Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Wi-Fi volání a podmínky Aplikace Wi-Fi volání platné do 8.8.2019

Podmínky pro poskytování služby Wi-Fi volání a podmínky Aplikace Wi-Fi volání společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“)

 1. Základní ustanovení

 1. Služba Wi-Fi volání (dále jen „Služba“) je integrovaná služba, která umožňuje volat a přijímat hlasová volání přes bezdrátové připojení k internetu, jako jsou domácí širokopásmové, kancelářské širokopásmové nebo veřejné Wi-Fi sítě (dále jen „Wi-Fi síť“).
 2. Služba je poskytována společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná pod sp.zn. B 6064 u Městského soudu v Praze (dále jen „Vodafone“).
 3. Službu mohou využívat všichni zákazníci Vodafone, kteří:
  1. disponují odpovídajícím koncovým zařízením nebo
  2. na vybrané koncové zařízení instalují a registrují aplikaci Wi-Fi volání (dále jen „Aplikace“).
 4. Při využití služby prostřednictvím Aplikace nemusí být dostupné všechny funkcionality v rámci Služby (viz základní informace níže).
 5. Podmínky Služby jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti Vodafone. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky datových služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz. 

2. Popis a podmínky využití Služby

 1. Službu je možné využívat prostřednictvím koncových zařízeních disponujících podporou VoLTE a Wi-Fi volání nebo pomocí Aplikace. Specifika využití pomocí Aplikace jsou uvedena v čl. 7 těchto podmínek.
 2. Služba Wi-Fi volání umožňuje uskutečňovat volání, zasílání SMS/MMS a videovolání přes dostupnou Wi-Fi síť.
 3. Aby Služba mohla být poskytnuta, je třeba, aby bylo zařízení připojeno k Wi-Fi síti a zákazník využíval koncové zařízení, které podporuje technologii umožňující volání přes Wi-Fi a které je pro použití se Službou určeno Vodafonem. Seznam koncových zařízení, která podporují využití Služby, naleznete na www.vodafone.cz.
 4. Služba je poskytována stejným způsobem jako v případě volání v mobilní síti, tj. zákazník používá své telefonní číslo a volání (videovolání, zaslání SMS/MMS) je realizováno standardním způsobem.
 5. Služba umožňuje přepínání hovoru mezi Wi-Fi voláním a voláním v síti LTE (VoLTE) oběma směry za podmínky, že příslušné koncové zařízení zákazníka tuto možnost podporuje. V takovém případě je v okamžiku snížení síly (kvality) signálu sítě LTE hovor automaticky přesměrován do Wi-Fi sítě (je-li tato síť v daný okamžik k dispozici) a naopak. Uvedené neplatí pro sítě 2G a 3G, u kterých není možno přepínání hovoru využívat.
 6. Aby Služba mohla být zákazníkovi poskytnuta, je třeba, aby dostupná Wi-Fi síť
  1. (disponovala přenosovou rychlostí pro stahování i odesílání dat minimálně 100 kb/s pro hlasový hovor a 1Mb/s pro video hovor po celou dobu, kdy je koncové zařízení v síti přihlášeno,
  2. Wi-Fi síť neměla v rámci nastavení žádná omezení pro poskytování Služby a
  3. použitý Wi-Fi router podporoval přenos internetového zabezpečení IP Sec.

3. Aktivace Služby

 1. Abyste mohli Službu využívat, je třeba provést aktivaci Služby v Samoobsluze. Můj Vodafone. V případě, že disponujete odpovídajícím koncovým zařízením, je pro Vás Služba okamžikem aktivace dostupná.
 2. Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte. 
 3. Službu můžete kdykoliv deaktivovat, a to v Samoobsluze Můj Vodafone, nebo dočasně pozastavit její využívání prostřednictvím nastavení v menu koncového zařízení a v případě, že využíváte Službu prostřednictvím Aplikace, pak v nastavení Aplikace.

4. Úhrada za Službu  

 1. Veškerá odchozí a příchozí volání, SMS a MMS realizovaná prostřednictvím Wi-Fi volání jsou zpoplatněna dle příslušného tarifu zákazníka a platného Ceníku služeb dle národní tarifikace v rámci České republiky.
 2. Při využití služby v zahraničí se na zákazníka nahlíží jako by Službu využíval v rámci své domácí sítě.

5. Omezení volání na tísňová a další zkrácená telefonní čísla

V rámci Služby není podporováno volání na čísla tísňového volání a na asistenční a informační linky s geolokací. Taková volání jsou automaticky směrována do mobilní sítě s tím, že není-li v daný okamžik mobilní síť dostupná, není možno tísňové volání uskutečnit. Toto omezení představuje omezení koncového zařízení zákazníka, za které Vodafone nenese odpovědnost.

6. Garantovaná kvalita služby a výhrady

 1. Vodafone se zavazuje poskytovat zákazníkům Službu v co nejvyšší možné kvalitě. Dosahovaná kvalita poskytované Služby závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany Vodafone ani ze strany zákazníka, ale i na faktorech, které zákazník může přímo ovlivnit.
 2. Mezi faktory ovlivňující kvalitu Služby patří např. využívaná technologie datového připojení, úroveň pokrytí signálem Wi-Fi, nastavení a vytížení Wi-Fi sítě, zařízení, které zákazník používá, charakter budovy, ve které zákazník službu využívá, poloha koncového zařízení, frekvenční pásmo Wi-Fi, cesta šíření signálu, náhodná koncentrace uživatelů.
 3. Služba je určena zejména pro běžné aktivní využívání mobilních hlasových služeb (včetně SMS/MMS) samotným zákazníkem. Službu nelze využívat v zařízeních chovajících se jako GSM brány. Vodafone je oprávněn omezit zákazníkovi přístup ke Službě v případě, že jeho provoz není běžný či vykazuje znaky strojově generovaného provozu (např. stále se opakující odesílání SMS v pravidelných intervalech, odesílání hromadných SMS apod.) či v případě, že služba je využívána v zařízeních chovajících se jako GSM brány.
 4. Při využívání Služby nejsou dostupná některá informační oznámení týkající se doplňkových služeb poskytovaných zákazníkům zdarma.

7. Využití služby prostřednictvím Aplikace

 1. Aplikace není určena pro instalaci a využívání v koncových zařízeních disponujících podporou VoLTE a Wi-Fi volání.
 2. Zákazníci Vodafone, kteří nemají koncová zařízení umožňující Wi-Fi volání, mají možnost na určených koncových zařízeních instalovat Aplikaci, která umožní využití Služby.
 3. Zákazník může standardně instalovat Aplikaci na koncových zařízeních, které umožňují připojení k Wi-Fi a s operačním systémem Android 4.0 a vyšším. Vodafone negarantuje, že i když bude koncové zařízení mít odpovídající operační systém, že bude možné aplikaci instalovat, např. na zařízeních zakoupených mimo území Evropské unie či od určitých výrobců.
 4. Zákazník má možnost si Aplikaci stáhnout a nainstalovat. Aplikace je dostupná prostřednictvím elektronického obchodu služby Google Play.
 5. Pro úspěšné využití služby musí zákazník aktivovat službu (dle bodu 3) a Aplikaci instalovat a registrovat. Registrace Aplikace probíhá automatizovaně po její instalaci a zároveň dochází k autorizaci Aplikace, a to i ve vztahu k SIM kartě Zákazníka. Po provedení autorizace je zákazníkovi přes Aplikaci dostupná Služba. Může dojít k případům, že neproběhne registrace Aplikace, v takovém případě prosím kontaktujte naší zákaznickou linku.
 6. Vodafone okamžikem autorizace Aplikace uděluje zákazníkovi pro účely užívání Aplikace nevýhradní, nepřevoditelnou, časově omezenou podlicenci po dobu užívání služby. Účastník Aplikace není oprávněn Aplikaci jakkoliv upravovat, měnit, kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, dekompilovat nebo s ní manipulovat v rozporu s jejím účelem.
 7. Upozorňujeme, že využití služby prostřednictvím Aplikace má následující specifika:
  1. lze využívat pouze funkci volání, nikoli zasílání SMS, MMS nebo videovolání;
  2. volání uskutečňované přes Wi-Fi bude odpojeno v případě, že signál Wi-Fi přestane být k dispozici, a to bez ohledu na to, že je k dispozici jiná Wi-Fi nebo mobilní síť. Aby bylo možné pokračovat v hovoru prostřednictvím naší běžné mobilní sítě, je potřeba znovu vytočit volané číslo,
 8. Pro řádné poskytnutí služby má Aplikace přístup k údajům uloženým v koncovém zařízení, jejíchž výčet má zákazník dostupný v Informaci o Aplikaci v rámci svého koncového zařízení. 

8. Ostatní ujednání

 1. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky tarifů, podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 2. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 3. Tato Služba je doplňkovou službou, na kterou není žádný nárok. Služba je poskytována v testovacím režimu po dobu 12 měsíců za účelem ověření funkčnosti, spolehlivosti a zjištění, zda taková služba je pro zákazníky vhodná a využitelná. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv poskytování této Služby ukončit, stejně tak jako ukončit poskytování Aplikace, nebo testovací provoz prodloužit na další období případně změnit rozsah poskytovaných a podporovaných funkcionalit. Vodafone nenese odpovědnost za to, že budou dostupná koncová zařízení či aplikace umožňující přístup ke Službě.
 4. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 11.7.2016. 

Vytisknout