Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla Facebook a Instagram soutěže o vstupenky na ČILI STAND-UP

1. Pořadatel soutěže 

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutěž o vstupenky na ČILI STAND-UP“ (dále jen „soutěž“) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Instagram ani se společností Facebook.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 31. 5. 2018 16:15 hodin do 10. 6. 2018 16:15 hodin. Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemním profilu ČILICHILI na Facebooku (https://www.facebook.com/cilichili/) a Instagramu (https://www.instagram.com/instacili/

3. Účastníci soutěže 

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit pouze zákazníci Vodafonu. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/478745558852511 a mít veřejný účet na Instagramu.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou. 

4. Pravidla soutěže 

4.1 Soutěžní úkol zní: „Napište nám pod zveřejněné soutěžní posty nejvtipnější komentář na téma PROČ ZROVNA JÁ BYCH MĚL VYHRÁT, naše redakce vylosuje 50 z vás, kteří jste zároveň zákazníky Vodafonu a každý z výherců dostane dvě vstupenky na ČILI STAND-UP konající se 13. 6. 2018 v pražském klubu Rock Café.“ (dále jen „soutěžní příspěvek“).

4. 2. Vylosovaní soutěžící budou v komentářích požádáni, aby napsali do zpráv na Instagramu nebo Facebooku ČILICHILI. Ve zprávách dostanou zadáno, aby poslali otisk obrazovky svého telefonu se soutěžním příspěvkem a své jméno, které zaregistrujeme pro vstup na ČILI STAND-UP. Díky tomuto otisku obrazovky si dokážeme potvrdit, že jsou opravdu zákazníky Vodafonu (pokud ne, nemohou se stát výherci). 

4.3 Výherci budou vylosováni, do náhodného losování se započítávají všechny soutěžní příspěvky (viz body 4.1 a 4.2).

4.4 Účastník se může zúčastnit soutěže více soutěžními příspěvky, vyhrát ale může jen jednou.

4.5 Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní instagramový profil a sledovat český instagramový profil ČILICHILI (https://www.instagram.com/instacili/).

4.6 Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí s tím, že pořadatel může zveřejnit vybrané soutěžní příspěvky na internetových stránkách pořadatele, na jeho profilu na síti Instagram a na síti Facebook.

4.7 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry, podmínky získání výher 

5.1 Do soutěže je vložena výhra: 100x vstup na ČILI STAND-UP konající se 13. 6. 2018 v pražském klubu Rock Café – každý výherce obdrží dva vstupy vstup.

5.2 Výhercem se stane 50 soutěžících, které vybere redakce ČILICHILI podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.

5.3 Výherce bude vyzván ČILICHILI soukromou zprávou na Facebooku nebo Instagramu k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude ČILICHILI potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 11. 6. 2018.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí redakci ČILICHILI doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení) a otisk obrazovky svého telefonu, ze kterého bude jasné, že je výherce zákazníkem Vodafonu. Výherce je povinen doručit redakci ČILICHILI potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 3 dní od výzvy, výhra propadá ve prospěch pořadatele. 

5.6 ČILICHILI je oprávněno zveřejnit jméno, příjmení a výherní příspěvek výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno a příjmení a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.  

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.  

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 31. 5. 2018.

Vytisknout