Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu platné do 12.6. 2013

Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO: 25788001, (dále jen „Vodafone“) na získání služeb a zboží za zvýhodněné ceny pro její stávající i nové zákazníky (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím kromě společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

A. Podmínky koupě zařízení za zvýhodněnou cenu

I. Právo zakoupit si zařízení za zvýhodněnou cenu z nabídky Vodafonu (dále jen „Zařízení“) má:

a) zákazník

 1. při uzavírání smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s Vodafonem, jejíž nedílnou součást tvoří všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, ceník a podmínky dalších služeb (dále jen „Smlouva“) a na jejímž základě si zákazník aktivuje novou SIM kartu s platební metodou Vyúčtování a složí Volací jistinu stanovenou Vodafonem dle aktuálního ceníku (dále jen „Nové číslo“); a
 2. který se zaváže, že po dobu 24 měsíců od aktivace SIM karty rozsah jím užívaných služeb u příslušného Nového telefonního/ADSL čísla neklesne pod dohodnuté minimální měsíční plnění (dále jen „Minimální měsíční plnění“) stanovené pro příslušné Zařízení při uzavření Smlouvy.

b) zákazník

 1. který má u Vodafonu aktivní alespoň jedno telefonní/ADSL číslo hrazené platební metodou Vyúčtování a tuto SIM kartu má nepřetržitě aktivní po dobu minimálně dvou let (dále jen „Stávající číslo“); a
 2. který poslední 3 měsíce platí řádně a včas Vyúčtování služeb
 3. který se při koupi Zařízení se zaváže, že po dobu 24 měsíců od koupě Zařízení rozsah jím užívaných služeb u příslušného Stávajícího telefonního/ADSL čísla neklesne pod dohodnuté Minimální měsíční plnění stanovené pro příslušné Zařízení.

Zákazník se současně zavazuje po tuto dobu řádně a včas hradit Vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

II. Pokud zákazník v průběhu 24 měsíců od aktivace nové SIM karty (resp. koupě Zařízení) dle článku I. výše poruší svou povinnost čerpat služby v dohodnuté minimální měsíční částce (Minimálního měsíčního plnění) a v příslušném zúčtovacím období bude vyúčtovaná částka (vč. DPH) za skutečně odebrané Služby u příslušného čísla nižší než sjednané Minimální měsíční plnění, je zákazník povinen uhradit Vodafonu smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi sjednanou výší Minimálního měsíčního plnění a cenou (vč. DPH) za služby skutečně odebrané v příslušném zúčtovacím období.

III. Pokud dojde v průběhu 24 měsíců od aktivace nové SIM karty (resp. koupě Zařízení) dle článku I. výše k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení Smlouvy u daného telefonního/ADSL čísla z důvodů na straně zákazníka nebo k ukončení závazku Minimálního měsíčního plnění (z důvodů na straně zákazníka), je zákazník povinen uhradit Vodafonu smluvní pokutu ve výši součinu částky Minimálního měsíčního plnění a počtu pravidelných zúčtovacích období zbývajících do konce sjednané doby trvání závazku u daného telefonního/ADSL čísla.

IV. V případě koupě mobilního telefonu či jiného zařízení za zvýhodněnou cenu je Vodafone oprávněn navýšit Volací jistinu s ohledem na výši minimálního měsíčního plnění zákazníka takto:

Pásma pro Minimální měsíční plnění

Minimální výše Volací jistiny se zvýhodněným telefonem

249-489,99 Kč

500 Kč

490-789,99 Kč

1 000 Kč

790-989,99 Kč

1 500 Kč

990-1289,99 Kč

2 000 Kč

1290 Kč a více

2 500 Kč

B. Podmínky poskytování služeb za zvýhodněnou cenu

I. Právo na poskytování služeb za zvýhodněnou cenu dle aktuální nabídky Vodafonu (dále jen „Zvýhodnění“) na dobu 24 měsíců má zákazník, který se zaváže, že po dobu 24 měsíců od aktivace Zvýhodnění na Novém či Stávajícím čísle neklesne rozsah jím užívaných služeb u příslušného telefonního/ADSL čísla pod dohodnuté Minimální měsíční plnění, které je stanoveno pro příslušné Zvýhodnění. Zákazník se současně zavazuje po tuto dobu řádně a včas hradit Vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Zvýhodnění nelze kombinovat s jinými slevami na služby poskytované Vodafonem či s jiným zvýhodněním týkajícím se ceny služeb poskytovaných Vodafonem na stejném čísle.

II. Pokud zákazník v průběhu 24 měsíců od aktivace Zvýhodnění dle článku I. výše poruší svou povinnost čerpat služby v dohodnuté minimální měsíční částce (Minimálního měsíčního plnění) a v příslušném zúčtovacím období bude vyúčtovaná částka (vč. DPH) za skutečně odebrané Služby u příslušného čísla nižší než sjednaná cena, je zákazník povinen uhradit Vodafonu smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi sjednanou výší Minimálního měsíčního plnění a cenou (vč. DPH) za služby skutečně odebrané v příslušném zúčtovacím období. III. Pokud dojde v průběhu 24 měsíců od aktivace Zvýhodnění dle článku I. výše k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení Smlouvy u daného telefonního/ADSL čísla z důvodů na straně zákazníka nebo k ukončení závazku Minimálního měsíčního plnění (z důvodů na straně zákazníka), je zákazník povinen uhradit Vodafonu smluvní pokutu ve výši součinu částky Minimálního měsíčního plnění a počtu pravidelných zúčtovacích období zbývajících do konce sjednané doby trvání závazku u daného telefonního/ADSL čísla.

III. Vodafone poskytuje procentní Zvýhodnění (slevu) na tarify (měsíční paušály) dle tabulky uvedené níže v závislosti na výši Minimálního měsíčního plnění. Rozsah zvýhodnění a sjednaná úroveň Minimálního měsíčního plnění je specifikovaná v písemné smlouvě uzavřené za tímto účelem mezi zákazníkem a Vodafonem. Pokud zákazník svůj tarif či skladbu svých služeb změní, o slevu může tímto krokem přijít (pokud touto změnou dojde ke zvýšení celkové výše paušálů tak, že překročí maximální výši uvedenou v tabulce pro dané Minimální měsíční plnění).

Minimální měsíční plnění (MSL) v Kč

Zvýhodnění na 24 měsíců

50

15 % sleva na měsíční (tj. opakující se) paušály na daném čísle, jejichž součet před slevou nepřesahuje 292 Kč

249

20% sleva na tarif Start, NEBO 20 minut volání do všech sítí, NEBO 15 % sleva na měsíční (tj. opakující se) paušály na daném čísle, jejichž součet před slevou nepřesahuje 576 Kč

490

20% sleva na tarif Red do sítě, NEBO 50 minut volání do všech sítí, NEBO 15 % sleva na měsíční (tj. opakující se) paušály na daném čísle, jejichž součet před slevou nepřesahuje 811 Kč (včetně)

690

20% sleva na tarif Red, NEBO 50 minut volání do všech sítí, NEBO 15 % sleva na měsíční (tj. opakující se) paušály na daném čísle, jejichž součet před slevou nepřesahuje 1164 Kč (včetně)

990

10% sleva na tarif Red se vším všudy, NEBO 15 % sleva na jiné měsíční (tj. opakující se) paušály na daném čísle, jejichž součet před slevou nepřesahuje 1517 Kč

1290

10% sleva na tarif Red Premium, NEBO 15 % sleva na jiné měsíční (tj. opakující se) paušály na daném čísle, jejichž součet před slevou přesahuje 1517 Kč

Měsíčními paušály se přitom rozumí pravidelné měsíční poplatky za tarif pro národní volání, SMS a datový tarif (nikoliv pro roamingové tarify a doplňkové služby – např. služby Poslání M-Banka a M-Platby SMS, Kamarádi, VPN, Po svém, Skupinové WEB SMS, Program dvojka apod.). Pokud má zákazník složen svůj tarif z jednotlivých balíčků (volné minuty, SMS a datový tarif), pak se měsíční poplatky pro účely výše uvedené tabulky sčítají (pro určení výše MSL) a sleva je poskytována na všechny tyto poplatky.

C. Podmínky aktivace Speciálního Proma

I. Speciálním Promem se ve smyslu této nabídky rozumí speciální časově omezená sleva či jiná nabídka než nabídka uvedená pod písmenem A. a B., která je podmíněna závazkem užívání SIM karty či některé služby po stanovenou minimální dobu (dále jen „Speciální Promo“).

II. Nestanoví-li podmínky Speciálního Proma jinak, má možnost získat aktivaci Speciálního Proma z nabídky Vodafonu zákazník se Stávajícím číslem:

 1. který poslední 3 měsíce platí řádně a včas Vyúčtování služeb; a
 2. zaváže se užívat předmětnou SIM kartu (Stávající číslo) minimálně po dobu dalších po sobě jdoucích 24 měsíců od aktivace Speciálního Proma dle aktivovaného tarifu; a
 3. současně se zaváže, že po dobu dalších po sobě jdoucích 24 měsíců od aktivace Speciálního Proma rozsah jím užívaných služeb u příslušného telefonního/ADSL čísla neklesne pod dohodnuté Minimální měsíční plnění stanoveného při aktivaci Speciálního Proma. Zákazník se současně zavazuje po tuto dobu řádně hradit vystavená Vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

III. Pokud zákazník v průběhu 24 měsíců od aktivace Speciálního Proma dle článku II. výše poruší svou povinnost čerpat služby v dohodnuté minimální měsíční částce (Minimálního měsíčního plnění) a v příslušném zúčtovacím období bude vyúčtovaná částka (vč. DPH) za skutečně odebrané Služby u příslušného čísla nižší než sjednaná cena, je zákazník povinen uhradit Vodafonu smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi sjednanou výší Minimálního měsíčního plnění a cenou (vč. DPH) za služby skutečně odebrané v příslušném zúčtovacím období. IV. Pokud dojde v průběhu 24 měsíců od aktivace Speciálního Proma k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení Smlouvy pro danou SIM kartu z důvodů na straně zákazníka, je zákazník povinen uhradit Vodafonu smluvní pokutu ve výši součinu Minimálního měsíčního plnění a počtu pravidelných zúčtovacích období zbývajících do konce sjednané doby trvání závazku u daného telefonního/ADSL čísla.

D. Společná ustanovení

 1. Při posuzování plnění závazku zákazníka k Minimálnímu měsíčnímu plnění se za čerpání služeb považují služby poskytnuté Vodafonem v jednom zúčtovacím období (měsíci) včetně DPH po uplatnění veškerých slev a zvýhodnění (bonusů) poskytnutých zákazníkovi a zobrazených ve Vyúčtování služeb. Do této částky nejsou zahrnuty částky odpovídající platbám zákazníka za zboží a služby třetích stran (např. premium SMS, audiotex, M-peněženka, DMS, hlasovací SMS, apod. Více na http://www.vodafone.cz/osobni/vodafone-balicky-a-reseni/mobilni-platby/plat-mobilem/
 2. Podmínkou zvýhodněné ceny Zařízení, Zvýhodnění nebo Zařízení na základě Speciálního Proma je pořízení a závazek řádného užívání služeb či příslušného tarifu po minimální dobu specifikovanou v těchto Podmínkách nebo ve smlouvě uzavřené se zákazníkem. Pokud tato podmínka není splněna, není Vodafone povinen Zvýhodnění Zákazníkovi poskytovat a je oprávněn doúčtovat zákazníkovi rozdíl mezi zvýhodněnou a plnou cenou zakoupeného Zařízení. Vodafone však není oprávněn doúčtovat zákazníkovi původní cenu příslušného Zařízení, popř. doúčtovat poskytnuté Zvýhodnění, v případech, kdy zákazník uhradí rozdíl mezi celkovou výší úhrad a příslušného násobku Minimálního měsíčního plnění dle článku A. odstavce III., článku B. odstavce III., nebo čl. C. odstavce IV. těchto Podmínek. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě odstoupení od Smlouvy (či jiného ukončení Smlouvy) ze strany zákazníka ztrácí zákazník odstoupením nárok na Zařízení za zvýhodněnou cenu a Vodafone je oprávněn doúčtovat zákazníkovi plnou cenu zakoupeného Zařízení, popř. neposkytovat Zvýhodnění.
 3. Zákazník si může pořídit maximálně čtyři Zařízení dle těchto Podmínek k Novým číslům v průběhu po sobě bezprostředně jdoucích 12 měsíců. Pokud si zákazník přeje pořídit Zařízení nad rámec počtu dle předchozí věty, je Vodafone oprávněn v rámci takovéto aktivace požadovat složení vyšší Volací jistiny v souladu s platným ceníkem, a to u každé takové aktivace.
 4. Zákazník si v průběhu 24 po sobě jdoucích měsíců může pořídit maximálně
  deset Zařízení dle těchto Podmínek na Stávající čísla.
 5. Závazek Minimálního měsíčního plnění lze sjednat pouze u telefonního/ADSL čísla, u kterého není sjednán žádný jiný závazek Minimálního měsíčního plnění. V případě, že dojde ke sjednání dvou či více závazků Minimálního měsíčního plnění u jednoho telefonního/ADSL čísla, je Vodafone oprávněn jeden z těchto závazků (jednu z těchto smluv) jednostranně ukončit výpovědí s okamžitou účinností, nebude-li dohodnuto jinak. Po dobu souběhu dvou či více závazků Minimálního měsíčního plnění u jednoho telefonního/ADSL čísla se částky Minimálních měsíčních plnění sčítají.
 6. V případě, že zákazník koupí Zařízení či aktivuje Zvýhodnění za použití prostředků na dálku (po telefonu, prostřednictvím e-shopu), bude mu zaslán návrh smlouvy, jejímž předmětem bude závazek zákazníka k čerpání služeb ve výši Minimálního měsíčního plnění dle těchto Podmínek. Jedno vyhotovení podepsané smlouvy je zákazník povinen odeslat na adresu Vodafonu v přiložené odpovědní obálce či přinést do jakékoliv pobočky Vodafonu. Seznam poboček je uveden na stránkách www.vodafone.cz. Návrh smlouvy je platný pouze 30 dnů od podpisu návrhu smlouvy ze strany Vodafonu a zákazník je povinen podepsanou smlouvu doručit Vodafonu v této lhůtě. V opačném případě nedojde k uzavření smlouvy a zákazník nesplní podmínky pro zakoupení Zařízení za zvýhodněnou cenu či aktivaci Zvýhodnění; zákazníkovi tak bude doúčtována částka, která se rovná rozdílu mezi standardní ceníkovou cenou a zvýhodněnou cenou Zařízení, popř. bude poskytování Zvýhodnění ukončeno.
 7. Tyto Podmínky se vztahují i na pořizování Zařízení v rámci tzv. DOPRODEJE.
 8. Tyto Podmínky neplatí pro zákazníky se smlouvou o poskytování zvýhodněných podmínek, pokud to není ve smlouvě sjednáno, a pro zákazníky OneNet.
 9. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný ceník služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafonu. Více na stránkách www.vodafone.cz.
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 26. 5. 2013 a nahrazují podmínky ze dne 12.4.2013

Vytisknout