Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Pass

Tyto podmínky upravují podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), při poskytování služby „Vodafone Pass“ (dále jen „Služby“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

Vymezení a obecná ustanovení

Tyto Podmínky se vztahují na službu Vodafone Pass.

Základní popis Služby

Služba umožňuje čerpání dat souvisejících s používáním definovaných zahrnutých aplikací při přístupu k zdrojům internetu bez jejich započítávání do objemu přenesených dat z balíčku dat pro univerzální použití.

Služba je dostupná v několika variantách dle rozsahu a obsahu zahrnutých aplikací a její poskytování je zpoplatněno paušální sazbou.

Jedná se o doplňkovou službu a je určena pro zákazníky Vodafone, kteří jsou vybaveni SIM kartou a která je dostupná za podmínek uvedených v odstavci „Kombinace a omezení Služby“.

Definice

Službou se rozumí všechny varianty doplňkových balíčků Vodafone Pass.

Tarifem se rozumí kombinace balíčků služeb a způsob a výše účtovaných poplatků spojených s jejich poskytováním.

Doporučeným použitím se rozumí využití Služby za účelem a způsobem pro který Služba je primárně určena v rámci jejích technických parametrů.

Zahrnutou aplikací se rozumí aplikace pro instalaci do mobilních telefonů, prostřednictvím, které je uživateli umožněn přístup k zdrojům internetu a která je součástí některé z variant Služby.

Podporovanou funkcionalitou aplikace se rozumí funkcionalita, při jejímž využití nedochází k čerpání dat z balíčku pro univerzální použití.

Provozovatelem aplikace se rozumí třetí strana, která poskytuje zahrnutou aplikaci a její obsah svým koncovým uživatelům.

Poplatkem zahrnuté aplikace se rozumí jakékoliv poplatky, které si účtuje provozovatel aplikace za zpřístupnění obsahu nebo funkcionalit jím poskytované aplikace.

Balíčkem dat pro univerzální použití se rozumí základní objem dat nebo navýšený objem dat datového balíčku pro čerpání v síti Vodafone na území České republiky, případně v sítích roamingových partnerů v EHP v rámci roamingové zóny 1.

Základním objemem dat se rozumí počet megabajtů (MB) nebo gigabajtů (GB), který zákazník získává v rámci svého datového tarifu. Základní objem dat je uveden v Ceníku služeb a souvisejících materiálech.

Navýšeným objemem dat se rozumí počet megabajtů (MB) nebo gigabajtů (GB), které zákazník může získat zdarma, nebo za poplatek dle Ceníku služeb nad rámec Základního objemu dat.

Zpoplatňování Služby

Účtovací období

Měsíční Vodafone Pass

Platba za Službu je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po její aktivaci/změně s tím, že v případě její aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

V případě zřízení nebo změny Služby má Zákazník možnost Službu využít od okamžiku aktivace (např. v polovině období) do konce zúčtovacího období.

Při deaktivaci Služby v průběhu zúčtovacího období má Zákazník možnost využívat Službu po celou dobu až do konce zúčtovacího období. Při deaktivaci nedochází k poměrnému snížení ceny, není-li stanoveno jinak.

Denní Vodafone Pass

Platba za Službu je zaúčtována okamžitě po její aktivaci.

V případě aktivace Služby má Zákazník možnost Službu využít od okamžiku aktivace (např. v 10:30) do konce 24h období (tj. do 10:29 následujícího dne).

Při deaktivaci Služby v průběhu aktivního období (24 hodin od aktivace), nedochází k poměrnému snížení ceny.

Čerpání objemu dat

Při přenosu dat prostřednictvím aplikací zahrnutých v jednotlivých variantách Služby nedochází k jejich započítávání do objemu přenesených dat Balíčku dat pro univerzální použití.

S ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 a Pokynů BEREC (dále jen „Pravidla síťové neutrality“) je naší povinností u služeb přístupu k internetu nakládat se všemi druhy provozu bez rozdílu. To znamená, že pokud dojde k pozastavení přenosu dat pro službu přístupu k internetu, toto pozastavení je aplikováno pro všechny zdroje internetu stejně.

V praxi to znamená, že pokud dojde k vyčerpání Základního objemu dat nebo Navýšeného objemu dat v Balíčku univerzálních dat, je služba přístupu k internetu zastavena a není možné ji využívat, a to ani prostřednictvím balíčků Služby.

Výjimky z tohoto pravidla jsou možné v rozsahu platných právních předpisů a Pravidel síťové neutrality.

Počítání dat

Datové objemy přenesené prostřednictvím Služby nejsou započítávány do objemu přenesených dat Balíčku dat pro univerzální použití v součtu pro stahování i odesílání a jejich identifikace a měření probíhá na transportní vrstvě.

Informace o průběhu čerpání objemu dat

O postupu čerpání objemu dat z Balíčku dat pro univerzální použití je uživatel informován v Internetové samoobsluze, aplikaci Můj Vodafone a/nebo SMS zprávou na kontaktní číslo.

Vzhledem k tomu, že Data čerpaná prostřednictvím Služby nejsou do čerpání započítávána, uživatel o průběhu a rozsahu jejich čerpání není informován.

Účtování dat po vyčerpání základního objemu dat

Po vyčerpání základního objemu dat z Balíčku dat pro univerzální použití dochází k navýšení a účtování dat pro univerzální použití dle platného Ceníku služeb, případně k omezení poskytování Služby dle individuálního nastavení uživatele.

Doporučené použití

Pro posouzení vhodnosti Služby vzhledem k zamýšlenému používání přístupu k internetu uživatelem doporučujeme použít nástroj Datová kalkulačka na www.vodafone.cz/datova-kalkulacka/ a ověřit si, že zvažovaná aplikace je aktuálně zahrnutá v některé z variant Služby a je podporovanou v očekávaném rozsahu funkcionalit.

Služba není vhodná pro sledování videa ve vysokém rozlišení, přenosy velkých datových objemů a k využití aplikacemi vyžadujícími garantovanou kvalitou připojení.

Služba je určena zejména pro běžné využívání samotným účastníkem či uživatelem. V případě důvodného podezření na zneužívání Služby (například pokud je využívána k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení nebo indikuje využívání technických prostředků k obcházení podmínek Služby či ukazuje na sdílení připojení s třetími osobami) či v případě užívání Služby způsobem, který není běžný, v rozporu s platnými Všeobecnými podmínkami nebo může ohrozit kvalitu služeb poskytovaných jiným uživatelům nebo provoz sítě či jakékoli její části, negarantujeme kvalitu Služby a vyhrazujeme si právo poskytování Služby omezit či přerušit.

Kombinace a omezení Služby

Kombinace služeb a použití v roamingu

Služba není kombinovatelná s jinými doplňkovými službami a tarify, pokud není takováto služba nebo tarif výslovně pro tento účel určen. Aktuální přehled kombinovatelných tarifů je uveden v Ceníku.

Službu lze využívat pouze v síti Vodafone na území České republiky, případně v sítích roamingových partnerů v rámci roamingové zóny 1.

Službu lze využívat jen při současné dostupnosti připojení k internetu prostřednictvím Balíčku dat pro univerzální použití.

V případě deaktivace Balíčku dat pro univerzální použití, nebo při změně na tarif, pro který není možné Službu aktivovat a využívat, se Služba nepřevádí a je deaktivována.

Omezení Služby

Služba je určena pouze pro přístup k internetu prostřednictvím zahrnutých aplikací třetích stran instalovaných v koncovém zařízení (chytrém telefonu či tabletu) účastníka nebo uživatele.

Při použití zahrnutých aplikací, nebo využití alternativních možností přístupu k službám a obsahu aplikací (například prostřednictvím internetového prohlížeče), může dojít k využívání Služby a přístupu k obsahu a tím k čerpání dat, který není součástí Služby. V takovém případě jsou data čerpána z Balíčku dat pro univerzální použití.

Aktuální přehled aplikací, podporovaných funkcionalit a zdrojů internetu zahrnutých do jednotlivých variant Služby (balíčků) je k dispozici na www.vodafone.cz/pass-prehled-aplikaci. Seznam zahrnutých aplikací v jednotlivých variantách (balíčcích) Služby můžeme měnit. Takovou změnu oznámíme dostatečně dopředu, nejméně však jeden měsíc před začátkem zúčtovacího období, ve kterém dojde ke změně seznamu aplikací zahrnutých v dané variantě Služby (Balíčku).

Podmínky funkčnosti a garance kvality Služby

Z důvodu zajištění kvality Služby, kterou Vodafone účastníkovi či uživateli poskytuje, nutnosti zajistit nejvhodnější podmínky pro dosažení optimální kvality Služby i ostatních služeb, a to pro všechny uživatele, a zajištění dostatečné kapacity sítě Vodafone pro řádné poskytování služeb se na Službu vztahují stejné podmínky dostupnosti služby a požadavky na zařízení jak je uvedeno v podmínkách poskytování mobilních datových služeb Vodafone.

Vodafone nezodpovídá za funkčnost zahrnutých aplikací.

Parametry Služby

U Služby jsou parametry služby identické s parametry aktuálně platnými pro poskytování mobilních datových služeb, jak je uvedeno v podmínkách poskytování mobilních datových služeb Vodafone, kromě výjimek uvedených v odstavci „Aplikované politiky řízení datového provozu“.

Pravidla pro zajištění dostupnosti a kvality Služby v rámci ochrany sítě a vymezení užívaných opatření řízení provozu

Tato pravidla mají za úkol zajistit rovnocennou dostupnost a kvalitu Služby pro všechny účastníky, kteří si takovou službu objednají. V případě Služby se aplikují pravidla pro zajištění dostupnosti a kvality služby v rámci ochrany sítě uvedená v podmínkách poskytování mobilních datových služeb Vodafone.

Zajištění rovnocenné dostupnosti Služby

Vodafone si vyhrazuje možnost aplikovat opodstatněné řízení datového provozu. Při poskytování služby přístupu k síti internet mohou být aplikována omezení dle podmínek platných pro poskytování mobilních datových služeb.

Poskytování specializované služby

Poskytování specializovaných služeb nemá vliv na parametry Služby. Přehled specializovaných služeb ve smyslu nařízení EU 2120/2015 je dostupný na stránkách Vodafone.

Společná ustanovení

Tyto Podmínky platí pro všechny zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, podmínky poskytování mobilních datových služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách vodafone.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 19. 11. 2018.

Vytisknout