Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky užívání aplikace "Vodafone Safety Net" platné do 30. 9. 2020

 1. Tyto podmínky upravují používání aplikace Vodafone Safety Net, kterou lze nalézt pod názvem Vodafone Safety Net (dale jen “Aplikace”) v Google Play . Vodafone ji doporučuje jako vhodný nástroj pro rodiče, aby měli větší kontrolu nad tím, k čemu mají jejich děti přístup v telefonu.
 2. Aplikace nabízí uživatelům mobilních telefon možnost omezit přístup k vybraným funkcím a službám. Aplikace umožňuje správu:
  • seznamu telefonních kontaktů
  • přístupu na internet v mobilním prohlížeči
  • spuštění stažených nainstalovaných aplikace v telefonu
  • odesílání Premium SMS
  • vybraných funkcí telefonu
  • nstalace aplikací z Google Play  nebo z neznámých zdrojů
 3. Aplikace není navržena jako nástroj kontrolující asociální aktivity jako jsou obtěžující hovory či SMS
 4. V případě nastavení blokace příchozích hovorů, Aplikace přesměruje hovor do Hlasové schránky, pokud je na daném čísle aktivní. .
 5. V případě tísňových volání se Aplikace automaticky vypne, aby bylo umožněno uskutečnění tísňového volání. Pro zapnutí Aplikace a obnovu původně nastavených funkcí Aplikace je nutné telefonní přístroj restartovat.
 6. V případě, že uživatel obdrží blokovanou SMS zprávu, Aplikace ji automaticky vloží do archivu Aplikace. Tzn. že v běžné složce textových zpráv nebude zobrazena. Archiv blokovaných SMS zpráv je zabezpečen heslem, které si volí sám uživatel.
 7. Aplikace umožňuje nastavení tzv. Kontaktu rodiče a hesla pro přístup do aplikace a pro pozdější změny nastavených funkcí aplikace.
 8. Stažením Aplikace bere na vědomí, že každý uživatel mobilního telefonu (např. dítě) může změnit či zrušit funkce Aplikace. V případě nastavení tzv. Kontaktu rodiče, dojde v případě jakékoliv změny nastavení Aplikace či jejího zrušení, k odeslání SMS oznámení o provedené změně na tzv. Kontakt rodiče.
 9. Uživatel Aplikace bere na vědomí, že správné fungování Aplikace je možné pouze na vybraných mobilních telefonech, jejichž seznam je uveden na https://pece.vodafone.cz/app/answers/list/c/133/kategorie/Internet-a-data
 10. Vodafone neručí ani neodpovídá za škody způsobené stažením či používáním Aplikace. Uživatel Aplikace bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá Aplikaci bez jakékoliv záruky a na svou vlastní odpovědnost.
 11. Uživatel Aplikace není oprávněn Aplikaci jakkoliv upravovat, měnit, kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, dekompilovat nebo s ní manipulovat v rozporu s jejím účelem Vodafone poskytuje uživateli Aplikace nevýhradní licenci k Aplikaci, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k řádnému a obvyklému užívání Aplikace. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě.
 12. Veškeré SMS zprávy odeslané Aplikací budou účtovány dle tarifu uživatele mobilního telefonu.Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit.
 13. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 14. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).
 15. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14.3. 2012.

Vytisknout