Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služeb Vodafone Volání z IP telefonů a Vodafone Přesměrování na mobil

Podmínky pro poskytování služby Vodafone Volání z IP telefonů a Vodafone Přesměrování na mobil společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“)

A. Základní ustanovení

 1. Služby Vodafone Volání z IP telefonů a Vodafone Přesměrování na mobil (dále jen „Služba“ nebo „Služby“) jsou služby elektronických komunikací umožňující přenos informací mezi koncovým elektronickým zařízením nainstalovaným u Zákazníka a veřejnou sítí elektronických komunikací Vodafonu.
 2. Služba Vodafone Volání z IP telefonů umožňuje Zákazníkovi uskutečňovat a přijímat hovory z pevného čísla pomocí IP telefonů.
 3. Služba Vodafone Přesměrování na mobil umožňuje Zákazníkovi pouze příjem hovorů na pevné číslo Zákazníka, a to přesměrováním tohoto čísla na mobilní číslo Zákazníka.
 4. Služby jsou poskytovány společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“).
 5. Služba Vodafone Volání z IP telefonů je určena a mohou ji využívat pouze firemní zákazníci Vodafonu s uzavřenou Rámcovou smlouvou o poskytování zvýhodněných podmínek společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen jako “Smlouva”).
 6. Služba Vodafone Přesměrování na mobil je určena všem zákazníků společnosti Vodafone Czech Republic a.s..
 7. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Obchodní podmínky Rámcové smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen “Obchodní podmínky”) a Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“), s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služeb nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené ve Smlouvě, které jsou k dispozici na internetové adrese vodafone.cz v sekci „Právní podmínky“. V případě, že je v Obchodních podmínkách uveden pojem „SIM karta“, pak se pro účely poskytování těchto Služeb pod tímto pojmem rozumí i tyto Služby, pokud z povahy věci není uvedené vyloučeno.

B. Podmínky pro zřízení a využívání Služby

 1. Podmínkou pro využívání služby Vodafone Volání z IP telefonů je datové připojení (konektivita) poskytované Vodafonem, pokud není výslovně dohodnuto jinak.
 2. S ohledem na specifickou povahu fixních služeb elektronických komunikací je Vodafone oprávněn na základě objednávky Služby před zřízením (aktivací) takové Služby dle potřeby dodatečně ověřit místní a technické podmínky požadované Služby. V případě zjištění jakýchkoli překážek poskytování Služby navrhne Vodafone Zákazníkovi do 5 pracovních dnů od zjištění překážky alternativní návrh řešení, pokud je to možné. Pokud bude toto navrhované řešení odsouhlaseno, bude objednávka Služeb dokončena. V případě, že neexistuje alternativní řešení nebo se Zákazník s Vodafonem nedohodne na alternativním řešení, objednávka Služby zanikne. V případě, že Vodafone neoznámí Zákazníkovi nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení objednávky, že byly při ověřování technických a místních podmínek zjištěny překážky poskytování Služby, má se za to, že žádné takové překážky neexistují.
 3. Pokud dle místních a technických podmínek mohou být Služby Vodafonem řádně poskytovány, zavazuje se Vodafone příslušnou Službu zřídit (aktivovat) Zákazníkovi nejpozději ve lhůtě 30 dní od obdržení objednávky, je-li to možné. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že ve výjimečných případech může zřízení (aktivace) služby trvat déle než 30 dní, v takovém případě bude Vodafone Zákazníka o prodloužení lhůty informovat.
 4. Zákazník je povinen platit ceny za příslušnou Službu ode dne její aktivace (zřízení Služby).
 5. Zákazník se zavazuje poskytnout Vodafonu plnou součinnost při zřízení Služby a prověřování místních a technických podmínek pro poskytování Služeb.
 6. Zákazník souhlasí s tím, že lhůta sjednaná pro zřízení Služby se prodlužuje o dobu, po kterou byl Zákazník v prodlení se zajištěním součinnosti.
 7. Koncové zařízení je ve vlastnictví Zákazníka, není-li mezi smluvními stranami písemně stanoveno jinak. Ke správnému fungování Služby musí Zákazník na své náklady zajistit veškeré energie nutné k provozu tohoto zařízení (zejména elektrickou energii). Tyto energie jsou hrazeny výhradně Zákazníkem, Poskytovatel není povinen tyto energie hradit nebo se jakkoli na jejich úhradě podílet.
 8. Zákazník bere na vědomí, že Služba nemusí být plně funkční v případě, že Zákazník bude jakýmkoli způsobem zasahovat do zařízení nebo s tímto zařízením manipulovat jiným než obvyklým způsobem pro užívání tohoto zařízení a provádět jakékoli změny v konfiguraci takového zařízení bez předchozí dohody s Vodafonem. Vodafone neodpovídá za kvalitu Služby v případě, že zhoršení kvality Služby je způsobeno vadou zařízení nebo jakýmkoli jiným nedostatkem zařízení.
 9. Zákazník je povinen dodržovat veškeré další instrukce Vodafonu, týkající se zacházení s koncovými zařízeními, jejich umístěním apod.
 10. Pokud si Zákazník objednal výslovně instalaci koncových a jiných zařízení (instalace není součástí Služby), zavazuje se Zákazník poskytnout Vodafonu maximální součinnost a zajistit, aby zařízení mohlo být umístěno na vhodném místě a konfigurováno způsobem doporučeným Vodafonem. V případě, že koncové či jiné zařízení bude umístěno a konfigurováno na žádost Zákazníka v rozporu s těmito doporučeními, bude taková konfigurace považována za nestandardní a vylučující případnou odpovědnost Vodafonu za nedodržení garantované úrovně kvality poskytovaných služeb v odpovídajícím rozsahu.
 11. V případě, že si Zákazník objednal instalaci koncového zařízení nebo jiného zařízení (instalace není součástí), zavazuje se Zákazník zejména:
  I. zajistit součinnost při přípravě stavebních a instalačních činností a za tím účelem zajistit písemný souhlas vlastníka nemovitosti s instalacízařízení,
  II. na žádost poskytnout Vodafonu stavební plány a/nebo fotodokumentaci objektu, ve kterém bude zařízení instalováno včetně všech případnýchplánovaných stavebních úprav, umístění staveb v příslušném objektu nebo v jeho okolí,
  III. zajistit na své náklady potřebné provozní prostory a podmínky pro provoz zařízení (tzn. dodávku elektrické energie, potřebná povolenívyplývající z právních předpisů, zejména stavebního zákona atd.),
  IV. zajistit, aby prostor k umístění instalovaného zařízení splňoval minimální požadavky na ochranu před mechanickým poškozením.
 12. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud se zjistí, že při instalaci koncového nebo jiného zařízení jsou nutné stavební úpravy, je povinen si tyto stavební úpravy zajistit na své náklady, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Podmínky pro poskytování služby Vodafone Volání z IP telefonů a Vodafone Přesměrování na mobil společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“)
 13. V případě, že Zákazník má zájem o zřízení služby, k jejímuž řádnému fungování je třeba zřízení přípojky (koncového bodu), souhlasí Zákazník s tím, že nemůže bez souhlasu Vodafonu objednat, resp. nechat přeložit/přemístit, provést změnu nebo zrušení účastnictví této přípojky u jiného poskytovatele. Jestliže Zákazník uvedené poruší, jedná se o podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel může okamžitě odstoupit od Smlouvy, a to ke dni zrušení této přípojky.
 14. V případě, že k poskytování Služby bude Zákazníkovi přiděleno geografické číslo, je Zákazník povinen toto geografické telefonní číslo užívat pouze v Místě zřízení Služby uvedeném u tohoto čísla. Zákazník tedy nesmí toto geografické telefonní číslo užívat v jiném místě, než je Místo zřízení Služby. V případě porušení této povinnosti bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že Vodafone je v takovém případě oprávněn požadovat po Zákazníkovi náhradu škody, která by v důsledku porušení této povinnosti Zákazníkem vznikla, např. v důsledku předání chybných lokalizačních údajů pracovišti záchranného systému pro účely dostupnosti čísel tísňového volání.
 15. Změna Místa zřízení služby je možná pouze na základě schválení změny Místa zřízení Služby Vodafonem, a to na základě žádosti Zákazníka, kterou je Zákazník povinen podat prostřednictvím příslušného formuláře, který je k dispozici na vodafone.cz. Zákazník a Vodafone se dohodli, že tuto žádost (formulář) může za Zákazníka podepsat kontaktní osoba dle čl. 3.10 Obchodních podmínek Rámcové smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Tento formulář musí Zákazník zaslat svému zástupci osobní péče Vodafone nebo na kontaktní místa dle Obchodních podmínek (čl. 10.1).

C. Úhrada

Zákazník je povinen platit ceny za příslušnou Službu ode dne její aktivace (zřízení Služby) ve výši dle Rozpisu zboží a služeb, případně dle platného Ceníku, není-li cena v Rozpise zboží a služeb sjednána.

D. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

 1. Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření na základě aktuálních a nejmodernějších poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 2. Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 3. Další informace o zpracování osobních, provozních a lokalizačních údajů naleznete v Informacích pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů a Prohlášení o ochraně osobních údajů, to vše na našich webových stránkách.

E. Reklamace Služby

Způsob reklamace Služby se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách.

F. Ostatní ujednání

 1. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 21. 3. 2019.

Vytisknout