Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže #jetovtobě

 1. Pořadatel Soutěže. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž „#jetovtobě“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“). Mimořádná soutěžní kola (dle čl. 2 písm. (b) těchto Pravidel pořádá Pořadatel ve spolupráci s marketingovou agenturou McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem Riegrovy Sady čp. 28, 120 00 Praha 2, IČO 17046041, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2080 (dále jen „Agentura“).
 2. Doba soutěže a soutěžní kola. Soutěž probíhá v době od 1.8. 2016 do 3. 10. 2016 (dále jen „Doba soutěže“), a to:
  1. v rámci soutěžních kol na akcích (dále jen „Soutěžní kola na akcích“) vyhlašovaných na veřejně přístupných akcích Pořadatele (dále jen „Akce“),
  2. v rámci soutěžních kol na sociálních sítích (dále jen „Soutěžní kola na sociálních sítích“) vyhlašovaných na webových stránkách Pořadatele www.vodafone.cz/jetovtobe nebo na sociálních profilech Pořadatele nebo známých osobností, které spolupracují s Pořadatelem a Agenturou (dále jen „Osobnosti“) a dále
  3. v rámci mimořádných soutěžních kol (dále jen „Mimořádná soutěžní kola“) realizovaných Pořadatelem k poslednímu dni každého kalendářního měsíce během Doby soutěže. 
   Sociálními profily se pro účely této Soutěže rozumí sociální profily na těchto sociálních sítích: Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat a YouTube (dále jen „Sociální profily“).
 3. Seznam Osobností a Akcí. Seznam Osobností a seznam Akcí včetně místa a doby jejich konání je uveden na internetových stránkách www.vodafone.cz/jetovtobe.
 4. Soutěžící. Soutěže se mohou účastnit spotřebitelé (tzn. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), kteří jsou držiteli platného průkazu ISIC, jsou ve věku od 15 do 26 let včetně a zapojí se do Soutěže dle čl. 6 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je povinen na žádost Pořadateli doložit. Ze Soutěže jsou vyloučeni: (1) spotřebitelé, kteří nemají doručovací adresu na území České republiky, a (2) zaměstnanci Pořadatele, Agentury a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 5. Princip Soutěže. Výběr výherců (dále jen „Výherci“) v Soutěžních kolech na sociálních sítích je založen na principu výběru nejlepších (kreativita, originalita a estetické zpracování) soutěžních příspěvků Soutěžících (dále jen „Soutěžní příspěvek“) na soutěžní úkol vyhlášený Pořadatelem nebo některou z Osobností. Výhercem v Soutěžních kolech na akcích se stává každý Soutěžící, který se zúčastní dané Akce a zaregistruje se dle bodu 6.(a) těchto Pravidel. Výběr Výherců v Mimořádných soutěžních kolech je založen na náhodném výběru ze všech registrovaných Soutěžících, kteří v Době soutěže doposud nevyhráli.  
 6. Zařazení Soutěžícího do Soutěže. Do Soutěže budou zařazeni Soutěžící, kteří:
  1. v Soutěžních kolech na akcích:
   - se v Době soutěže zaregistrují k účasti v této Soutěži na k tomu určené webové stránce přístupné na základě speciálního linku; tento link může získat každý Soutěžící na kterékoliv Akci pořádané v Době soutěže Pořadatelem; 
  2.  v Soutěžních kolech na sociálních sítích:
   - zrealizují svůj Soutěžní příspěvek dle soutěžního úkolu vyhlášeného na webových stránkách Pořadatele www.vodafone.cz/jetovtobe nebo na sociálním profilu Pořadatele nebo některé Osobnosti, a to způsobem a ve lhůtě uvedené v rámci zadání soutěžního úkolu, a v případě získání Výhry se zaregistrují na k tomu určené webové stránce přístupné na základě speciálního linku zaslaného Pořadatelem;
  3. v Mimořádných soutěžních kolech:
   - se v Době soutěže zaregistrují k účasti v této Soutěži na k tomu určené webové stránce. 
 7. Počet Soutěžních příspěvků. Každý Soutěžící může do Soutěže přispět neomezeným počtem Soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může v rámci celé Soutěže pouze jednou. Stejně tak v Soutěžních kolech na akcích a v Mimořádných soutěžních kolech může být Soutěžící vybrán jako Výherce pouze jednou.
 8. Výběr Výherců v Soutěžních kolech na akcích a v Soutěžních kolech na sociálních sítích. 

  (a) Soutěžící, kteří splnili podmínky stanovené v čl. 4. a 6. písm. (a)těchto Pravidel, se stávají Výherci Soutěžních kol na akcích. Počet Výherců pro jednotlivá Soutěžní kola na akcích není omezen.
  (b) Ze Soutěžících, kteří splnili podmínky stanovené v čl. 4. a 6. písm. (b) těchto Pravidel bude v každém Soutěžním kole na sociálních sítích vybrán určitý počet Výherců. Počet Výherců pro každé Soutěžní kolo na sociálních sítích bude zveřejněn spolu se zadáním soutěžního úkolu. Výherci budou vybíráni v Soutěžních kolech na sociálních sítích Pořadatelem nebo Osobností, podle toho, kdo dané soutěžní kolo vyhlásil. Výběr bude proveden na základě nejvíce kreativního, originálního a esteticky zajímavého zpracování Soutěžního příspěvku.

 9. Výběr Výherců v Mimořádných soutěžních kolech. Ze Soutěžících, kteří splnili podmínky stanovené v čl. 4. a 6. písm. (c) těchto Pravidel, bude Pořadatelem v jednotlivých Mimořádných soutěžních kolech náhodně vybráno celkem 300 Výherců, a to nejpozději do 14 dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce.
 10. Výhra. Každý Výherce získá jako výhru:
  1. slevu ve výši 67% ze základní ceny tarifu #jetovtobě (dále jen „Tarif“) platnou po dobu 12 měsíců od aktivace Tarifu (dále jen „Tarif se slevou“);
  2. a v případě, že si Výherce sám aktivuje Tarif se slevou dle těchto Pravidel, získá současně Tarif se slevou pro 3 další osoby, které určí (dále jen „Přítel“); 
   (vše dále jen „Výhra“).
   Tarif poskytuje společnost Vodafone v souladu s Podmínkami tarifu #jetovtobě a platným Ceníkem služeb Vodafone, jejichž aktuální znění je k dispozici na stránkách www.vodafone.cz. 
 11. Kontaktování Výherců Soutěžních kol na akcích. Výherci Soutěžních kol na akcích budou o svých Výhrách informováni Pořadatelem e-mailem odeslaným na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou Výhercem při registraci do Soutěže, a to nejpozději do 1 měsíce od posledního dne příslušné Akce Pořadatele. E-mail bude obsahovat unikátní link do eShopu Pořadatele, kde bude mít Výherce možnost si nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení unikátního linku do eShopu aktivovat Tarif se slevou. 
 12. Kontaktování Výherců Soutěžních kol na sociálních sítích. Výherci Soutěžních kol na sociálních sítích budou o svých Výhrách informováni Pořadatelem nebo Osobností prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti, nebo prostřednictvím reakce na Soutěžní příspěvek Výherce na sociální síti s výzvou, aby zaslali kontaktní e-mailovou adresu, anebo e-mailem na adresu, kterou Výherce uvedl při plnění soutěžního úkolu. Na tuto e-mailovou adresu bude Pořadatelem nejpozději do 1 měsíce od jejího poskytnutí zaslán speciální link na webovou stránku, kde se Výherce musí zaregistrovat. Na základě této registrace mu bude odeslán e-mail obsahující unikátní link do eShopu Pořadatele, kde bude mít Výherce možnost si nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení unikátního linku do eShopu aktivovat Tarif se slevou. 
 13. Kontaktování Výherců Mimořádných soutěžních kol. Výherci Mimořádných soutěžních kol budou o svých Výhrách informováni Pořadatelem e-mailem odeslaným na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou Výhercem při registraci do Soutěže, a to nejpozději do 14 dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce. E-mail bude obsahovat unikátní link do eShopu Pořadatele, kde bude mít Výherce možnost si nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení unikátního linku do eShopu aktivovat Tarif se slevou. 
 14. Přátelé. Pořadatel vyzve Výherce nejpozději do 3 měsíců od aktivace Tarifu se slevou formou e-mailu, SMSkou nebo sdělením v aplikaci Můj Vodafone k určení Přátel, kteří v případě jejich zájmu a pokud splní podmínky pro čerpání Výhry stanovené těmito Pravidly, získají Tarif se slevou. V případě, že si Výherce sám Tarif se slevou neaktivuje, nemůže určit Přátele. Výherce předá Pořadateli emailové adresy Přátel, a to prostřednictvím formuláře dostupného v aplikaci Pořadatele Můj Vodafone. Pořadatel pak formou emailu požádá Přátele o potvrzení zájmu o získání Výhry, a to vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na speciální webové stránce přístupné na základě unikátního linku zaslaného v emailu. Po úspěšném odeslání registračního formuláře obdrží Přítel od Pořadatele e-mail s unikátním linkem do eShopu Pořadatele, kde bude mít možnost si nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení unikátního linku do eShopu aktivovat Tarif se slevou. Přítel není oprávněn určit další Přátele.
 15. Aktivace Tarifu se slevou. Výherce/ Přítel si může Tarif se slevou aktivovat s novým telefonním číslem, číslem přeneseným od jiného operátora, nebo se stávajícím číslem od společnosti Vodafone s paušální platební metodou. Pokud je Výherce/ Přítel stávajícím zákazníkem Vodafone a bude si chtít aktivovat Tarif se slevou na svém stávajícím telefonním čísle, bude po zadání tohoto čísla a přístupového hesla přesměrován z eShopu do internetové samoobsluhy Můj Vodafone, kde bude moci o změnu tarifu požádat.
 16. Podmínky aktivace a čerpání Tarifu se slevou. Podmínkou aktivace Tarifu se slevou je splnění podmínek stanovených v čl. 4 těchto Pravidel. Podmínkou aktivace a čerpání Tarifu se slevou je: (1) splnění veškerých podmínek aktivace a čerpání služeb společnosti Vodafone včetně Podmínek tarifu #jetovtobě a Ceníku služeb Vodafone a (2) řádná a včasná úhrada ceny Tarifu se slevou. V případě, že by Výherce/ Přítel přestal splňovat podmínky pro čerpání Výhry, je společnost Vodafone oprávněna čerpání Výhry Výherci/ Příteli ukončit. Výherci/ Příteli bude v tomto případě deaktivována sleva z ceny Tarifu se slevou a Vodafone bude Výherci/ Příteli účtovat základní cenu Tarifu dle Podmínek tarifu #jetovtobě a platného Ceníku služeb Vodafone.
 17. Prodloužení doby čerpání Tarifu se slevou. Vodafone si vyhrazuje právo v budoucnu rozhodnout o prodloužení doby čerpání Výhry (poskytování Tarifu se slevou). Pokud se Vodafone rozhodne v budoucnu Výhru Výhercům/ Přátelům, kteří nadále splňují podmínky definované v čl. 4 těchto Pravidel, prodloužit, učiní tak u všech Výherců/ Přátel. O prodloužení bude Vodafone Výherce/ Přátele informovat formou SMS v dostatečném předstihu, minimálně však 1 měsíc předem.
 18. Výherce/ Přítel bere na vědomí, že hodnotu Výher nelze vyplatit v hotovosti a Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výherce/ Přítel bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 19. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 20. Pokud Výherce nebo Přítel možnosti aktivovat si Tarif se slevou nevyužije, nebo aktivaci Tarifu se slevou z důvodů na straně Výherce/ Přítele nelze dokončit, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 21.  Souhlas Soutěžícího. Registrací k účasti v Soutěži (Soutěžní kola na akcích nebo Mimořádná soutěžní kola) nebo realizací Soutěžního příspěvku způsobem určeným v zadání soutěžního úkolu (Soutěžní kola na sociálních sítích) vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním těchto osobních údajů - jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa, věk, informace o tom, že je studentem (dále jen „Údaje“), a to pro účely a po Dobu soutěže, a dále pro marketingové účely Pořadatele včetně zasílání obchodních sdělení po dobu 12 měsíců od poskytnutí takových Údajů. Údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí Údajů je dobrovolné.
 22. Souhlas Přítele. Registrací Přítel vyjadřuje souhlas s podmínkami čerpání Výhry uvedenými v těchto Pravidlech a bere na vědomí, že data poskytnutá při registraci budou zpracovávána pro účely poskytnutí Výhry, budou-li splněny podmínky pro její čerpání.
 23. Výherce/ Přítel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho údaje budou zpracovávány v rozsahu údajů uvedených v Podmínkách tarifu #jetovtobě, a to pro účely čerpání Výhry, a to po dobu čerpání Výhry. 
 24. Výherce bere na vědomí, že Pořadatel je oprávněn, v případě dotazu Přítele, jej informovat o tom, kdo údaje Přítele Pořadateli poskytl. 
 25. Odvolání souhlasu. Poskytnutý souhlas může Soutěžící/ Výherce/ Přítel kdykoli odvolat, a to bezplatně zasláním e-mailu na adresu soutez@vodafone.cz. Zpracování takových údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Soutěžící souhlas odvolá před ukončením Soutěže, nebude možné mu Výhru předat. 
 26. Informace o zpracování osobních údajů. Soutěžící/ Výherce/ Přítel má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Soutěžící/ Výherce/ Přítel, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů. 
 27. Souhlas Výherce. V případě, že se Soutěžící stane Výhercem v Soutěži, souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení na www.vodafone.cz nebo na Sociálním profilu Pořadatele. Výherce je oprávněn kdykoliv takto udělený souhlas odvolat.
 28. Soutěžní příspěvek. Soutěžící realizací Soutěžního příspěvku způsobem určeným v zadání soutěžního úkolu souhlasí se zveřejněním Soutěžního příspěvku Pořadatelem na jeho internetových stránkách a Sociálních profilech. Soutěžící odpovídá za to, že Soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, neoprávněně nezasahuje do práv třetích osob, není v rozporu s dobrými mravy, nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy Pořadatele a splňuje podmínky pro zveřejnění na internetu a sociálních sítích (zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah atp.). Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití Soutěžního příspěvku od všech osob, které jsou v Soutěžním příspěvku uvedeny či zachyceny. 
 29. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 30. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře ani za aktivaci Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výher v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výher. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 31.  Soutěž není pořádána ve spolupráci se společnostmi provozujícími sociální sítě Facebook, Instragram, Twitter, Snapchat, YouTube. 
 32. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.vodafone.cz. 
 33. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz.
 34. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 30. 9. 2016.

Vytisknout