Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Kdo nabíjí, hraje

 1. Soutěž „Kdo nabíjí, hraje“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“).
 2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba - nepodnikatel, která si v období od 1.11 – 30.11.2009 zakoupí v některém z obchodů sítě TESCO v České republice Vodafone kartu s přednabitým kreditem v hodnotě 200 Kč vydanou ve speciální edici označené samolepkou (dále jen jako „soutěžící“). Speciální edice Vodafone karet je označena samolepkou, jejíž vzor je zobrazen v příloze těchto pravidel. V uvedeném období mohou být v obchodech sítě TESCO prodávány i Vodafone karty, které nejsou vydány v uvedené speciální edici. Soutěže je však možné se zúčastnit pouze s Vodafone kartou vydanou ve speciální edici. Soutěže se nemohou zúčastnit: (a) pracovníci společnosti Vodafone (tj. zaměstnanci a osoby pracující pro Vodafone na základě jiného smluvního vztahu), (b) pracovníci smluvních partnerů Vodafone, kteří se podílí na uskutečnění soutěže – zejména společností Star Communications a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ: 273 96 100, a Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68b, PSČ 10000, IČ: 45308314 a (c) osoby blízké osobám uvedeným pod písm. (a), (b) ve smyslu ust. §116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Soutěžící se mohou zapojit do soutěže, pokud si v době 1.11. 0:00 hod. do 15.12.2009 23:59 hod. dobijí kredit na Vodafone kartě vydané ve speciální edici. Minimální hodnota jednoho dobití je 200 Kč. Soutěžící se může zúčastnit soutěže vícekrát, pokud si zakoupí více Vodafone karet ve speciální edici. Čím vícekrát soutěžící dobije svou kartu zakoupenou ve speciální edici Vodafone, tím více zvyšuje svou pravděpodobnost na výhru. Maximální aktuální kredit na jedné SIMkartě je 9 999 Kč. Dobití, která povedou k překročení tohoto maxima, nebo budou provedena po překročení tohoto maxima se do soutěže nebudou započítávat.
 4. Vodafone sestaví pořadí soutěžících podle počtu a času dobití. Pro určení výherce je primárně rozhodující celkový počet dobití v období uvedeném v čl. 3. těchto pravidel bez ohledu na hodnotu dobitého kreditu, v pořadí se tedy lépe umístí soutěžící, který si v daném období dobil vícekrát. V případě shody počtu dobití více soutěžících bude pro stanovení pořadí rozhodující čas posledního dobití, v pořadí se lépe umístí soutěžící, jehož poslední dobití bylo učiněno dříve.
 5. Prvních 3 soutěžící v pořadí stanoveném podle čl. 4 těchto pravidel získají Netbook Dell Inspiron Mini 10v s odpuštěním ceny datového tarifu Připojení na stálo na 6 měsíců.
 6. Vodafone oznámí výherce uvedením jména, příjmení a města bydliště dne 31.1.2010 na www.vodafone.com. Výherci budou o výhře ceny obeznámeni také telefonicky.
 7. Výherce bude společností Vodafone kontaktován na telefonním čísle, ze kterého proběhlo dobití a dotázán na údaje pro předání výhry (jméno, příjmení, datum narození, adresa). Výhry budou výhercům předány osobně v Praze nejpozději do 20.2.2010. Přesný termín a místo předání výhry sdělí Vodafone výherci telefonicky při ověření jeho kontaktních údajů. Je-li výhercem osoba mladší 18 let, předá jí Vodafone výhru za přítomnosti jejího zákonného zástupce. Nedostaví-li se výherce k převzetí výhry ve stanoveném termínu, bude Vodafone výherce opětovně kontaktovat na soutěžním telefonním čísle a dohodne s výhercem náhradní termín předání výhry. Nepodaří-li se výherce kontaktovat, nebo doručit výherci výhru ani v náhradním termínu předání, propadá výhra ve prospěch společnosti Vodafone.
 8. Dobitím kreditu na Vodafone kartě zakoupené ve speciální edici v období od 1.11. – 15.12.2009 vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, data narození, adresy, telefonního čísla a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
 9. Soutěžící souhlasí s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově – obrazových záznamů jeho osoby a se zveřejněním jeho jména, příjmení a města bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže a marketingové účely společnosti Vodafone po dobu 2 let ode ukončení soutěže.
 10. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže (zejména při dobíjení kreditu) a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
 11. Tato pravidla jsou platná a účinná od 1.11.2009.

Příloha – vzor samolepky speciální edice

Vytisknout