Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby VPN firma platné do 30. 9. 2020

1. Obecné podmínky

 1. Službu VPN firma (dále též jen „služba“) si mohou objednat všichni firemní zákazníci Vodafonu, kteří mají uzavřenu s Vodafonem písemnou smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb. Firemními zákazníky jsou podnikatelé dle platných právních předpisů, a to ti s přiděleným IČ a/nebo DIČ.
 2. Službu je možné aktivovat k SIM kartám s kterýmkoli tarifem s výjimkou tarifů Rozjezd Naplno, Mezi námi, Slyším vás, Dohoda s Vodafonem, Junior a Odepiš. Službu lze aktivovat již od 2 SIM karet.
 3. Noví zákazníci mohou žádost o aktivaci služby podat společně s objednávkou nového tarifu prostřednictvím bezplatné linky Vodafone firemní prodej na čísle 800 77 77 00. Stávající zákazníci mohou o aktivaci služby požádat prostřednictvím linky Vodafone firemní péče na čísle *77 nebo prostřednictvím Internetové samoobsluhy. Noví i stávající zákazníci mohou k objednávce služby také využít obchodního reprezentanta Vodafonu. Zákazník má právo aktivovat si službu kdykoli za trvání smlouvy.
 4. Aktivace služby je zdarma a bude provedena nejdříve den následující po aktivaci SIM karty či objednání služby, nejpozději však do 5 pracovních dnů.
 5. Nestanoví-li speciální marketingová nabídka jinak, je za každou SIM kartu zařazenou v síti VPN firma účtován měsíční paušál ve výši 40 Kč bez DPH (48,40 Kč včetně DPH). Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, jsou hovory (včetně přenosu faxu a dat přes vytáčené spojení) v rámci skupiny VPN firma účtovány cenou 1,-Kč bez DPH/min (1,21 Kč včetně DPH).
 6. Zákazník může kdykoliv požádat o deaktivaci služby VPN firma, a to jak u jednotlivé SIM karty, tak celé služby (skupiny) VPN. O deaktivaci může zákazník požádat písemně na adrese Vodafone Czech Republic a.s., Oddělení péče o zákazníka, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Deaktivace bude provedena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla žádost o deaktivaci doručena Vodafonu.
 7. Pro skupinu SIM karet zařazených do služby VPN firma platí, že nemusí být na jednom zákaznickém účtu (tzn. nemusí být pro ně vystavováno společné vyúčtování služeb).
 8. Pokud zákazník uzavírá Dohodu o převodu práv a závazků, na základě které vstupuje jako nový účastník do práv a povinností jiného účastníka vyplývající z uzavřené smlouvy a původní účastník má aktivní službu VPN firma, služba VPN firma zůstane na převáděných SIM kartách automaticky aktivní.
 9. Pokud po uplynutí sjednané doby trvání písemné smlouvy dojde k její změně na smlouvu konkludentní (ústní), je Vodafone oprávněn službu deaktivovat u všech SIM karet zákazníka.

2. Podmínky účtování při užívání více služeb VPN

 1. V případě hovoru mezi telefonními čísly, u nichž je aktivních více služeb VPN (tj. VPN firma, VPN firma neomezeně, VPN korporace), je cena za volání účtována následovně:
  • (a) Pokud jsou telefonní čísla volajícího a volaného zařazena v rozdílných typech VPN, je účtována cena za spojení v síti Vodafone dle tarifu volajícího.
  • (b) Pokud jsou obě telefonní čísla, tj. volajícího i volaného, zařazena zároveň ve více stejných typech VPN, účtuje se cena v tomto pořadí: (i) VPN korporace, (ii) VPN firma neomezeně a (iii) VPN firma.
 2. Podmínky účtování při využívání služby VPN partner nejsou tímto dotčeny.

3. Společná ustanovení

 1. Hovory uskutečněné v rámci VPN firma nebudou uvedeny v podrobném výpisu hovorů.
 2. Zpětné volání z Hlasové schránky, jakož i příchozí a odchozí hovory v roamingu jsou zpoplatněny dle platného Ceníku služeb i v případě, že se jedná o hovor uskutečněný mezi čísly zařazenými v síti VPN firma.
 3. Službu VPN firma není možné kombinovat s Programem kamarádi.
 4. Službu VPN firma není možné kombinovat se službou Flexi Strop, pro kontrolu vašich výdajů vám doporučujeme používat v kombinaci s VPN firmou naši službu Flexi Limit.
 5. Hovory v rámci VPN firma mají přednost před účtováním služeb v rámci Programu Rodina.
 6. Hovory v rámci VPN firma nejsou odečítány z volných minut poskytnutých zákazníkovi v rámci tarifu, resp. z hodnoty paušálu v případě Nabitých tarifů, nebo volných minut poskytnutých v rámci Přestupové sady. Hovory v rámci VPN firma jsou vždy využívány před čerpáním volných minut tarifu a neurčují-li podmínky marketingových akcí nebo jiných služeb jinak, i před čerpáním volných minut poskytnutých v rámci takových akcí nebo služeb.

4. Závěrečná ustanovení

 1. V otázkách neupravených v těchto podmínkách se poskytování služby řídí Všeobecnými podmínkami Vodafonu, Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v informačních materiálech Vodafonu. Písemná smlouva se zákazníkem může stanovit odlišně některé podmínky poskytování služby; v takovém případě mají ujednání v písemné smlouvě přednost před těmito podmínkami.
 2. Podmínky služby VPN partner jsou těmito podmínkami nedotčeny.
 3. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 4. Aktivací služby VPN firma zákazník potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 5. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27.6. 2007 a v plném rozsahu nahrazují podmínky služby VPN firma platné do tohoto data

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).

Vytisknout