Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže #jetovtobě - “Vyhraj ve výzvě Bena Cristovao”

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Vyhraj ve výzvě Bena Cristovao“ (dále jen „soutěž“) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“) a Championship Music s.r.o. se sídlem Jablonecká 706, 190 00  Praha 9, IČO: 24844853, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C. vložka 17179712 (dále jako „spolupořadatel“ nebo „Championshop Music“).

1.2 Společnost Vodafone a Championship Music pořádají soutěž ve spolupráci s marketingovou agenturou McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem Riegrovy Sady 28, 120 00, Praha 2, IČO 17046041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 2080 (dále jen „agentura“).

1.3 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook a Instagram. Tato soutěž současně není ani žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována uvedenými společnostmi a ani nijak jinak s nimi nesouvisí.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 1. 9. 2017 do 25. 9. 2017 dále jen „doba konání soutěže“ na území České republiky.

2.2 Soutěžní úkol (viz odst. 4.1) bude zveřejněn v době konání soutěže na Facebook stránce Bena Cristovao (odkaz: www.facebook.com/Cristovao.Ben).

2.3 Soutěžní úkol lze plnit na Facebook stránce Bena Cristovao pod příslušným příspěvek nebo emailem na emailovu adresu ben@jetovtobe.cz.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je ve věku 16–26 let a má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce, který na případnou výzvu agentury musejí doložit v písemné formě. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafonu i ti, kteří zákazníky Vodafonu nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/terms a mít účet na Facebooku.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol který bude zveřejněn na výše uvedené Facebook stránce Bena Cristovaa: Nahraj svůj vlastní song a pošli ho pod Benův příspěvek s hashtagem #jetovtobě nebo ho pošli emailem na emailovou adresu ben@jetovtobe.cz (dále jen „soutěžní příspěvek“). Soutěžním příspěvkem může být pouze audio- anebo video- nahrávka se zpěvem samotného soutěžícího a případným hudebním doprovodem.

4.2 Soutěžní příspěvek musí být nahrán jedním ze způsobů popsaných v bodě 2.3 těchto pravidel, a v období 1. 9. 2017 – 25. 9. 2017 (dále jen „základní kolo“). Soutěžní příspěvek musí být zaslán formou odkazu anebo musí splňovat tyto technické podmínky: video ve formátu mp4, jinak nemusí být do soutěže zařazen. 

4.3 Po skončení základního kola soutěže budou nejlepší soutěžící (maximální počet semifinalistů je 30) osloveni pořadatelem, spolupořadatelem nebo agenturou a budou pozváni na semifinále, které se bude konat v rámci akce Vodafone YouFest v sobotu 30. 9. 2017 (dále jen „semifinále“). Na semifinále vystoupí pozvaní soutěžící před porotou. 10 nejlepších dle poroty bude dále pozváno na finále, které se bude konat 10. 10. 2017 (dále jen „finálové kolo“). Z finálového kola bude vybrán jeden výherce.

4.4 Postupující soutěžící pro semifinále, finálové kolo a výherce finálového kola bude vždy vybrán Benem Cristovao a porotou na straně pořadatele a spolupořadatele soutěže. Výběr bude proveden na základě kreativity, originality, zdokumentované dovednosti a estetického zpracování soutěžního úkolu.

4.5 Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství originálních soutěžních úkolů, avšak vyhrát může v rámci soutěže pouze jednou.

4.6 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek a úkol neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele a spolupořadatele. Pokud se pořadatel nebo spolupořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže bez jakékoliv náhrady vyřadit.

4.7 Účastník pro případ výhry uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že záznamy pořízené v rámci realizace výher (zejména nahrávka ve spolupráci s Benem Cristovao, videoklip k hudbě, záznam vystoupení na koncertu Bena Cristovao apod.)  může pořadatel zpracovat a šířit v rámci své propagace ve všech komunikačních médiích, zejména na Internetu, a to po dobu dvou roků ode dne skončení této soutěže. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na Internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.   

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byla vložena výhra:

  • 1x zajištění nahrání hudby ve spolupráci s Benem Cristovao, pořízení videoklipu k hudbě, výprava do Abbey Road v Londýně s pokrytím nákladů na dopravu tam i zpět, vystoupení na koncertu Bena Cristovao a možnost další spolupráce. Výhra bude realizována do konce roku 2017 (dále jen „výhra“).

5.2 Soutěžící pro semifinále, finálové kolo a výherce vybere Vodafone a Championship Music podle mechaniky popsané v bodě 4.4 těchto pravidel.

5.3 Výherce bude o výhře informován Championship Music na Facebooku skrze soukromou zprávu k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude Vodafone potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže. Soutěžící, který zaslal soutěžní příspěvek E-mailem, bude kontaktován formou odpovědi na svůj E-mail.  

5.4 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, kterého opět vybere porota.

5.5 Aby mohl výherce získat výhru, musí Vodafonu doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, poštovní adresa a email).

5.6 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 3 dní od výzvy, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.7 Vodafone a Championship Music je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek, město bydliště a fotografii výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

5.8 Převzetím výhry výherce souhlasí s uveřejněním svého jména, fotografie, případně video obsahu pořízeného s jeho osobou v rámci dokumentace Vodafone You Fest (www.vodafoneyoufest.cz), Facebook stránce Vodafonu (https://facebook.com/vodafoneCZ), Instagram profilu Vodafonu (www.instagram.com/vodafonecz) Facebook stránce Bena Cristovao (www.facebook.com/Cristovao.Ben), Instagram profilu Bena Cristovao (www.instagram.com/bennycristo), v rámci microsite www.jetovtobe.cz, na Facebook stránce ÓČKO TV (www.facebook.com/tvocko), v rámci dokumentace ÓČKO TV pro ÓČKO TV.

5.9 Realizace výher (zejména nahrávání, natáčení videoklipu, vystoupení na koncertu Bena Cristovao, zájezd do Abbey Road apod.) je zásadně na vlastní nebezpečí výherce.  Výherce musí k čerpání výher poskytnout potřebnou součinnost (dostavit se do určeného místa, vlastnit potřebné doklady apod.).

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště, data narození a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Zdanění výher se řídí obecně závaznými předpisy. Výherce bere na vědomí, že může být povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2017.

Vytisknout