Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby VPN firma neomezeně platné do 30. 9. 2020

1. Obecné podmínky

 1. Službu VPN firma neomezeně (dále též jen „služba“) si mohou objednat všichni firemní zákazníci Vodafonu. Firemními zákazníky jsou podnikatelé dle platných právních předpisů (s přiděleným IČ či DIČ).
 2. Službu je možné aktivovat k SIM kartám s tarify Nabito, Tarify na míru a Red tarify. Službu lze aktivovat již od 2 SIM karet (s Tarify na míru maximálně pro 10 SIM karet).
 3. Žádost o aktivaci služby je možno podat společně s objednávkou nového tarifu prostřednictvím bezplatné linky Vodafone firemní prodej na čísle 800 77 77 00. Stávající zákazníci mohou o aktivaci služby požádat prostřednictvím linky Vodafone firemní péče na čísle *77 nebo prostřednictvím Internetové samoobsluhy.
 4. Aktivace služby je zdarma a bude provedena nejdříve den následující po aktivaci SIM karty či objednání služby, nejpozději však do 5 pracovních dnů.
 5. Nestanoví-li speciální marketingová nabídka jinak, je za každou SIM kartu zařazenou v síti VPN firma neomezeně účtován měsíční paušál ve výši 200 Kč bez DPH (240 Kč s DPH). Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, jsou hovory a SMS zprávy v rámci skupiny VPN firma neomezeně zdarma.
 6. Zákazník může kdykoliv požádat o deaktivaci služby VPN firma neomezeně, a to jak u jednotlivé SIM karty, tak celé služby (skupiny) VPN. O deaktivaci může zákazník bez písemné smlouvy požádat prostřednictvím Vodafone firemní péče na čísle *77 a zákazník s písemnou smlouvou písemně na adrese Vodafone Czech Republic a.s., Oddělení péče o zákazníka, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Deaktivace bude provedena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla žádost o deaktivaci doručena Vodafonu.

2. Zvláštní podmínky pro zákazníky s uzavřenou písemnou smlouvou

 1. Službu VPN firma neomezeně si zákazník může aktivovat i u SIM karet, u nichž má aktivní službu VPN firma či VPN korporace. V případě hovoru mezi telefonními čísly, u nichž je aktivních více služeb VPN, je cena za volání účtována následovně:
  • (a) Pokud jsou telefonní čísla zařazena v rozdílných typech VPN, je účtována cena za spojení v síti Vodafone dle tarifu volajícího.
  • (b) Pokud jsou obě telefonní čísla zařazena zároveň ve více stejných typech VPN, účtuje se cena v tomto pořadí: (i) VPN korporace, (ii) VPN firma neomezeně a (iii) VPN firma.

3. Společná ustanovení

 1. Hovory uskutečněné v rámci VPN firma neomezeně nebudou uvedeny v podrobném výpisu hovorů.
 2. Zpětné volání z Hlasové schránky, jakož i příchozí a odchozí hovory v roamingu jsou zpoplatněny dle platného Ceníku služeb i v případě, že se jedná o hovor uskutečněný mezi čísly zařazenými v síti VPN firma neomezeně.
 3. Službu VPN firma neomezeně není možné kombinovat s Programem kamarádi.
 4. Službu VPN firma neomezeně není možné kombinovat se službou Flexi Strop, pro kontrolu vašich výdajů vám doporučujeme používat v kombinaci s VPN firmou neomezeně naší službu Flexi Limit.
 5. Hovory v rámci VPN firma neomezeně mají přednost před účtováním služeb v rámci Programu Rodina.
 6. Hovory a SMS v rámci VPN firma neomezeně nejsou odečítány z volných jednotek (tj. volných minut či SMS) poskytnutých zákazníkovi v rámci tarifu nebo v rámci Dárkového koše.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Ceny služeb uvedené jako zdarma jsou zahrnuty v cenách ostatních poskytovaných služeb.
 2. V otázkách neupravených v těchto podmínkách se poskytování služby řídí Všeobecnými podmínkami Vodafonu, Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v informačních materiálech Vodafonu.
 3. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 4. Aktivací služby VPN firma neomezeně zákazník potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 5. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 31.1.2016 a nahrazují podmínky ze dne 27.5.2013.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).

Vytisknout