Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Roaming na den platné do 30. 9. 2020

Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Operátor“), při poskytování služby Vodafone Roaming na den (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

Vymezení a obecná ustanovení

Tyto Podmínky se vztahují na službu Vodafone Roaming na den (dále také jen „Roamingový tarif“).

Definice

Základním objemem dat se rozumí počet megabajtů (MB) nebo gigabajtů (GB), který zákazník získává v rámci svého datového tarifu. Základní objem dat je uveden v Ceníku a souvisejících materiálech.

Roamingem se rozumí využívání mobilních služeb v zahraničí.

Roamingovým limitem čerpání dat se rozumí objem dat dostupných pro čerpání ze svého domácího datového balíčku v rámci Roamingového tarifu

DataLimit pro roaming umožňuje nastavit určitý počet obnovení Roamingového limitu čerpání dat.

Roamingovým tarifem se rozumí způsob a výše účtovaných poplatků spojených s poskytovanou službou v roamingu.

Domácím tarifem se rozumí způsob a výše účtovaných poplatků spojených s poskytovanou službou pro využívání v České republice (dále „ČR“).

Aktivace, kombinace a omezení služby

Vodafone Roaming na den (dále „Roamingový tarif“) lze aktivovat a používat s  Domácími tarify, které obsahují neomezené či volné jednotky do všech sítí (minuty, SMS) a pro využití dat v roamingu musí Domácí tarif obsahovat dostatečný objem domácích dat, ze kterých je čerpáno.

Roamingový tarif nečerpá volné či neomezené jednotky omezené pouze do sítě Vodafone a skupinové služby např. Neomezené volání v síti Vodafone, Kamarádi, Kamarádi ze všech sítí, VPN atd.

Čerpat volné či neomezené jednotky a data z Domácího tarifu lze pouze při volání, posílání SMS a využívání dat v rámci navštívené země, kde je služba dostupná a při volání i posílání SMS do České republiky.

Roamingový tarif nelze kombinovat s ostatními roamingovými datovými tarify a roamingovým tarifem  World Roaming. Tarif není určen zákazníkům s předplacenou kartou Oskarta. 

Roamingový tarif lze využít pouze ve vybraných zemích v sítích vybraných roamingových partnerů a za denní poplatek dle aktuálně platného ceníku uvedeného na www.vodafone.cz.

Aby mohl zákazník využívat tento Roamingový tarif, musí si jej aktivovat předem buď v internetové či SMS  Samoobsluze, mobilní aplikaci Můj Vodafone, přes operátora Linky péče o zákazníky, nebo v prodejně Vodafonu.

Aktivace Roamingového tarifu není možná v případě, že je zákazník ve využívání služeb omezen. Aktivace i deaktivace Roamingového tarifu je zdarma a probíhá ihned.

Roamingový tarif je aktivní do té chvíle, dokud jej zákazník nedeaktivuje (např. v mobilní aplikaci Můj Vodafone).

Zpoplatňování služby

Zóna 1

Užívání Roamingového tarifu v rámci zemí regulované zóny 1 se neúčtuje denní poplatek a odchozí hovory a SMS jsou účtovány sazbou platnou pro využívání služeb v ČR. Příchozí hovory jsou zdarma stejně jako v ČR. Po vyčerpání volných jednotek do všech sítí z Domácího tarifu se uplatňuje cena do všech sítí platná pro využívání služeb v ČR. Aktuální seznam zemí zóny 1 naleznete na stránkách www.vodafone.cz

Mimo zónu 1 – zóna svět

Využitím Roamingového tarifu zákazník za denní poplatek čerpá volné či neomezené jednotky do všech sítí (minuty a SMS) ze svého Domácího tarifu v rámci navštívené země a do České republiky i data ze svého Domácího tarifu v zemích, kde je služba dostupná a za cenu uvedenou v Ceníku. Po vyčerpání volných jednotek do všech sítí se uplatňuje aktuální cena dle Ceníku. Hovory a SMS jinam než do České republiky či v rámci navštívené země jsou účtovány dle Ceníku – služba Volání do zahraničí.

Poplatek za využití Roamingového tarifu je naúčtován až ve chvíli uskutečnění prvního hovoru (odchozí či příchozí hovor), odchozí SMS či využití datových služeb a je vždy platný na 24 hodin od začátku využívání Roamingového tarifu kdykoliv v průběhu dne.

V případě, že započatý hovor přesáhne 24 hodin, další poplatek se neúčtuje. V případě využívání datových služeb více jak 24 hodin, dochází k naúčtování nového denního poplatku.

Na Roamingový tarif či denní poplatek se nevztahují pravidla poměrného účtování. 

Příklad využívání služeb

Cena služeb dle:

Volám/posílám SMS z Německa  na Slovensko 

Zóna 1

Volám/posílám SMS z Německa do Turecka 

Odchozí roamingový hovor/ SMS ze zóny 1

Volám/posílám SMS z USA do Paraguaye 

Volání do zahraničí - Region 4

V případě zrušení či změny Domácího tarifu na tarif, s nímž nelze Vodafone Roaming na den kombinovat, dojde k jeho automatické deaktivaci.

Čerpání objemu dat

Základní denní Roamingový limit čerpání dat, který je zahrnut v denním poplatku za službu Vodafone Roaming na den je nastaven na 100 MB dat (od začátku využívání Roamingového tarifu, který je aktivní po dobu 24 hodin). Po dosažení limitu 100 MB dat bude připojení k internetu k dispozici dle nastavení služby DataLimit pro roaming.

U Roamingového tarifu má zákazník možnost po dosažení Roamingového limitu čerpání dat čerpat dodatečný objem z domácích dat dle nastavení služby DataLimit pro roaming. Cena za obnovení Roamingového limitu čerpání je uvedena v Ceníku.

Služba automatického dokoupení dat umožňuje nepřerušené využívání datových služeb bez snížení rychlosti připojení. V případě vyčerpání dodatečného balíčku (účtovacího kroku) je opět automaticky aktivován další balíček dodatečného objemu dat.

Využíváním datových služeb zákazník vyjadřuje souhlas se způsobem nákupu obnovení Roamingového limitu čerpání dat prostřednictvím služby DataLimit pro roaming a jeho cenou.

Informace o průběhu čerpání objemu dat

O postupu čerpání objemu dat je uživatel informován v internetové samoobsluze Můj Vodafone, aplikaci Můj Vodafone a/nebo SMS zprávou na kontaktní číslo.

Kontrola útraty

Na veškeré výdaje spojené s nákupem dodatečného objemu dat se vztahují nástroje na kontrolu útraty jako je FlexiLimit a FlexiStrop nebo DataLimit pro roaming.

Doporučené použití

Pro posouzení vhodnosti Služby vzhledem k plánovanému využití uživatelem, doporučujeme použít nástroj Roamingová kalkulačka na https://www.vodafone.cz/podnikatele/volani/roaming/roamingova-kalkulacka/

Služba není vhodná pro sledování videa ve vysokém rozlišení, přenosy velkých datových objemů a k využití aplikacemi vyžadujícími garantovanou kvalitou připojení.

Společná ustanovení

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí zejména Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky jednotlivých tarifů, podmínky Mobilních datových služeb společnosti Vodafone, případně podmínky ostatních služeb a nabídek, které jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 22. 9. 2017 a nahrazují předchozí podmínky účinné od 25. 8. 2017.

Vytisknout