Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu

Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), na získání služeb a zboží za zvýhodněné ceny pro její stávající i nové zákazníky (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

A. Podmínky koupě telefonů za zvýhodněnou cenu

I. Právo zakoupit si telefon za zvýhodněnou cenu z nabídky společnosti Vodafone (dále jen „Telefon“) má:

a) nový zákazník,

  1. při uzavírání smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s Vodafone, jejíž nedílnou součást tvoří Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Ceník a podmínky dalších služeb (dále jen „Smlouva“), a na jejímž základě si zákazník aktivuje novou SIM kartu s Tarifem na míru a složí Volací jistinu stanovenou Vodafonem dle aktuálního Ceníku; a
  2. který se zaváže po dobu 6 měsíců od aktivace SIM karty čerpat služby Vodafone alespoň ve výši Minimálního měsíčního plnění stanoveného pro příslušný tarif při uzavření Smlouvy. Zákazník se současně zavazuje po tuto dobu řádně a včas hradit Vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

   b) stávající zákazník

    1. který má u Vodafone aktivní alespoň jednu SIM kartu hrazenou platební metodou Vyúčtování s některým z Tarifů na míru, tarifů Nabito, tarifů Naplno, Odepiš, Mezi námi, Karta na míru a Vodafone Divoká karta, a tuto SIM kartu má zákazník nepřetržitě aktivní po dobu minimálně dvou let; a
    2. posledních 6 měsíců platí řádně a včas vyúčtování služeb; a
    3. zaváže se po dobu 6 měsíců od koupě Telefonu čerpat služby Vodafone alespoň ve výši Minimálního měsíčního plnění stanoveného pro příslušný tarif při koupi Telefonu Smlouvy. Zákazník se současně zavazuje po tuto dobu řádně a včas hradit Vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

     II. Pokud zákazník v průběhu 6 měsíců od aktivace nové SIM karty (resp. koupě Telefonu) dle článku I. výše nedosáhne svého Minimálního měsíčního plnění, je Vodafone oprávněn vyúčtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi jeho reálným a Minimálním měsíčním plněním. Pokud dojde v průběhu 6 měsíců od aktivace nové SIM karty (resp. koupě Telefonu) dle článku I. výše k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení Smlouvy pro danou SIM kartu z důvodů na straně zákazníka, je zákazník povinen uhradit Vodafone smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi celkovou výší úhrad za Vodafone služby čerpané v předmětných 6 měsících od aktivace nové SIM karty (resp. koupě Telefonu) a šestinásobku nastavené výše Minimálního měsíčního plnění.

     B. Podmínky koupě datových zařízení za zvýhodněnou cenu

     I. Právo zakoupit si datové zařízení za zvýhodněnou cenu z nabídky společnosti Vodafone (dále jen „Datové zařízení“) má:

     a) nový zákazník,

     1. který při zakoupení Datového zařízení uzavře s Vodafone současně také Smlouvu, na jejímž základě si aktivuje novou SIM kartu s jakýmkoliv Tarifem na míru, a složí Volací jistinu stanovenou Vodafonem dle aktuálního Ceníku; a
     2. zaváže se užívat tarif minimálně po dobu:
      a. 6 měsíců od aktivace SIM karty s Tarifem na míru; nebo 
      b. 24 měsíců od aktivace SIM karty s Tarifem na míru v případě zakoupení modemu Vodafone Mobile Connect kombo za zvýhodněnou cenu.
     3. Zákazník se současně zavazuje po dobu stanovenou dle předchozího odstavce čerpat služby Vodafone alespoň ve výši Minimálního měsíčního plnění stanoveného pro příslušný tarif při koupi Datového zařízení. Zákazník se současně zavazuje po tuto dobu řádně hradit vystavená Vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

     b) stávající zákazník

     1. který má u Vodafone aktivní alespoň jednu SIM kartu hrazenou platební metodou Vyúčtování s některým z Tarifů na míru, tarifů Nabito, tarifů Naplno, Odepiš, Mezi námi, Karta na míru a Vodafone Divoká karta, a tuto SIM kartu má zákazník nepřetržitě aktivní po dobu minimálně dvou let; a
     2. posledních 6 měsíců platí řádně a včas vyúčtování služeb; a
     3. zaváže se užívat tarif minimálně po dobu:
      1. 6 měsíců od koupě Datového zařízení; nebo
      2. 24 měsíců od koupě Datového zařízení v případě zakoupení modemu Vodafone Mobile Connect kombo za zvýhodněnou cenu;
     4. Zákazník se současně zavazuje po dobu stanovenou dle předchozího odstavce čerpat služby Vodafone alespoň ve výši Minimálního měsíčního plnění stanoveného pro příslušný tarif při koupi Datového zařízení. Zákazník se současně zavazuje po tuto dobu řádně hradit vystavená Vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

     II. Pokud zákazník v průběhu 6 měsíců (resp. 24 měsíců v případě modemu Vodafone Mobile Connect kombo) od aktivace nové SIM karty (resp. koupě Datového zařízení) dle článku I. výše nedosáhne svého Minimálního měsíčního plnění, je Vodafone oprávněn vyúčtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi jeho reálným a Minimálním měsíčním plněním. Pokud dojde v průběhu 6 měsíců (resp. 24 měsíců v případě modemu Vodafone Mobile Connect kombo) od aktivace nové SIM karty (resp. koupě Datového zařízení) k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení Smlouvy pro danou SIM kartu z důvodů na straně zákazníka, je zákazník povinen uhradit Vodafone smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi celkovou výší úhrad za Vodafone služby čerpané v předmětných 6 měsících (resp. 24 měsíců v případě modemu Vodafone Mobile Connect kombo) od aktivace nové SIM karty (resp. koupě Datového zařízení) a šestinásobku (resp. dvacetičtyřnásobku v případě modemu Vodafone Mobile Connect kombo) nastavené výše Minimálního měsíčního plnění.

     C. Podmínky aktivace speciálních PROMO

     I. Speciálním Promem se ve smyslu této nabídky rozumí speciální, časově omezená sleva či jiná nabídka než nabídky uvedené pod písmeny A. a B. výše (dále jen „Speciální Promo“)

     II. Možnost získat aktivaci Speciálního Proma z nabídky společnosti Vodafone má:

     b) stávající zákazník

     1. který má u Vodafone aktivní alespoň jednu SIM kartu hrazenou platební metodou Vyúčtování s některým z Tarifů na míru, tarifů Nabito, tarifů Naplno, Odepiš, Mezi námi, Karta na míru a Vodafone Divoká karta, a tuto SIM kartu má zákazník nepřetržitě aktivní po dobu minimálně dvou let; a
     2. posledních 6 měsíců platí řádně a včas vyúčtování služeb; a
     3. zaváže se užívat předmětnou SIM kartu minimálně po dobu dalších po sobě jdoucích 12 měsíců od aktivace Speciálního Proma dle aktivovaného tarifu;
     4. Zákazník se současně zavazuje po dobu stanovenou dle předchozího odstavce čerpat služby Vodafone alespoň ve výši Minimálního měsíčního plnění stanoveného pro příslušný tarif při aktivaci Speciálního Proma. Zákazník se současně zavazuje po dobu stanovenou dle předchozího odstavce řádně hradit vystavená vyúčtování služeb a plnit všechny své další povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

     III. Pokud zákazník v průběhu 12 měsíců od aktivace Speciálního Proma dle článku II. výše nedosáhne svého Minimálního měsíčního plnění, je Vodafone oprávněn vyúčtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi jeho reálným a Minimálním měsíčním plněním. Pokud dojde v průběhu 12 měsíců od aktivace Speciálního Proma k omezení nebo přerušení poskytování služeb nebo k ukončení smlouvy pro danou SIM kartu z důvodů na straně zákazníka, je zákazník povinen uhradit Vodafone smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi celkovou výší úhrad za Vodafone služby čerpané v předmětných 12 měsících od aktivace Speciálního Proma a dvanáctinásobku nastavené výše Minimálního měsíčního plnění.

     D. Společná ustanovení

     1. Podmínkou zvýhodněné ceny Telefonu, Datového zařízení či jiného zařízení na základě Speciálního Proma je pořízení a závazek řádného užívání příslušného tarifu po minimální dobu specifikovanou v těchto Podmínkách. Pokud tato podmínka není splněna, je Vodafone oprávněn doúčtovat zákazníkovi původní cenu příslušného zařízení. Vodafone však není oprávněn doúčtovat zákazníkovi původní cenu příslušného zařízení v případech, kdy bude zákazník povinen uhradit rozdíl mezi celkovou výší úhrad a příslušného násobku Minimálního měsíčního plnění dle článku A. odstavce II., článku B. odstavce II., nebo článku C. odstavce III těchto Podmínek.
     2. SIM kartu, která byla aktivována v souvislosti s pořízením Telefonu či Datového zařízení (společně jako „Zařízení“) dle těchto Podmínek, lze zařadit pod režim písemné Smlouvy nejdříve po uplynutí 6 měsíců od této aktivace nebo pořízení Zařízení a splnění dalších ustanovení těchto Podmínek. SIM kartu, která byla aktivována v souvislosti s pořízením modemu Vodafone Mobile Connect kombo dle těchto Podmínek, lze zařadit pod režim písemné Smlouvy nejdříve po uplynutí 24 měsíců od této aktivace nebo pořízení modemu Vodafone Mobile Connect kombo a splnění dalších ustanovení těchto Podmínek.
     3. SIM kartu, k níž bylo aktivováno Speciální Promo dle těchto Podmínek, lze zařadit pod režim písemné Smlouvy nejdříve po uplynutí 12 měsíců od aktivace Speciálního Proma.
     4. Nový nefiremní zákazník si může pořídit maximálně 4 zařízení dle těchto Podmínek v průběhu po sobě bezprostředně jdoucích 12 měsíců, nový firemní zákazník bez písemné Smlouvy si může v průběhu po sobě bezprostředně jdoucích 12 měsíců pořídit maximálně 4 takováto zařízení. Při pořízení zařízení nad rámec počtu dle předchozí věty je Vodafone oprávněn v rámci takovéto aktivace požadovat složení vyšší Volací jistiny v souladu s platným Ceníkem.
     5. Stávající zákazník si v průběhu 24 po sobě jdoucích měsících může pořídit maximálně 10 zařízení dle těchto Podmínek na každou SIM kartu, u které jsou splněny podmínky rozhodné pro vznik práva na koupi zařízení.
     6. Tyto Podmínky se vztahují i na pořizování zařízení v rámci tzv. „DOPRODEJE“.
     7. Tyto Podmínky neplatí pro firemní zákazníky s písemnou smlouvou.
     8. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.
     9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
     10. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.4. 2012.

     Vytisknout