Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky promo akce „Smilebox“

Promo akce Smilebox, přináší studentům zábavu v podobě focení profesionálním fotografem za pomocí technického zařízení  „Smilebox“. Fotografie je pořizována před klíčovacím pozadím, které zobrazuje předměty volnočasových aktivit (např. míče, hudební nástroje, sportovní vybavení atd.). Fotící se účastník si dále může vybrat jakoukoli rekvizitu, která fotografii oživí nebo si do ruky vzít cedulku s napsaným vtipným vzkazem. Profesionální fotografie budou mít účastníci k dispozici ve fotogalerii na www.vodafone.cz/student, ze které si ji mohou stáhnout v elektronické podobě. Do fotogalerie se dostanou pomocí linku, který jim bude zaslán na uvedený elektronický kontakt. V rámci Promo akce se účastníci mohou i občerstvit limonádou.

 

 1. POŘADATEL: Provozovatelem promo akce je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl B, vložka 6064.
 2. ORGANIZÁTOR: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, IČ 170 46 041, Praha 2, Riegrovy sady čp. 28, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2080.
 3. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ: Promo akce „Smilebox“ se koná v termínech a na místech dle níže uvedeného harmonogramu.  

  18. 9. - 19. 9. 2013                            10:30-15:30          VŠCHT, Technická 3, Praha 6

  18. 9. - 19. 9. 2013                             21:00-23:00          Club Blanice, Chemická 955, Praha 4

  23.9. - 26. 9. 2013                             10:30-15:30          Národní technická knihovna, Technická 3, Praha 6

  24. 9. - 25. 9. 2013                             21:00-23:00         FAVAL music circus, Křížkovského 22, Brno

  25. 9. 2013                                          21:00-23:00         Hany Bany, Třída 5. května 1640/65, Praha 4

  26. 9. 2013, 30. 9. - 1. 10. 2013      21:00-23:00         Mersey PUB, Minská 15, Brno

  26. 9. 2013                                         10:30-15:30          VŠ obchodní a hotelová, Svážná 9, Brno

  30. 9. - 1. 10. 2013                           10:30-15:30         Mendelova univerzita, Zemědělská 1, Brno

  30. 9. - 1. 10. 2013                           10:30-15:30         VŠ podnikání, Michálkovická 1810/181, Ostrava                

  2. 10. 2013                                         21:00-23:00        SaSaZu, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7

  2. 10. - 3. 10. 2013                            21:00-23:00        El Magico Club, Chemická 953, Praha 4

 4. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem promo akce „Smilebox“ může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice (dále jen „účastník“). Podmínkou účasti v promo akci není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu s pořadatelem.
 5. VSTUP DO PROMO AKCE: Účastník se zapojí do Promo akce tak, že vyplní svoji emailovou adresu společně se souhlasem o poskytnutí osobních údajů do formuláře na tabletu a nechá se vyfotit na k tomu určeném místě (dle bodu 3). Fotografie se nahraje do fotogalerie, která bude uveřejněna na stánkách www.vodafone.cz/student. Účastník svým souhlasem potvrzuje znalost těchto podmínek a jejich závaznou a bezvýhradnou akceptaci. Bez potvrzení souhlasu účastníka není účast v Promo akci možná. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomoci technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit účastníka z Promo akce. Rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné a pořadatel není povinen jeho důvody prokazovat.
 6. PRŮBĚH PROMO AKCE: Nahraná fotografie bude zveřejněna ve fotogalerii na stránkách www.vodafone.cz/student, přístupná přes unikátní url zaslanou emailem nebo přes url www.vodafone.cz/student  Vložená fotografie bude veřejně vystavena od data vyfocení se účastníka na Promo akci do 31. 12. 2013. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomoci technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné a pořadatel není povinen jeho důvody prokazovat.
 7. FOTOGRAFIE: Z Promo akce jsou zásadně vyloučena fotografie, která jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonná, porušující práva třetích osob, poškozující dobré jméno pořadatele, nemravná, neslušná, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně vymazat z fotogalerie fotografie s účastníky, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.
 8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIE: Vyfocením účastník Promo akce bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho fotografie bude zveřejněna ve fotogalerii spolu s dalšími fotografiemi účastníků Promo akce na stránkách www.vodafone.cz/student a to do 31. 12. 2013. Účastník souhlasí s tím, aby pořadatel po dobu jednoho roku od začátku Promo akce zpracovával jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci pro marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, nebo požádat o odstranění fotografie z fotogalerie a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele s uvedením označení SMILEBOX. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci vašich údajů. Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Více na www.vodafone.cz (prohlášení o ochraně osobních údajů)
 9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY PROMO AKCE:
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Promo akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky a po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou i k dispozici platné a úplné podmínky.
  • Tyto podmínky jsou platné a účinné od 18. září 2013.

Vytisknout