Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „KECKY“

 1. POŘADATEL: Provozovatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl B, vložka 6064.
 2. ORGANIZÁTOR: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, IČ 170 46 041, Praha 2, Riegrovy sady čp. 28, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2080.
 3. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ: Soutěž probíhá na Internetu, ve speciální aplikaci na webových stránkách www.vodafone.cz/predplacene-karty , a to v době od  28.7. 2014  do 31.8.2014.
 4. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto pravidel. Účastníci mladší 18 let se soutěže mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.
 5. VSTUP DO SOUTĚŽE.Každý zájemce si může v době trvání soutěže v aplikaci na soutěžních stránkách volně zahrát bez jakékoliv registrace hru „kecky“. Chce-li se zájemce zapojit do této soutěže, pak po skončení hry se může registrovat, a to pomocí svého jména a emailu. Zájemce, který se neregistruje, se této soutěže neúčastní a nemůže získat žádnou výhru.
 6. HRA V APLIKACI. Hra je založena na správném zvolení po sobě jdoucích znaků – navigačních šipek. Šipky jsou zobrazeny vždy v předstihu několika šipek a úkolem hráče je ve správný moment zvolit stejnou směrovou šipku na svém mobilním zařízení, které slouží jako ovládací konzole a je propojena s hrou zobrazenou v počítači. Moment, kdy má uživatel zvolit správný znak je ve hře pevně určen, graficky znázorněn a během hry se nemění. Hra je časově omezena na dvě minuty. Přesná pravidla hry jsou uvedena přímo v aplikaci na soutěžních stránkách. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla hry upravovat a doplňovat.
 7. VÝHERCI SOUTĚŽE.  Výhru získá registrovaný účastník, který zahájí svou hru v aplikaci na předem stanoveném místě v pořadí všech registrovaných her účastníků, přičemž hrál vždy celé dvě minuty a získal  minimálně dva body Výherní pořadí stanovil organizátor takto:.
  • na každém padesátém místě v pořadí vyhrává účastník klíčenku; a to až do vyčerpání zásob v počtu 100 kusů klíčenek;
  • účastník s nejvyšším dosaženým skóre a účastník s největším počtem odehraných her vyhrává sedací pytel; celkem tedy jsou k dispozici dva sedací pytle.
 8. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER. Pro oznámení výher a vyžádání poštovních adres po jejich zaslání bude užita e-mailová adresa, uvedená výhercem při registraci. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, nebo nepodaří-li se výhru výherci doručit, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Výhry budou zasílány poštou na náklady pořadatele soutěže.
 9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby jeho jméno a příjmení bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci soutěže na soutěžním webu a dále, aby pořadatel po dobu jednoho roku od začátku soutěže zpracovával jím sdělené osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvolání souhlasu účastníkem může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Účastník má dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
  • Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze sám za sebe. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly této zásady prostřednictvím technických i organizačních prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné a pořadatel není povinen jeho důvody prokazovat.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
  • Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry se vydávají do vyčerpání zásob. Vyobrazení výher na propagačních materiálech jed pouze ilustrační.
  • Výherci berou na vědomí, že výhry pro ně mohou mít daňové dopady.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani osoby jim blízké.
  • Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace, doručení zpráv či výher.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.
  • Tato soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se společností Facebook Inc. nebo FacebookIreland Limited a jeho provozovatelem. Veškeré informace o soutěžitelích jsou poskytovány pouze a jen organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv výše uvedeným společnostem.
  • Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu a usnadnění přihlášení účastníků. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
  • Další informace: soutěžní webové stránky.
  • Tato pravidla jsou platná a účinná dnem  2.9.2014

Vytisknout