Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Mikulášská soutěž“

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Mikulášská soutěž“ (dále jen soutěž) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ani organizována ve spolupráci se společností Twitter.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž je odstartována dne 2. 12. 2015 v 12:00 hodin zveřejněním soutěžního úkolu na firemním profilu Vodafonu na Twitteru (http://twitter.com/Vodafone_CZ) s odkazem na tato kompletní pravidla. Soutěž končí 5. 12. 2015 v 12:00 hodin.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – nepodnikatel starší 15 let. Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafonu i ti, kteří zákazníky Vodafonu nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Twitter uvedená na https://twitter.com/tos a mít profil na Twitteru. Pokud má uživatel na Twitteru neveřejný profil, nemůže se soutěže zúčastnit.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Výherce je povinen doručit Vodafonu potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: Napište nám originální básničku pro Mikuláše.

4.2 Vodafone hodnotí originalitu provedení. Není tedy určena konkrétní správná podoba soutěžního příspěvku. Vítězný příspěvek vybere 5členná porota složená ze zástupců Vodafonu.  

4.3 Každý Účastník se může zúčastnit pouze jednou se svým vlastním profilem na Twitteru, a to tak, že soutěžní Tweet pošle jako reply na účet @Vodafone_CZ.

4.4 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byly vloženy výhry:

  • 1. místo: Chytré hodinky Alcatel One Touch Watch
  • 2. – 6. místo: Powerbanka
  • 7. – 10. místo: Rukavice pro dotykové telefony

5.2 Výherce určí 5členná porota složená ze zástupců Vodafonu.

5.3 Výherce bude na Twitteru (přes reply nebo soukromou zprávou) vyzván Vodafonem k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude porota potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do tří dnů po skončení soutěže.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí Vodafonu doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, datum narození) přes soukromou zprávu na Twitteru.

5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.6 Vodafone je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 2. 12. 2015.

Vytisknout