Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla soutěže „Doporuč a získej“

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen jako „Vodafone“ nebo jako „pořadatel“).

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Team Red s.r.o. se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85870, IČO: 264 96 429 (dále jen jako „organizátor“).

3. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v době od 20. 3. 2012 do 20. 5. 2012. Soutěž je určena pro zákazníky následujících datových prodejen (dále jako „soutěžní místo“):

  • Jugoslávská 11, 120 00, Praha 2
  • OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, 150 00 Praha 5
  • Mírové náměstí 207/34, 400 01, Ústí nad Labem
  • Olympia Brno, U Dálnice 777, 664 42 Modřice
  • nám. Republiky 3, 301 00, Plzeň
  • nám. Republiky 56, 530 00, Pardubice

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a organizátora soutěže a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že společnost Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit výhry, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany účastníků nebo jakéhokoliv jednání ze strany účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair play. Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

5. Princip soutěže a získání výhry

5.1 Účastníkem soutěže může být zákazník Vodafonu, který se v čase konání soutěže dostaví na soutěžní místo a poskytne referenci, tj. doporučí společnosti Vodafone jinou osobu (dále jako „referovaná osoba“), která není zákazníkem Vodafonu, jako potenciálního zákazníka.

5.2 Referenci poskytne účastník soutěže společnosti Vodafone tím způsobem, že přímo na soutěžním místě se spolu se zástupcem Vodafonu telefonicky spojí s referovanou osobou a domluví s ní schůzku na smluvený den a hodinu. Zároveň referovaná osoba sdělí telefonicky zástupci pořadatele své kontaktní údaje (tzv. lead nebo reference) a potvrdí souhlas s jejich zpracováním. Společnost Vodafone údaje o zákazníkovi a údaje o referované osobě v rozsahu jméno a příjmení, telefonický kontakt a e-mail spolu s datem a časem schůzky s referovanou osobou uvede do online rezervačního systému pro tento účel vytvořeného.

5.3 Účastník, který má zájem poskytnout referenci a zúčastnit se soutěže, je povinen spolu se zástupcem pořadatele informovat referovanou osobu, za jakým účelem jsou její data účastníkem společnosti Vodafone předávána, tj. za účelem nabídky služeb společnosti Vodafone.

5.4 Referovaná osoba musí být existující fyzická osoba, která doposud s Vodafonem nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování služeb (nevyužívá služeb Vodafonu) a má skutečný zájem o služby Vodafonu.

5.5 Účastník soutěže poskytnutím reference získává nárok na jednu ze dvou odměn podle svého výběru:

a) 30 volných minut v síti Vodafonu na 3 měsíce,

b) termohrnek v hodnotě 200 Kč/ks.

Celkový počet termohrnků pro účely odměn v této soutěži je omezen na 120 ks. Termohrnky tak budou rozdávány pouze do vyčerpání zásob.

5.6 Referovaná osoba, která se dostaví do prodejny v domluveném termínu a přejde k Vodafonu, získá při MSL 177 Kč 30 volných minut v síti Vodafonu na 3 měsíce.

5.7 Účastník soutěže zároveň poskytnutím reference získává možnost zapojit se do soutěže o hlavní výhru. V soutěži bude udělena tato hlavní výhra: motocykl Vespa LX 50 2T. Vyhrát motocykl Vespa LX 50 2T může pouze zákazník, který doporučí osobu, jež se stane zákazníkem Vodafonu. Podmínkou proběhnutí soutěže je účast minimálně 50 soutěžících.

5.8 Účastník je povinen poskytnout pouze pravdivé údaje a společnost Vodafone si vyhrazuje právo před udělením odměny ověřit pravdivost poskytnutých údajů. V případě, že by údaje poskytnuté účastníkem nebyly pravdivé, ztrácí účastník nárok na odměnu.

5.9 Účastník soutěže může doporučit neomezený počet referovaných osob. Každé poskytnutí reference opravňuje účastníka soutěže zapojit se do soutěže o hlavní výhru. Nárok na jednu ze dvou odměn dle svého výběru ale soutěžící získává pouze při prvním poskytnutí reference.

5.10 Soutěž o hlavní výhru je založena na soutěžním principu tipovací soutěže s tím, že vyhrává 1 správná odpověď (nebo odpověď s nejmenší odchylkou od správné odpovědi), která byla pořadateli soutěže doručena v době trvání soutěže.

5.11 Soutěžní otázka zní: Kolik lidí navštívilo datové prodejny, v kterých běží akce „Doporuč a získej“, dne 15. 2. 2012?

5.12 Na soutěžní otázku lze odpovědět přímo na soutěžním místě při poskytnutí reference prostřednictvím zadání odpovědi do online sytému.

5.13 V případě, že na soutěžní otázku správně odpoví více soutěžících (nebo v případě, že více soutěžících bude mít nejmenší odchylku od správné odpovědi), bude následovat druhé kolo, v rámci kterého bude položena druhá tipovací otázka. Tipovací otázka bude soutěžícím zaslána prostřednictvím SMS na telefonní číslo, které uvedli při zadávání kontaktních údajů. Druhá tipovací otázka zní: Kolik SMS bylo odesláno z Vodafone Parku dne 20. 3. 2012?

5.14 Hlavní výhru získá 1 soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázku (nebo uvede odpověď s nejmenší odchylkou od správné odpovědi). V případě, že bude správných odpovědí (nebo odpovědí s nejmenší odchylkou od správné odpovědi) více, vyhrává soutěžící, jehož odpověď bude doručena nejdříve.

5.15 Výherce bude o výhře informován telefonicky po vyhodnocení soutěže, a to nejdéle do 1 měsíce od ukončení soutěže. Výhra mu poté bude předána na stejném soutěžním místě, na kterém se zúčastnil soutěže. Přesný termín předání výhry bude s výhercem domluven telefonicky.

5.16 Výherce má právo se bez uvedení důvodu vzdát výhry. V takovém případě ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci nebo dodatečné přidělení výhry. Výhra pak propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

6. Práva a povinnosti Vodafonu

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Společnost Vodafone je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. Společnost Vodafone si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají společnosti Vodafone.

7. Souhlas účastníka soutěže

Účastník soutěže a referovaná osoba souhlasí s poskytnutím svého jména, příjmení, telefonního čísla a elektronické adresy, a to za účelem vyhodnocení soutěže. Společnost Vodafone je dále oprávněna zpracovávat výše uvedené osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu tří let od jejich poskytnutí. Účastník soutěže dále souhlasí, aby jej společnost Vodafone informovala (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů, zejména elektronické adresy. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnuté souhlasy může účastník soutěže kdykoliv odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Referovaná osoba je oprávněna souhlas odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti Vodafone. Zpracování takových údajů společnost Vodafone ukončí v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však účastník soutěže souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné účastníkovi soutěže cenu předat. Účastník a referovaná osoba mají právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se účastník nebo referovaná osoba soutěže, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může společnost Vodafone požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má účastník soutěže či referovaná osoba právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

8. Odpovědnost

Vodafone tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

9. Zveřejnění pravidel

Tato oficiální pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na soutěžním místě a na www.vodafone.cz/doporucaziskej. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel. V případě rozporu mezi textem pravidel a textem dalších materiálů k soutěži (zejména soutěžních letáků) má text pravidel přednost. Společnost Vodafone má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže, a to včetně jejího přerušení či ukončení. Společnost Vodafone je oprávněna kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.

Pravidla jsou platná a účinná od 18. 5. 2012

Vytisknout