Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Dobijte energii s Vodafonem - soutěž pro předplacené karty

I. Pořadatel soutěže

Soutěž „Dobijte energii s Vodafonem“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“) za účelem získání nových zákazníků, kteří budou využívat předplacené karty Vodafone.

II. Termín soutěže

Soutěž probíhá v době od 15.1.2011 od 0:00 hod. do 30.4. 2011 do 23:59 hod., na soutěžní otázku je možné odpovídat v době od 3.2.2011 do 30.4.2011.

III. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může za splnění níže uvedených podmínek účastnit každá fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v České republice, která si v době trvání soutěže pořídí a aktivuje novou Vodafone předplacenou kartu - Divokou kartu nebo Kartu na míru (dále jako „soutěžící“).

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a další osoby pracující pro Vodafone a osoby těmto osobám blízké dle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Soutěžní otázky

Výhercem soutěže se stává soutěžící, který jako první v pořadí správně odpoví na vědomostní soutěžní otázku. Soutěžní otázka bude zveřejněna dne 3.2.2011 v 15:00 hod. na stránkách soutěže www.vodafone.cz/dobijteenergii (dále jako „stránky soutěže“) a současně i na reklamních materiálech propagujících soutěž distribuovaných na partnerských prodejnách společnosti Vodafone. Společně se soutěžní otázkou zveřejní Vodafone také nápovědy k soutěžní otázce.

Odpovědí na soutěžní otázku je číslo. Soutěžící musí odeslat odpověď na soutěžní otázku prostřednictvím SMS zprávy ve tvaru - číslo bez mezer a jiných znaků (např. 123456) na telefonní číslo 97777 (dále jako „soutěžní SMS“). Soutěžní SMS v jiném než stanoveném tvaru nebudou do soutěže zařazeny. Doručené soutěžní SMS společnost Vodafone uloží v pořadí, v jakém jí byly doručeny. Pro zařazení do soutěže je rozhodující čas doručení SMS zprávy společnosti Vodafone a do soutěže budou zařazeny jen SMS doručené společnosti Vodafone v době trvání soutěže.

Odeslání každé soutěžní SMS bude zpoplatněno dle aktuálního platného tarifu soutěžícího.

Soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně s jedním nebo více telefonními čísly (Vodafone předplacenými kartami). V případě, že soutěžící odešle z jednoho telefonního čísla více soutěžních SMS, bude každá platná soutěžní SMS zařazena do soutěže.

V. Určení výherce a předání výher

Správná odpověď na soutěžní otázku bude zveřejněna na stránkách soutěže nejpozději do 31.5.2011.

Po skončení soutěže společnost Vodafone sestaví pořadí soutěžících, kteří zaslali platné soutěžní SMS. Pro stanovení pořadí (tj. umístění soutěžícího v soutěži) bude rozhodující správnost odpovědi na soutěžní otázku, v pořadí se tedy vždy lépe umístí soutěžící, který správně odpověděl na soutěžní otázku, nebo jehož odpověď se nejblíže shodovala se správnou odpovědí.

Příklad: Správná odpověď na soutěžní otázku je 100. Odpověď soutěžícího A je 98, odpověď soutěžícího B je 101. Odpověď soutěžícího A se od správné odpovědi liší o 2, odpověď soutěžícího B se liší o 1. Na prvním místě se umístí soutěžící B.

V případě shody odpovědí více soutěžících bude pro určení jejich pořadí rozhodující okamžik doručení soutěžní SMS společnosti Vodafone. Shodnou odpovědí se pro tyto účely rozumí odpověď buď zcela shodná, případně se stejnou odchylkou od správné odpovědi.

Příklad: Správná odpověď na soutěžní otázku je 100. Odpověď soutěžícího A je 101 a byla doručena Vodafonu dne 10.3.2011 v 10:00 hod., odpověď soutěžícího B je 99 a byla doručena Vodafone dne 10.3.2011 v 11:00 hod. Jelikož obě odpovědi jsou shodné (resp. se stejnou odchylkou od správné odpovědi), umístí se na prvním místě soutěžící A.

Výhercem se stává soutěžící, který se umístí na prvním místě v pořadí a získá výhru – poukázku na nákup zájezdu od české cestovní kanceláře v hodnotě 77 777 Kč.

Výherce bude do 31.5.2011 kontaktován společností Vodafone na telefonním čísle, ze kterého odeslal výherní soutěžní SMS a bude dotázán na jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště. Výhra bude výherci předána osobně v Praze nejpozději do 30.6.2011. Přesný termín a místo předání výhry sdělí společnost Vodafone výherci telefonicky. V případě, že bude výhercem osoba mladší 18 let, předá společnost Vodafone výhru jejímu zákonnému zástupci.

Nedostaví-li se výherce k převzetí výhry ve stanoveném termínu, bude společnost Vodafone výherce opětovně kontaktovat na soutěžním telefonním čísle a dohodne s výhercem náhradní termín předání výhry.

Společnost Vodafone neodpovídá za situaci, kdy nebude možné výherce kontaktovat na soutěžním telefonním čísle za účelem získání jeho kontaktních údajů a výhra z tohoto důvodů nebude moci být předána. Společnost Vodafone dále neodpovídá za situace, kdy se výherce nedostaví k převzetí výhry ani v náhradním termínu, nebo nepodaří-li se výherce kontaktovat za účelem dohodnutí náhradního termínu pro převzetí této výhry, nebo nedostaví-li se výherce mladší 18 let se svým zákonným zástupcem. V těchto případech výherce ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch společnosti Vodafone.

Hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a nejsou soudně vymahatelné. Odpovědnost za včasné vyčerpání poukazu je výhradně na výherci. Vodafone nenese odpovědnost za jakékoliv okolnosti spojené s čerpáním výhry. Vodafone uhradí za výherce v plné výši daň spojenou s výhrou. Veškeré další náklady spojené například s vyzvednutím výhry atd. hradí výherce.

VI. Zpracování osobních údajů a záznamů

Odesláním soutěžní SMS vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje společnosti Vodafone souhlas se zpracováním telefonního čísla, které poskytne společnosti Vodafone v době trvání soutěže pro účely organizace soutěže a dále, v případě výhry souhlas se zpracováním osobních údajů, a to jména, příjmení, data narození, adresy a telefonního čísla, a to pro účely organizace soutěže včetně doručení výhry a zveřejnění výsledků soutěže (jméno, příjmení a město bydliště výherce).

Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně pro účely organizace soutěže na dobu trvání soutěže a dále po dobu jednoho roku po ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výherce souhlasí s tím, že společnost Vodafone zveřejní jméno, příjmení a město bydliště na stránkách soutěže. Výherce dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace soutěže a její propagaci a pro marketingové účely společnosti Vodafone.

VII. Závěrečná ustanovení

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či ukončení.

Společnost Vodafone je oprávněna změnit tato pravidla v průběhu trvání soutěže, a to zveřejněním změny na stránkách soutěže.

Společnost Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou nebo lidskou chybu, k níž dojde během zpracování soutěžních SMS včetně selhání sítě elektronických komunikací a nedoručení soutěžních SMS.

Na výhru v soutěži není právní nárok, výhry nejsou soudně vymahatelné. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo výhru neudělit.

Soutěžící souhlasí s tím, že se bude řídit rozhodnutími společnosti Vodafone, jež budou ve všech ohledech konečná a závazná. Vodafone si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit soutěžícího, u kterého zjistí, že porušuje pravidla soutěže nebo jedná v rozporu s dobrými mravy, v rozporu s účelem soutěže nebo se chová způsobem, který by mohl ohrozit nebo poškodit dobrou pověst společnosti Vodafone.

Pravidla jsou v plném znění dostupná na stránkách soutěže.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 15.1.2011.

Vytisknout