kolech (dále jen „soutěžní kola“):
  1. kolo: 12.6. od 8:00 do 23:59
  2. kolo: 13.6. od 8:00 do 23:59
  3. kolo: 14.6. od 8:00 do 23:59
  4. kolo: 15.6. od 8:00 do 23:59
  5. kolo: 16.6. od 8:00 do 23:59
  6. kolo: 17.6. od 8:00 do 23:59
  7. kolo: 18.6. od 8:00 do 23:59
 3. Soutěžící
  Soutěže se účastní každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který má doručovací adresu na území České republiky, je účastníkem služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Vodafone a který se v Době soutěže přihlásí do mobilní aplikace Můj Vodafone (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je povinen souhlas na žádost Pořadatele doložit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Princip soutěže
  Soutěžní úkol zní: udělejte snímek obrazovky aplikace Můj Vodafone (sekce více - měření rychlosti - historie měření nebo na http://www.vodafone.cz/rychlost) s aktuálním datem měření s co nejvyšší rychlostí stahování dat na LTE síti a tuto fotku nahrajte jako komentář soutěžního příspěvku.

  Každé kolo je vyhlášeno soutěžním příspěvkem na facebookové stránce Vodafonu (https://www.facebook.com/vodafoneCZ/). Datum měření se musí shodovat s datem nahrání snímku na Facebook. 

  Výherce bude v každém soutěžním kole vybrán na základě vloženého snímku obrazovky s nejvyšší rychlostí stahování dat. Pokud bude výsledek shodný u více nahraných snímků, rozhoduje vyšší rychlost nahrávání. Pokud bude výsledek shodný i nadále, rozhoduje dřívější čas nahrání snímku pod soutěžní příspěvek. 

  Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může v rámci soutěže pouze jednou v soutěžních kolech.

  Soutěžní příspěvek musí být nahrán na Facebook v době konání soutěže.

  Není povoleno jakkoliv snímek obrazovky nadále upravovat. Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

 5. Výhra
  Výhrou je 7 telefonů značky Apple, typ: iPhone 8 Red 64 GB. (dále jen „Výhra“).
 6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry
  Výherce bude o výhře informován Vodafonem na Facebooku k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude Vodafone potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.

  Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, který vložil snímek obrazovky s druhou nejvyšší rychlostí.

  Aby mohl výherce získat cenu, musí Vodafonu doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa). 

  Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

  Vodafone je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek, město bydliště a fotografii výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

 7. S Výhercem se následně dohodne na způsobu předání Výhry. Standardní způsob předání výhry je odeslání výhry poštou na kontaktní adresu Výherce.
 8. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 9. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 10. 10. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat do 10 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 11. Souhlas soutěžícího
  Odesláním snímku obrazovky na Facebook Vodafonu či vyplněním dotazníku na prodejně vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho telefonní číslo, případně další údaje, které Pořadateli poskytne.
  Dále soutěžící souhlasí s tím, že ho můžeme kontaktovat s naší obchodní nabídkou. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 12. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 13. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře, za doručení e-mailové či Facebook zprávy dle čl. 7 těchto Pravidel ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 14. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.vodafone.cz.
 15. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz.
 16. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 12.6.2018. 

Vytisknout