Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla soutěže kuličky

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen jako „Vodafone“ nebo jako „pořadatel“).

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Team Red s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Nádražní čp. 762/32, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl C, vložka 85870, IČ: 264 96 429 (dále jen jako „organizátor“).

3. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v době od 1. 2. 2012 do 29. 2. 2012

Soutěž je určena pro zákazníky následující prodejny (dále jako „Soutěžní místo“), a to po dobu konání soutěže:

Prodejna Vodafonu, OC Albert Hypermarket, Obchodní 111, 251 01, Čestlice

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a organizátora soutěže a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že společnost Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

5. Princip soutěže a získání výhry

Soutěže se může zúčastnit Účastník, který obdrží soutěžní leták (dále jako „Soutěžní Leták“). Soutěžní letáky jsou Účastníkům rozdávány hosteskami Vodafonu. Účastník je ten, který obdrží Soutěžní Leták a dostaví se do Soutěžního místa v době trvání soutěže. Celkový počet letáků je 2000ks. Každý Účastník může odpovědět pouze jedenkrát za dobu trvání soutěže.

Soutěž se skládá ze soutěžní otázky:

(a) Soutěžní otázka

Tato část soutěže je založena na principu vědomostní soutěže. Účastník vhodí soutěžní lístek ze soutěžního letáku do sběrného boxu, který je součástí stojanu s nádobou s kuličkami. Pouze zcela vyplněný soutěžní lístek je platný. Soutěžní lístky s chybějícími nebo neúplnými údaji budou vyřazeny ze soutěže. Součástí soutěžního lístku je vědomostní otázka „Kolik kuliček celkem se nachází v nádobě?“. Tato nádoba je taktéž součástí instalace Soutěžního místa. Účastník, který správně odpoví na soutěžní otázku nebo Účastník, jehož odpověď se nejblíže shoduje se správnou odpovědí, získá hlavní výhru. V případě, že správně odpoví více Účastníků nebo bude odpověď více Účastníků stejně blízko skutečnému počtu, výhru získává každý takovýto Účastník. V soutěži bude udělen jako hlavní výhra telefon Nokia C5-03. O získání hlavní výhry ze soutěžních lístků bude účastník informován zástupcem firmy Vodafone telefonicky do 2 týdnů od ukončení soutěže. Pokud o výhru nebude mít účastník zájem, jejím odmítnutím nebo nevyzvednutím si výhry na výhru ztrácí nárok a tato bude postoupeno dalšímu účastníkovi v pořadí. Hlavní výhra bude předána přímo na daném Soutěžním místě, na kterém ji Účastník soutěže řádně získal.

6. Práva a povinnosti Vodafone

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Vodafone je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. Vodafone si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají společnosti Vodafone.

7. Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, telefonního čísla a elektronické adresy, a to za účelem vyhodnocení soutěže. Společnost Vodafone je dále oprávněna zpracovávat výše uvedené osobní údaje a dále údaj o stávajícím mobilním operátorovi Účastníka pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu tří let od jejich poskytnutí. Účastník souhlasí s pořízením fotografie jeho osoby a uveřejněním této fotografie, včetně uvedení jeho jména a příjmení, na síti internet a bezúplatně poskytuje pořadateli souhlas s pořízením a užitím fotografie Účastníka, a to po dobu neomezenou ke všem způsobům užití celosvětově prostřednictvím sítě internet za účelem organizace soutěže a pro marketingové a obchodní účely pořadatele. Účastník soutěže dále souhlasí, aby jej společnost Vodafone informovala (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů, zejména elektronické adresy. Účastník soutěže souhlasí také s tím, aby Vodafone přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o Účastníkovi zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů společnost Vodafone ukončí v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné Účastníkovi cenu předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Účastník, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může Vodafone požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má Účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

8. Odpovědnost

Vodafone tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

9. Zveřejnění pravidel

Tato oficiální pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na Soutěžním místě a na www.vodafone.cz/web/pravni_podminky/marketingove_souteze

Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.

V případě rozporu mezi textem pravidel a textem dalších materiálů k soutěži (zejména soutěžní letáky) má text pravidel přednost.

Pravidla jsou platná a účinná od 1. 2. 2012.

Vytisknout